عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 626

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و فاصله بوته جهت افزایش عملکرد بذر با قابلیت جوانه زنی مناسب آزمایشی در یک طرح یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی در چهار مرحله از اول مهر به فاصله 15 روز تا 15 آبان و فاصله بوته در سه سطح 30، 20، 10 سانتی متر روی ردیف به عنوان فاکتور فرعی بود. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد در تاریخهای اول و دوم و فاصله بوته 10 سانتی بدست آمده است. ...

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر فاصله کاشت و نوع خاک بر مشخصات کمی و کیفی هفت قطعه صنوبر کاری در شهرستان دیواندره در فواصل کاشت 1×1 متر و 2×2 متر صورت گرفت. مشخصه های قطر برابر سینه، ارتفاع کل، ارتفاع تاج، ارتفاع تنه، حجم، ضریب قدکشیدگی، تعداد جست و شادابی تاج در رابطه با خصوصیات خاک و فاصله کاشت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. جهت آماربرداری از روش ترانسکت با شدت آماربرداری 10 درصد استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین خصوصیات کمی و کیفی درختان صنوبر در فواصل کاشت مختلف و در خ ...

چکیده به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و فاصله کاشت بر رشد، نمو، عملکرد و برخی خصوصیات کیفی گیاه دارویی چای ترش(Hibiscus sabdariffa L.)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه واقع در شهرستان داراب در سال‌های 1391 و 1392 انجام پذیرفت. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (25 اسفند، 15 فروردین و 15 اردیبهشت ماه) و فاکتور فرعی شامل سه فاصله کاشت بر روی ردیف (50×50، 75×50 و 100×50 سانتی‌متر) بود. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، ...

بمنظور بررسی اثرات توام روش هرس و فاصله کاشت در عملکرد کمی و کیفی محصول، این تحقیق در یک آزمایش اسپلیت پلات در 3 تکرار و با دو فاکتور فرم هرس در سه سطح بعنوان فاکتور فرعی و فاصله کاشت در 3 سطح بعنوان فاکتور فرعی و فاصله کاشت در 3 سطح بعنوان فاکتور اصلی بر روی رقم ملس یزدی اجرا گردید. در سالجاری بیشتری عملکرد مروبط به فاکتور A1B1 (فاصله کاشت 3x5 و فرم هرس محلی) با عملکرد 53 در هکتار بوده است . ...

جهت تعیین مناسبترین میزان بذر مصرفی و فاصله خطوط کاشت بر روی عملکرد کمی و کیفی علوفه یونجه طرح آماری به صورت کرتهای خرد شده (اسپلیت پلات ) با عامل اصلی فاصله خطوط کاشت ...

برای اجرای این آزمایش از طرح اسپلیت ، اسپلیت پلات که دو جهت کشت (شمالی جنوبی شرقی غربی) به عنوان فاکتور اصلی و 3 رقم 1001 ، CH- 21 ، 6928 به عنوان فاکتور فرعی و 4 فاصله کاشت روی ردیف به عنوان فاکتور فرعی با 4 تکرار مورد مقایسه قرار گرفت (فواصل کاشت روی ردیف 25-20-15-10 سانتی‌متر و فاصله کاشت بین ردیف ثابت و 30 سانتی‌متر بوده است پس از اجرای آزمایش نتایج بدست آمده حاکی از آن است که : - جهتهای کشت معنی‌دار نشد اما جهت کشت شرقی-غربی با میزان عملکرد 017ˆ5331 کیلوگرم در هکتار بیشت ...
نمایه ها:
برنج | 

نتیجه: برای اجرای این آزمایش از طرح اسپلیت پلات که در جهت کشت شمالی جنوبی شرقی غربی بعنوان فاکتور اصلی و سه رقم 1001، 21 CH، 6928 بعنوان فرعی و 4 فاصله کاشت روی ردیف 15-10، 25-20 سانتیمتر و فاصله کاشت بین ردیف ثابت و 30 بوده است نتایج بدست آمده عبارتند از: -1 جهتهای کشت معنی‌دار نشده ولی جهت شرقی غربی با عملکرد 6280/84 کیلوگرم در هکتار بیشترین محصول را تولید کرد. -2 بین ارقام در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد. رقم 6928 با عملکرد 7244/48 کیلوگرم در هکتار ر ...
نمایه ها:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد لاین های سویا آزمایشی بصورت زیر انجام شد. در این بررسی اثر چهار تاریخ مختلف کاشت از 10 خرداد به فاصله 15 روز و سه فاصله بین ردیف 24، 36، 48 و فاصله 5 و10 سانتیمتری بین بوته ها بر روی دو لاین جدید سویا مورد مطالعه قرار گرفت. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در سه تکرار بود و تیمارها براساس فواصل ردیف در 8 ، 6 و4 خط 5 متری کاشته شدند. در این بررسی در لاین زودرس Will * K.W.506 بیشترین عملکرد مربوط به تاریخ کاشت دوم (26 خرداد) و فاصله بین ردیف ...

این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی به روش کرتهای یکبار خرد شده با 4 تکرار به اجرا در آمده عوامل اصلی رقم جامبو و اسپیدفید در دو سطح و عامل فرعی فواصل بین بوته‌ها در 5 سطح (2-4-6-8-10) سانتیمتر بوده است نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در رقم اسپیدفید در فاصله کاشت 2 سانتیمتر بالاترین عملکرد علوفه تر با میانگین 117/85 تن در هکتار بوده که این میزان عملکرد در رقم جامبو و فاصله کاشت 2 سانتیمتر 97/82 تن در هکتار بوده است همچنین بین ارقام مورد آزمایش اختلاف معنی‌دار وجود نداشته و ...