عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات فارغ التحصیلان سالهای 1385 – 1381 دوره دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز درباره اهمیت و فایده برنامه درسی اجرا شده می باشد . جامعه آماری تحقیق کلیه فارغ التحصیلان سالهای 1385-1381 بودند که همگی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه تهیه شده برایشان ارسال گردید . اطلاعات گردآوری شده از این پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه ، آزمون تی برای گروههای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان د ...

اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از مهم‌ترین چالش های ایران است، از این رو تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای کشور انجام گرفت.آزمودنی های تحقیق شامل 115 نفر (0/8 ± 5/35 سال) از اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها، مدیران کلان ورزش کشور و فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی بودند که به صورتغیرتصادفی هدفمندانتخاب شدند و درباره موضوع تحقیق، تخصص و تجربه کافی را داشتند. روش مصاحبه هدایت شده و پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده ها ...

بیکاری پدیده‏ای است که مخاطرات فراوانی برای جوامع انسانی در بر دارد و زمینه‏ساز فساد و تباهی در جامعه است. بنابراین افزایش نرخ بیکاری، آن هم بیکاری ای که تأمین اجتماعی و مقرری ماهیانه به دنبال آن وجود ندارد، جامعه را به طرف فقر و فساد سوق خواهد داد. در مجموع می‏توان از بیکاری به عنوان بحران‏زاترین پدیده‏ی اجتماعی یاد کرد که دولت مجبور است در راستای این معضل سرمایه‏گذاری های مناسب و بهینه ای انجام دهد. هدف از این تحقیق بررسي عوامل مؤثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي بوده ا ...

در ایران تا آغاز برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به کارآفرینی توجهی نشده بود، اما در این برنامه به علت وجود بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان و دانش آموختگان دانشگاه‏ها و پیش‏بینی تشدید این معضل در دهه 1380، کارآفرینی مورد توجه قرار گرفت. لذا به منظور توسعه و ارتقای سطح کارآفرینی، به ویژه ابعاد آموزشی و پرورشی دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع گوناگون تحصیلی و فراهم آوردن مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در توسعه کشور، آیین نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه‏های کشو ...

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اشتغال، نگرش و مهارت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی دانشگاه گیلان سال های 86-82 بود. جامعه آماری شامل کلیه فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی تربیت بدنی (340 نفر) بودند و نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد، ولی 271 نفر (80%) به پرسشنامه‌های ویژگی‌های فردی، نگرش شغلی جاکو (Jacko, 2004) و میزان تناسب محتوای دروس با نیازهای بازار کار پاسخ دادند. روایی این ابزارها توسط 11 نفر از اساتید تربیت بدنی تایید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ب ...

پژوهش حاضر تحت عنوان عوامل مرتبط با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی شهر همدان می باشد که به دنبال شناخت این عوامل و رابطه آن با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از منظر مدیران،کارشناسان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار است.برای رسیدن به این شناخت، فارغ التحصیلان بیکار شهر همدان و مدیران و کارشناسان ارگانهای دولتی و اساتید دانشگاه های شهر همدان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با روش نمونه گیری تلفیقی یا ترکیبی با دو تکنیک چند مرحله ای و سهمیه ای هدفمند و با استفاده از فرمول کوک ...

در این پژوهش مقایسه‌ی باورهای غیر منطقی انتخاب شغل بین فارغ التحصیلان شا غل وغیر شاغل مراجعه‌کننده به اداره‌کار شهرستان برازجان در سال 89- 88 مورد بررسی قرارگرفت.حجم نمونه پژوهش شامل 150نفربودروش نمونه‌گیری به صورت نمونه دردسترس‌شامل75 نفر از فارغ التحصیلانی‌که درميانگين زماني‌كمتر ازدوازده ماه شاغل شده‌اند؛و 75 نفر از فارغ التحصیلان جویای-کارکه درمیانگین زمانی‌کمتر از یک سال ازمراجعین به این مرکز بودندبود.ابزارپژوهش‌شامل‌یک-پرسشنامه‌که‌براساس رویکرددرمان عقلا نی-عا طفی-رفتا ...

بررسی کمی بروندادهای علمی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تولید علم شناخته می‌شود، زیرا تعیین ظرفیت تولیدات علمی یک کشور به این شاخص وابسته است. در این میان، سهم کمی و کیفی فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی (به عنوان سرمایه انسانی) در رشد علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین تعداد فارغ‌‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی حوزه‌های مختلف علمی ("علوم انسانی"، "علوم پایه"، " فنی- مهندسی"و "کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی") با تعداد مقالات منتشر شده در ...

تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری، ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می‌باشد. چنین رویدادی میسر نیست مگر توسط افرادی که بتوانند با ایجاد تحول در سازمان‌ها یا تأسیس شرکت‌های نو این امر را محقق سازند که از این افراد به عنوان کارآفرین یاد می‌کنند. هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی فرصت‌ها و مانع‌های فراروی دانشجویان دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی در زمینه‌ی کارآفرینی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش دو گروه می‌باشد: یک؛ کارآفرینانی که ...