عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده تسهیلات بانکی به عنوان مکمل سـرمایه تولیدکننـده مـی‌توانـد نقـش مهمی در سرمایه گذاری و رشد تولید در کشورها داشته باشـد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی سیستمی پرداخت تسهیلات اعتباری برای صنایع در شعب بانک توسعه تعاون ایران با رویکردی جدید و کارا پرداخته شد. الگوریتم مورد استفاده شامل گام‌های بررسی سیستمی پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع با استفاده از روش‌های آماری، تعیین چالش‌های اساسی سیستم پرداخت تسهیلات بانکی بانک توسعه تعاون از منظر صنایع، شناسایی چالش‌های اساسی سیستم پردا ...

پروژه های عمرانی تحت تأثیر مجموعه ای از ریسک ها و عدم قطعیت ها می باشند. یکی از انواع قراردادها که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، قرارداد ساخت، بهره برداری ، انتقال BOT می باشد. دراین نوع از قراردادها یکی از نکات مورد بحث، تعیین طول دوره بهره برداری یادرنظر گرفتن اثرات ریسک ها می باشد، محققان قبلی مدلهای قبلی مدلهای مختلفی برای تعیین طول دوره بهره برداری پیشنها داده اند، اما تحقیقا انجام شده قبلی با نقایص عمده ای مواجه می باشند که دقت و اعتبار نتایج به دست آمد ...