عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رفتار مکانیکی خاک‌های متورم شونده یکی از مسائل پرچالش مهندسی عمران می‌باشد. استفاده از روش‌های عددی در بررسی رفتار خاک یکی از روش های معمول در علم مکانیک خاک است. با این وجود، دقت روش های عددی به شدت بستگی به استفاده از مدل رفتاری مناسب برای حل مسائل دارد. از این رو برای مدلسازی خاک های غیر اشباع به روش عددی، بررسی مفاهیم اولیه این علم از جمله تنش موثر، حرکت آب، تحکیم، معیار های گسیختگی و در حالت کلی مدل‌های رفتاری خاک‌های غیر اشباع ناگزیر می باشد. یکی از مدل‌های شناخته شد ...

پارامتر های مقاومت برشی خاک نقش مهمی در تحلیل پایداری گودبرداری ها و شیروانی های خاکی دارند. عموما در تحلیل و محاسبه پایداری گودبرداری ها و شیروانی های خاکی در نواحی غیر اشباع از پارامترهای مقاومت برشی خاک در حالت اشباع استفاده می شود و از بخشی از پروفیل خاک در بالای سطح آب زیر زمینی که داری فشار آب حفره ای منفی است، صرف نظر می شود. به منظور تعیین ضریب اطمینان، اقدام به مدل سازی در نرم افزار Geo Studio 2012 با استفاده از معیار گسیختگی توسعه یافته موهر-کولمب شد. در این تحقیق، ...