عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه خودپنداره معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان گناباد و ارتباط آن با سطح تحصیلات بود.جامعه آماری 1600 نفر و نمونه آماری شامل 310 نفر از معلمان شهرستان گناباد بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند که شامل 65 نفر ورزشکار زن ، 77 نفر ورزشکار مرد ،88 نفر غیر ورزشکارزن و80 نفر غیر ورزشکار مرد بودند. تحقیق از نوع علی مقایسه ای و همبستگی می باشد. جمع آوری اطلاعات از طریق مقیاس خودپنداره راجرز و پرسشنامه مشخصات فردی صورت پذیرفت که به طور ح ...

هدف پژوهش حاضر، مقایسه میزان احساس تنهایی دانش آموزان ورزشکارو غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر کرمان بود. اطلاعات لازم با استفاده از مقیاس احساس تنهایی UCLA از نمونه ای به حجم 430 نفر متشکل از 187 دانش آموز ورزشکار (99 دختر و 88 پسر) و 243 دانش آموز غیر ورزشکار (11 پسر و 132 دختر) به شیوه خوشه ای تصادفی جمع آوری شد. جهت مقایسه میزان احساس تنهایی بین گروهها از « آزمون t مستقل» استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین دانش آموزان دختر و پسر ورزشکار با دانش آموزان غیر ورزشکار از نظر ...
نمایه ها:

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سطوح مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر ساری می‌باشد. یافته‌ها نشان داد که بین مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان ورزشکار و دانش‌آموزان غیرورزشکار تفاوت معنی‌دار وجود دارد (t=3/059). همچنین، در سطح تعهد درونی، تفاوت بین نمرات دانش‌آموزان ورزشکار با غیر‌ورزشکار معنی‌دار بود (z=-3/073)؛ امّا در سطح تعهد بیرونی، تفاوت بین دو گروه معنادار نبود (z=-1/937). از طرف دیگر، بین میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر و پسر نیز ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی سلامت روان دانشجویان شاهد ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه فردوسی می باشد که بصورت توصیفی بوده و به صورت زمینه یابی(پیمایشی) انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش، 248 نفر از دانشجویان شاهد (دختر و پسر) مشغول به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق اطلاعات فردی، اطلاعات لازم در زمینه فعالیت های ورزشی و سلامت روان (پرسشنامه ی سلامت عمومی28-GHQ) دانشجویان شاهد با استفاده از پرسشنامهای که در اختیار آنها (پسر و دختر) قر ...

یکی از مهم‌ترین سیستم‌های حسی در بدن انسان، سیستم بینایی است. از این جهت بینایی مهمترین حس آدمی است، که بیش از ?? درصد از اطلاعات حسی محیط بیرونی از طریق سیستم بینایی کسب می‌شود. اخیراً نیز متخصصین در حیطه‌ی رفتار حرکتی به شناسایی جنبه‌ای دیگر از آن، که به مهارت‌های بینایی معرف است؛ علاقه‌مند گردیده‌اند. در این راستا مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی مهارت‌های بینایی در دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه شیراز در سال 1393 طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع علی- مقای ...

مقدمه و اهداف :از آنجاکه در مسابقات ورزشی بویژه در سطوح جهانی و المپیک رقابت بسیار نزدیک و صدم های ثانیه سرنوشت مدال ها را تعیین می کند،توجه به جزئی ترین مسائل که بتواند عملکرد ورزشکار را با در نظرگرفتن حداقل آسیب بالا ببرد بسیار حائز اهمیت است.وجود سیستم تعادلی مناسب به عنوان یکی از مهمترین عوامل در این زمینه محسوب می شود و هر فاکتوری که به نوعی بر این سیستم تاثیرگذار باشد می تواند در عملکرد کلی ورزشکار و در نهایت بر نتیجه کار او نیز موثر واقع شود.اخیرا در مورد استفاده از تم ...

نتایج بررسی ها در مورد تأثیر حاد حرکات کششی پویا و کشش ایستا در عملکرد بیشینه عضلانی بالا تنه و پایین تنه کاملاً روشن نیست. به طوری که برخی پیشنهاد می کنند که حرکات کششی پویا نسبت به کشش ایستا تأثیر بهتری بر عملکرد بیشینه دارد، اما در مقابل، برخی محققان یافتند که تفاوتی بین کشش پویا و کشش ایستا وجود ندارد. بر این اساس، هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر حاد حرکات کششی پویا و ایستا بر قدرت، استقامت و توان عضلانی بالا‌تنه و پایین‌تنه بود. به همین منظور، 12 آزمودنی مرد دانشگاهی غیر و ...