عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام اين تحقيق بررسي مقایسه فعالیتهای اوقات فراغتی مردان ورزشکار حرفه ای و آماتور با غیر ورزشکاران شهرستان اردبیل بود. روش مورد استفاده برای تحقیق روش علی- مقایسه ای بود.جامعه آماري تحقيق از سه گروه ورزشكاران حرفه اي و آماتور و افراد غير ورزشكار تشكيل شده بود. كه تعداد ورزشكاران حرفه اي 50 نفر و تعداد ورزشكاران آماتور 74 نفر مي باشد. همچنين افراد غير ورزشكار كه از بين افراد 15 تا 30 سال انتخاب شده اند. از بين هر گروه 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده بود. روش مورد ا ...

به منظور بررسی تأثیر شدت های مختلف اجرای یک تمرین فزاینده بر زمان واکنش( ساده و انتخابی) پسران ورزشکار و غیر ورزشکار20 دانشجوی پسر سالم 26-21 سال دانشگاه چمران انتخاب شدند. از این میان، 10 نفر در رشته های مختلف تحصیلی، که حداقل دو سال سابقه حضور در تیم‌های ورزشی دانشگاه را داشتند به عنوان گروه ورزشکار (سن 1/7±23/5سال، قد 4/1±180سانتی متر و وزن 5/8±75/5 کیلوگرم) و10 نفر که هیچگونه سابقه فعالیت منظم ورزشی نداشتند به عنوان گروه غیر ورزشکار (سن 1/4±21/6سال، قد 6/7±175 سان ...

اهمیت حفظ وضعیت قامت در به انجام رساندن صحیح و بهینه فعالیت های روزمره انسان و یا حرکات پیچیده ورزشی اثبات شده است و در حین این فعالیت ها حفظ وضعیت قامت بدن بسیار ضروری است. تقویت عضلات بخش محوری به افزایش سطح قدرت عملکردی و تعادل کمک می کند تا منجر به کنترل تعادل و افزایش عملکرد گردد. لذا با توجه به نقش تمرینات پایداری و تعادلی در کنترل موقعیت و حرکت تنه، به نظر می رسد بررسی نقش این گونه برنامه ها در بهبود تعادل موثر باشد. هدف: مقایسه تاثیر تمرینات پایداری مرکزی و تمرینات ت ...

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار 11 تا 15 ساله شهر ارومیه می باشد. به همین منظور 381 نفر آزمودنی (191 پسر و190 دختر) از پایه های پنجم ابتدایی، اول، دوم و سوم دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه بصورت تصادفی خوشه ای طبقه ای انتخاب شدند و از طریق مقیاس تبحر حرکتی بروئینینکس ـ ازرتسکی مورد آزمون قرار گرفتند. ملاک انتخاب آزمودنی های ورزشکار عضویت آنان در تیمهای ورزشی منتخب مدرسه یا کانون های ورزشی شهرستان و اخذ نمره 80% به بالا در مولف ...

تحقیق حاضر در نظر داشت تا مدت زمان دویدن در آستانه بی‌هوازی تا رسیدن به واماندگی در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار را ارزیابی و مقایسه کند. برای این منظور، دو گروه آزمودنی شامل یک گروه غیرورزشکار (15=n) از دختران دانشجوی غیر ورزشکار‌ سالم با دامنه سنی (12/1±46/20 سال)، درصد چربی (58/2±6/22)، ضربان قلب استراحت (54/11±33/70 ضربه در دقیقه) و گروه ورزشکار (10=n) شامل دانشجویان ورزشکار با دامنه سنی (76/1±3/21 سال)، درصد چربی بدن (33/4±06/20) و ضربان قلب استراحت (22/5±3/66 ضر ...

هدف:هدف از این تحقیق مقایسه حس وضعیت مفصل زانو بین فوتبالیست ها، والیبالیست ها و غیر ورزشکاران بود. روش: 30 والیبالیست با میانگین سنی (1/9±22/5)، وزن (9/6±82/3)، قد (6/2±187/7) و 30 غیر ورزشکار با میانگین سنی (2/4±22/5)، وزن (9/6±71/8)، میانگین قدی(5/2±175/5) و 30 فوتبالیست با میانگین سنی (1/92±22)، میانگین وزن (8/4±68/8) و میانگین قد (4/2±5/175) به عنوان نمونه در 3 گروه انتخاب شدند. بازسازی زاویه به دو صورت فعال و غیر فعال با دستگاه بایودکس سیستم 3 اجرا و اندازه گیری شد. ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر شاخص التهابی پیشگویی بیمار-های قلبی-عروقی HS-CRP و رابطه آن با درصد چربی بدن پسران غیر ورزشکار انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار 15تا 18 سال و نمونه آماری شامل45 نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار15تا 18 سال که بصورت تصادفی از دبیرستان حضرت قائم (عج) شهرستان چایپاره انتخاب شدند و بصورت تصادفی ساده به سه گروه 15 نفری بطور مساوی تقسیم شدند. گروه اول، گروه تمرین هوازی تناوبی ...

هدف اصلی این تحقیق مقایسه و ارتباط بین سازگاری و سلامت عمومی ب دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دختر مقطع متوسطه شهرستان محلات است. این تحقیق از نوع همبستگی است جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان محلات است که در سال تحصیلی 91-90 به تحصیل مشغول بودند که تعداد آنها عبارت از 600 نفر می باشد، که از بین آنها 234 نفر براساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ(GHQ-28) و سازگاری د ...

زمینه و هدف: با توجه به تأثیر تمرینات ورزشی منظم در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، هدف از این مطالعه تعیین تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی – مقاومتی) بر نیمرخ لیپیدی و آپوپروتئین B دانشجویان غیر ورزشکار بود. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی و به روش نیمه تجربی در دانشگاه فردوسی انجام شد. در این پژوهش، 20 آزمودنی در دو گروه تجربی (11 نفر) و کنترل (9نفر) به روش نمونه گیری غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند آزمودنی های گروه تجربی برنامه تمرین ترکیبی (هوازی و مقاوم ...