عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح بمنظور بررسی اثر اندازه غده بذری مناسب حاصله از تحقیقات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بر روی عملکرد محصول در کنار غده بذری متداول محل کشت می‌شود. سطح کشت با غده بذری توصیه شده تحقیقات 500 متر مربع و کشت با غده بذری متداول منطقه 500 متر مربع ، سایر عملیات مشابه و بر طبق تقویم اجرایی عملیات مندرج در طرح در 4 دهستان جمعا 4000 متر مربع اجرا می‌شود ...

تکثیر سیب‌زمینی جهت تولید غده بذری از طریق قلمه ساقه یک روش تکثیر سریع محسوب می‌گردد. به این منظور آزمایشاتی بر روی کولتیوار آئولا انجام گرفت . در آزمایش اول روشهای تحریک به رشد جوانه‌های جانبی به عنوان قلمه برداشت می‌گردند از طریق دو تیمار حذف مریستم انتهائی و پوشاندن با ورقه آلومینیمی مقایسه شدند. در آزمایش دوم اثر بسترهای مختلف ریشه‌زائی بر روی قدرت ریشه‌زائی قلمه‌ها مطالعه شد. در آزمایش سوم دو روش تکثیر با قلمه ساقه و غده در مزرعه ارزیابی گردیدند. نتایج به دست آمده از آزم ...

این آزمایش دریک طرح اسپلیت پلات - فاکتوریل برروی 3 رقم سیب زمینی در 4 تکرار انجام خواهدشد.واریته ها درکرتهای اصلی ودرکرتچه ها3 نوع اندازه غده بذری ویاسه مقدار غده بذری درهکتار بصورت فاکتوریل قرارداده میشود.پس‌ازبرداشت مقدار محصول درسطح رکوردگیری راتوزین و عملکرد کل و عملکرد محصول سیب زمینی بذری رامشخص نموده وهمچنین غده های بذری رادر3 اندازه 28-35و35-45و45-60 تقسیم وشمارش نموده واطلاعات حاصله رادرپایان هرسال برای تعیین اثرات رقم ،اثرات اندازه غده ومقدارغده بذری درهکتار واثرات ...

با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم افزایش عملکرد تولید سیب زمینی استفاده از غده های سالم وقوی جوانه دار میباشد و در شرایط کنونی در کشور برای تولید سیب زمینی به این مهم توجه نگردیده و غالبا از غده های بدون جوانه نیز استفاده میگردد لذا ایجاب مینماید که اختلاف عمکرد محصول بدست آمده از غده های بذری جوانه دار بدون جوانه در شرایط کشور بررسی و تعیین گردد.برای این بررسی از یک طرح اسپیلت پلات با چهار تکرار استفاده میگردد.یکی از تیمارهای آزمایش رقم سیب زمینی است که ارقام -1کوزیما -2پارا ...

بمنظور مطالعه و بررسی پتانسیل تولیدی غده های بذری سیب زمینی تهیه شده توسط زراعین سیب زمینی کار در مقایسه با عملکرد محصول حاصل از غده های سیب زمینی بذری تولید شده در مزرعه تجرک همدان (بعنوان شاهد) این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار با 16 تیمار منبع تهیه شده غده سیب زمینی بذری انجام خواهد شد. زمان کاشت و برداشت با توجه به شرایط محل تعیین و تمام عملیات کاشت و داشت مطابق متعارف انجام می پذیرد . در دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبت های معمول زراعی یادداشت برداری ...

تحقیقات نشان داده است که تعداد غدههای بذری تولیدی یک مزرعه سیب‌زمینی به تعداد غدههای بذری تولیدی یک مزرعه سیب‌زمینی به تعداد جوانه‌های روی غدههای بذری کشت شده ، تعداد ساقه در هر غده (تعداد ساقه در هر متر مربع) تعداد استولون در هر ساقه و تعداد غده در هر استولون بستگی دارد. لذا برای افزایش تعداد غدههای بذری در مزارع سیب‌زمینی در هر متر مربع تعیین رابطه فوق و داشتن چگونگی افزایش تولید تعداد غده بر حسب پارامترهای وابسته ضروری است . این آزمایش در غالی یک طرح بلوکهای تصادفی در چهار ...

این طرح بمنظور بررسی اثر اندازه غده بذری مناسب بر روی عملکرد حاصله از نتایج تحقیقات در کنار غده بذری متداول محل کشت شد. سطح کشت با غده بذری توصیه شده 500 متر مربع و کشت با غده بذری متداول منطقه 500 متر مربع ، سایر عملیات زراعی بر طبق تقویم اجرائی مندرج در طرح اعمال گردید. این طرح در چهار دهستان جمعا در سطح 4000 متر مربع اجرا شد. ...

این آزمایش بمنظورحداکثرتولیدغده های بذری سیب زمینی دراندازه های مناسب 28-55 میلیمتر وباحداقل آلودگی برروی سه رقم سیب زمینی با4 تکرار انجام خواهدشد.واریته هادرکرتهای اصلی وتاریخهای برداشت درکرتچه ها قرارداده میشود.پس ازبرداشت مقدار محصول درسطح رکوردگیری راتوزین نموده و عملکرد محصول سیب زمینی بذری رامشخص و همچنین غده های بذری رادرسه اندازه کوچک 38 - 35( میلیمتر)متوسط 35-60( میلیمتر) وخوراکی (بیش از 60میلیمتر) تقسیم وشمارش نموده و همچنین درصد آلودگی و خاصیت انبارداری غده های بذر ...

چکیده سیب‌زمینی محصولی است که می‌تواند علاوه بر روش متداول تکثیر رویشی از طریق بذر حقیقی نیز تکثیرشود. آفات و بیماری‌ها که یکی ازمهمترین عوامل خسارت‌زا در سیب‌زمینی محسوب می‌گردند، به‌وسیله بذر حقیقی، برخلاف اندام‌های رویشی، قابلیت انتقال بسیار پایینی دارند. لذا به منظور بررسی پتانسیل بذر حقیقی سیب‌زمینی در مقایسه با غده‌‌بذری و ریزغده، آزمایشی در تابستان سال 1391 به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرودشت واقع در استان فارس اجرا شد. عامل ...