عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تیموس یکی از مهمترین اعضایی است که از نظر سیستم ایمنیت بدن در موجود زنده اهمیت دارد. دراین طرح غده تیموس از بدو تولد تاسن بلوغ در گوسفندان سالم (بطور نسبی) نرو ماده از نظر کالبدشناسی و بافت‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از نظر مورفولوژی ، مشخصات غده مجاور است ، عروق و اعصاب مربوطه ، وزن و ابعاد آن در نمونه‌های مختلف مطالعه می‌شود. از نظر بافت شناسی پس از فیک کردن غده تیموس در سنین مختلف مقاطع مربوطه تهیه و رنگ آمیزی می‌شود و سپس در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ن ...

چکیده ندارد.
   
پیدایش و تکامل تیموس از هفته ششم زندگی جنینی شروع میشود یعنی زمانیکه پرولیفراسیونهای سلولی بطور همزمان از اکتودرم سومین شکاف برانشیال و نیز از آندودرم بال شکمی سومین بن بست حلقی پدیدار می گردند. بررسی ما شامل مرور بیماران مبتلا به تیموم بیمارستان دکتر شریعتی در فاصله سالهای 1359 تا 1369 می باشد. در این سالها تعداد 15 بیمار با تشخیص تیموم در این مرکز تحت عمل جراحی قرار گرفته اند که از این تعداد یک نفر با تشخیص بیماری از بررسی کنار گذاشته شد. لازم به تذکر است که از نظر یافته ها ...

روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی در 41 بیمار با میاستنی گراویس به روش میکروسیتوتوکسیسیتی از نظر هاپلوتیپ‌های HLAانجام شد و میزان آنتی‌ژنهای HLA در کل بیماران وزیرگروه‌های آنها بر اساس شروع سنی بیماری، جنس، فرم‌های بالینی، پترن های بالینی (تقسیم‌بندیOsserman )، پاتولوژی تیموس و کریزها با یکدیگر و با موارد طبیعی(100 مورد) شاهد مقایسه گردید. نتایج وبحث: نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط مثبت HLAB8‏‎(P<0/05,X2=4/09)‎‏ وارتباط منفیHLAA9(‏‎P<0/04,Yates corrected X2=3/85‎‏ ) وHLAB ...
 
چکیده ندارد.