عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پژوهش حاضر با نگاهی کلی به آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ، ابتدا در مورد نحو و ساختار حاکم بر زبان صحبت شده و بیان گردیده است که برای فراگیری بهتر یک زبان باید دستور آموزشی آن زبان تدوین گردد. در ادامه ساختار فعل مجهول در زبان فارسی به عنوان ساختی که فراگیران غیر فارسی زبان در یادگیری آن مشکلاتی را نشان می دهند مورد بررسی کامل قرار گرفته و دیدگاه های مختلف از جمله ساختار گرایانه ، نقش گرایانه و روش شناختی در مورد آن به تفصیل بیان شده است چراکه مدرس زبان به منظور ب ...

الف) موضوع و طرح مسئله ( اهمیّت موضوع و هدف): یکی از اجزای جدایی ناپذیر هر برنامه درسی، ارزشیابی است. بدون ارزشیابی از برنامه درسی، امکان اصلاح، بهبود و تغییر وجود ندارد و ممکن است موجب مشکلانی از جمله زیان مالی برای سرمایه‌گذاران و عدم یادگیری برای زبان‌آموزان گردد. هدف از ارزشیابی، رسیدن به فهم درست از برنامه درسی موجود و برطرف کردن مشکلات احتمالی است که می‌تواند پیشنهادات کاربردی خوبی برای آینده دوره و برنامه درسی داشته باشد. در نظام آموزشی، ارزشیابی جزء مشترک کلیه بخش‌های ...

پژوهش حاضر، بر اساس رویکرد نقشگرای نظامند هلیدی به بررسی کاربرد فعل در آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم پرداخته است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را فارسی‌آموزان مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می‌دهد. روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت میدانی و با روش نمونه‌گیری تصادفی است. جمع آوری اطلاعات از طریق آزمون، مصاحبه و انشا صورت گرفته است که خود به دو قسمت درک و تولید تقسیم شده‌اند. داده‌های مربوط به درک از طریق آزمون‌ها و داده‌های مربوط به تولید (گفتار ...

این پایان نامه به سنجش سطح دانش کاربرد شناسی غیر فارسی زبانانی می پردازد که فارسی را به عنوان زبان دوم در ایران می آموزند. در این پژوهش سه آزمون از نوع خود ارزیابی، تکمیل گفتمان نوشتاری و تکمیل گفتمان چندگزینه ای برای سنجش سطح دانش کاربرد شناسی فارسی آموزان غیر فارسی زبان در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سطح زبانی و خانواده ی زبانی زبان آموزان بر سطح دانش کاربرد شناسی آنها پرداخته است. همچنین در این پایان نامه تاثیر دور ...