عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین ضرایب هضم و انرژی قابل هضم سه ماده غذایی باگاس، باگاس غنی شده (با اوره) و یونجه، و تأثیر غنی سازی در ارزش غذایی باگاس از 18 رأس گوسفند نر بالغ در 3 تیمار و 6 بلوک در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده گردید. تغذیه دامها به صورت اختیاری انجام شد و با جمع آوری مدفوع قابلیت هضم باگاس تعیین گردید. نتایج نشان می دهند که باگاس دارای پروتئین خام پایین (59/1) و ضریب هضم پروتئین منفی می باشد که در اثر غنی سازی، پروتئین آن بیش از سه برابر (21/6 درصد) ارزش یافته و ضریب ...