عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 785

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

چکیده تاکنون عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمانها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایان نامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی می شوند. با توجه به موضوع تحقیق وبنا به نظر خبرگان و صاحبنظران، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقیت و یادگیری سازمانی مستلزم زمان، موارد مطالعه ی متعدد بوده و خارج از حوصله ی این پژوهش میباشد. برهم ...

طی دهه های گذشته بسیاری از صاحب نظران مدیریت سعی بر آن داشته اند تا با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت، مدیران صنایع را در موفقیت بنگاه های خود یاری رسانند. در پژوهش حاضر از دیدگاه صاحب نظرانی استفاده شده است که معتقدند ، همواره در تمامی صنایع، بخش ها و نواحی وجود دارد که مدیران صنعت می بایست جهت کسب مزیت رقابتی و بهبود جایگاه بنگاه خود نسبت به سایر رقبا، به آنها توجه ویژه نموده و عملکرد خوبی را در آن بخش ها نسبت به رقبا کسب نمایند. این صاحب نظران از این عوامل و بخش ها تحت عنوان « ...

تاکنون عوامل کلیدی موفقیت توسط محققین در سازمان ها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است، اما در پایان نامه حاضر سعی شده از بین عوامل متعدد موفقیت سازمان های مختلف؛ عواملی که موجب موفقیت شرکت های نساجی شهرستان یزد می شود، تعیین گردد. بر اساس بررسی عوامل کلیدی موفقیت، هشت عامل به عنوان عوامل کلیدی موفقیت خوشه نساجی انتخاب گردید. این هشت عامل شامل: عوامل انسانی، عوامل تکنولوژی، عوامل حمایتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی، عوامل محیطی، عوامل مدیریتی و استراتژی های کسب و ...

سازمان ها می توانند از طریق سرمایه گذاری بر روی آموزش و یادگیری کارکنان خود در جهت بالندگی بیشتر آنان? ظرفیت های لازم را برای ایجاد ارزش افزوده و ایفای موثر نقش و مسئولیت کارکنان خود، فراهم کنند بر اساس مرور ادبیات مرتبط مشخص شد که کمتر به عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی پرداخته شده است. در این پژوهش سعی بر آن است تا عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان را شناسایی و تاثیر آنها را بر روی یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار دهند این تحقیق یک مدل منسجم را برای ...

تحلیل عوامل موفقیت / شکست پروژه یکی ازاساسی‌ترین موضوعاتی است که افراد کلیدی درگیر در پروژه با آگاهی از عواملهای بحرانی می‌توانند از شکست پروژه‌ها تا حد امکان جلوگیری و روی عوامل کلیدی موفقیت تاکید و آنرا تقویت نمایند. ارائه یک مدل پیش‌بینی بر اساس عواملهای بحرانی دورنمایی روشن در مقابل تصمیم گیرندگان کشور قرار می‌دهد تا با جهت‌گیریها و تصمیمات مناسب با واقعیت به اهداف مورد نظر خود دست یازند. پروژه‌ای موفق تعریف شده است که در چهارچوب بودجه و زمان تعیین شده و کارکرد مورد نظر ت ...
نمایه ها:
شکست | 
مدل | 
طرح | 

هدف این تحقیق، شناسایی واولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت استقرارمدیریت دانش درگمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. ابتدابخش عمده ای ازتحقیقات انجام شده درطول سالهای گذشته درایران وسایرکشورها درخصوص عوامل موفقیت وشکست استقرارپروژه های مدیریت دانش درسازمانها راموردبررسی قراردادیم ومتغیرهای موثربراستقرارموفقیت آمیزپروژه های مدیریت دانش رابرحسب شاخصهای مربوطه، در18 گروه طبقه بندی نمودیم. سپس باشناخت خبرگان سازمان گمرک درسراسرکشوربه تعداد265نفر، وباتوزيع پرسشنامه ای(باپست الكترونيك يام ...

با توجه به اهمیت بسیار زیاد شرکت های دانش بنیان برای رشد اقتصادی کشور، توجه ویژه به آنان لازم است. شرکت های دانش بنیان نیز، مانند هر سازمان دیگری، الزاما باید دارای ویژگی هایی باشند که بدون آنها نمی توان توقع عملکرد موثر و منطبق با نیازها و اهداف را از آنها داشت. در این پژوهش ابتدا عوامل کلیدی موفقیت از ادبیات پژوهش استخراج گردیده، سپس با استفاده از روش دلفی فازی، این عوامل توسط خبرگان غربال شده اند و در مرحله ی بعد، پس از شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و مقوله بندی آنها در هفت ع ...

تعیین عوامل موفقیت و پیش برنده از گا مهاي راهبردي دولت الکترونیک در سطوح کلان و محلی(شهرداري ها) است و پیاده سازي دولت الکترونیک در سطوح کشوري و محلی یک از نگرانی هاي این حوزه می باشد. شهرداري ها براي اجراي پروژه شهرداري الکترونیکی باید حوزه هاي کلیدي و حیاتی را به درستی مشخص نمایند. حوزه هایی که براي ماموریت آنها و صنعتی که در آن فعالیت می کنند منحصر به فرد است. در حقیقت قصور در تعیین این حوزه ها می تواند مانعی براي دستیابی به اهداف باشند. حوز ههاي کلیدي می تواند به عنو ...