عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی نگرش مذهبی و مقابله مذهبی با شدت و تعداد علائم و نشانه های روان شناختی مبتلا به سرطان، صورت گرفته است. نمونه ی این پژوهش تعداد 99 بیمار مبتلا به انواع سرطان هستند که به صورت در دسترس از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش انتخاب شدند. این آزمودنی ها پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، چک لیست نشانه شناسی مختصرو پرسشنامه های نگرش مذهبی و مقابله مذهبی ، را تکمیل نمودند. داده ها توسط ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیرگذاری متغیر های جمعیت شناختی از قبیل سن ، جنسیت ، درآمد ، تحصیلات و روان شناختی شامل آزادی خواهی ، نگرانی زیست محیطی و تاثیرات دریافت شده مشتری بر روی رفتار اکولوژیکی مصرف کننده می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد، که بین دانشجویان دانشگاه های منتخب توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه‌وتحلیل چند متغیره با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد سن و د ...

شرايطي که زنان شاغل در آن قرار دارند، اهميت تعيين کننده‌اي بر سلامت روان آنها دارد. با توجه به نقش محوری زن در خانه و خانواده و حضور روز افزون زنان در اجتماع و بازارهای کاری، بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر سلامت روان زنان شاغل اهميت ويژه‌اي، براي پيش رفتن به سوي جامعه‌ای سالم دارد. پژوهش حاضر به بررسي عوامل جمعیت شناختی(سن، سطح تحصيلات، طول مدت ازدواج، نوع شغل، وضعيت اشتغال، ميزان درآمد ماهيانه‌ی فرد ، تعداد فرزندان، ميزان رضايت از ارتباط با فرزندان، سطح تحصيلات همسر، نوع شغل ه ...

هدف از انجام این پژوهش مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار بود. نمونه ی پژوهش شامل 301 نفر( 250 دختر و 51 پسر)دانشجو بود که به صورت تصادفی با طبقه بندی و با تخصیص مناسب انتخاب شدند. آزمودنی ها مقیاس های سیاهه اضطراب اجتماعی، تنظیم شناختی هیجان و سرسختی روانشناختی را تکمیل کردند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، MANOVA و آزمون آناليز واريانس يكطرفه (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاک ...

تقریبا تمامی صاحبنظران، منابع انسانی را به عنوان اساسی ترین عامل قلمداد کرده اند. تحولات عظیم سازمانی از توانمندی های نامحدود فکری این عامل سرچشمه می گیرد در این راستا مفهوم جدیدی که به تازگی معرفی شده و برگرفته و از رفتار سازمانی مثبت گرا است، سرمایه روان‌شناختی است. از طرف دیگر یکی از عوامل مهمی که بر عملکرد افراد در سازمان ها موثر بوده است و رابطه آن با عملکرد سازمانی مورد توافق صاحب نظران علوم رفتار سازمانی است، نحوه و شرایط کیفیت زندگی کاری در سازمان ها می باشد. هر سازم ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هویت با نیازهای اساسی روان شناختی (خودمختاری ، شایستگی و وابستگی) در نوجوانان دبیرستانی بود .روش پژوهش توصیفی همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان دبیرستانی شهرستان تهران در سال تحصیلی 89-88بود.که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 300نفر انتخاب شده اند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های هویت بالیستری و همکاران (1995) و پرسشنامه نیازهای اساسی روان شناختی دسی و ریان (2000)استفاده شد.داده ها با استفاده از ضریب همب ...

جرايم جنسي و يا به تعبير عام‌تر انحرافات جنسي، از قديمي‌ترين رفتارهاي انحرافي بشر محسوب مي‌شود و ردپاي آن را مي‌توان به وضوح در نوشته‌ها و آثار تاريخي به جاي مانده از دوره‌هاي پيش مشاهده نمود. اين گونه اعمال از گذشته تا به امروز داراي قبح اجتماعي و اخلاقي بسياري بوده و اديان و مذاهب در نكوهش آن مطالب بسيار گفته‌اند؛ اما با وجود نهي اين اعمال توسط اديان، مذاهب، جوامع و فرهنگ‌ها، هر روز شاهد افزايش چشمگير آنها در ميان جوامع مي‌باشيم. دليل اهميت آن در اين است كه گسترش چنين رفتار ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد مختلف کارکردهای روان شناختی خانواده با کیفیت زندگی، خودکارآمدی وراهبرد های مقابله ای نوجوانان بود. دراین پژوهش تعداد 397 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شاهرود که درسال تحصیلی 90-89 در مدارس مقطع متوسطه این شهرستان مشغول به تحصیل بودند ازطریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های، کارکردهای روان شناختی خانواده ، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مقیاس ارزیابی کیفیت ز ...

پژوهش حاضرتحت عنوان "مقایسه ویژگیهای روان شناختی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا و غیر مبتلابه عفونت ژنیتال"انجام گردیده است که در آن تعداد 200نفرزنان متاهل 45-18 ساله به صورت تصادفی و داوطلبانه از بین مراجعین به واحد های بهداشت خانواده مراکز بهداشت افسریه،22بهمن و 17 شهریورانتخاب شدند .به این ترتیب که تعداد100 نفر از آنها به دنبال انجام معاینه توسط پزشک ومامای مرکز وهمچنین انجام مصاحبه و بررسی پرونده بهداشتی آنان به عنوان غیر مبتلا تشخیص داده شدند. گروه دیگر زنانی بودند که به طو ...