عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گياهان به عنوان يكي از اجزاي تنوع زيستي و اركان اصلي توسعه پايدار وحفظ محيط زيست همواره از جايگاه ويژه اي در اكوسيستم وحفظ تعادل ذخيره گاه هاي طبيعي مطرح هستندو بعنوان اولين و بهترين تركيبات و داروهاي مورد استفاده انسان به شمار مي آيند و با وجود پيشرفتهاي مدرن در زمينه توليد تركيبات دارويي شيميايي، در بسياري از فرهنگها استفاده از گياهان دارويي همواره بعنوان يك ابزار مهم برای درمان بیماریها محسوب مي شود. در دنيا صدها و شايد هزاران گونه گياهان جهت استفاده هاي دارويي برداشت مي ش ...

سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط پویا و متغیر امروزی باید خود را با تغییرات هماهنگ نموده و توانایی پیش بینی و پاسخگویی در برابر آنها را در خود ایجاد کنند. برخی نویسندگان بر این باورند که شرکت ها از طریق گرایش کارآفرینانه شان قادرند خود را با شرایط محیطی انطباق دهند و از این روش به عنوان مکانیسمی برای انتقال مزایای ارائه شده محیط به سطوح عملکردی بالا و کسب مزیت رقابتی استفاده کنند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل محیطی و ابعاد آن بر ایجاد مزیت رقابتی با در نظر گرف ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برکاربست مدیریت دانش در بانک ها ( مطالعه موردی بانک پارسیان) بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب بانک پارسیان تهران بود که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه ایی، و بر اساس جدول مورگان 364 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر مدیریت دانش که پژوهشگر، ساخته و در 3 بعد انسانی، محیطی و سازمانی می باشد و پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش که توسط ابیلی و خلیلی (1392) به ...

مقدار انعکاس نور از سطوح گیاهی به طور مستقیم به فعالیت بیولوژیکی و محیط رشد گیاه بستگی دارد. وجود اثر متقابل بین سطح برگ و انرژی الکترومغناطیسی سبب می‌شود که سطوح سبز دارای خصوصیات اسپکتروسکوپی و انعکاسی خاصی گردند. به طوری که در ناحیه مرئی ، طیف الکترومغناطیسی نور به طور موثر توسط رنگدانه جذب شده و در نتیجه انعکاس نور کاهش می‌یابد. در حالی که مقدار انعکاس نور در ناحیه مادون قرمز نزدیک زیاد است . موارد ذکر شده فقط در مورد برگهای بالغ ، سالم و طبیعی صدق می‌کند. با ایجاد تغییر ...

این مطالعه به بررسی اثرات عوامل مختلف محیطی بر رفتار تغذیه‌ای تاس‌ماهیان می‌پردازد. عوامل مختلف محیطی بررسی شده نور، دما، کدورت، شوری، گاز‌های محلول (H2S,O2,CO2) ، قلیائیت، فسفر، آهن،pH، ترکیبات نیتروژنی (آمونیاک، نیتریت، نیترات)، فلزات سنگین و آلودگی را در بر می‌گرفتند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که نور و کدورت همبستگی اندکی با رفتار‌های تغذیه‌ای دارند. در میان سایر عوامل دما، اکسیژن محلول و pH آب اثرات چشمگیری را بر رفتار‌های غذایی تاس-ماهیان نشان دادند. هر سه این عوامل در محد ...

نوروزک گیاهی است وحشی از خانواده Salvia lerrifolia که دارای منابع غنی پروتئین و روغن و خواص دارویی در برگ و سایر قسمتهای آن می باشد بدنبال اجرای موفقیت آمیز طرح امکان استفاده از گیاه نوروزک در تغذیه انسان و آگاهی از منابع عظیم روغن و پروتئین در این گیاه طرح کلانی برای اهلی کردن این گیاه ارائه شده که در این طرح عواملی نظیر شرایط رشد و جوانه زنی مورد شناسایی قرار می گیرد. ...

بمنظور برآورد پارامترهاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات رشد درگوسفندان نژاد مهربان از داده‌هاي مربوط به صفات وزن تولد ، وزن شيرگيري ، وزن 6، 9 و 12 ‌ماهگي با تعدادركوردهاي بترتيب 3005 ، 2800 ، 2600 ، 1990 ، 1450 كه در طي سال‌هاي 1374 تا 1386 در ايستگاه اصلاح نژاد گوسفند مهربان در همدان جمع‌آوري شده بوداستفاده گرديد ، ميانگين و انحراف معياروزن صفات فوق بترتيب0/82 ±3/47 ، 5/8 ±22/69 ، 9/29 ±38/04 ، 9/99 ±46/90 ، 7/97±55/48 كيلو گرم برآورد گرديد. بررسی اثر عوامل محیطی بااستفاده از رویه ...

در این تحقیق براي ارزيابي عوامل محيطي بر عملكرد مرغ مادر سويه راس 308 از رکوردهای ثبت شده در مجتمع مرغ مادرجنوب خراسان استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات 10 گله مرغ‌ مادر در سطح 3 واحد پرورشی (فارم) بین سال های 1382 تا 1388 استفاده گردید. اطلاعات هفتگی به مدت 165 ماه وارد برنامه Excel شده و سپس با استفاده از برنامه SAS به کمک مدل خطی عمومی و رویه مختلط مورد تجزيه قرار گرفت. در این پژوهش عوامل محیطی شامل فارم٬ گله٬ سال و ماه ركوردگيري و سن پرنده بر درصد تولید٬ وزن تخم مر ...

پروژه پژوهشی کاربرد تاثیر عوامل محیطی و روانی شهروندان در برنامه‌ریزی حمل و نقل در 1ˆ1ˆ71 آغاز گردید و خلاصه فعالیتهای انجام شده دراین گزارش که اولین گزارش پیشرفت کار دراین طرح می‌باشد و منعکس شده‌است که شامل مطالعه منابع ، طراحی پرسشنامه ، تکثیر و جمع‌آوری پرسشنامه ، وارد کردن نتایج پرسشنامه در کامپیوتر فعالیتهای باقیمانده شامل تصحیح فایل کامپیوتری ایجاد شده، آنالیز اطلاعات جمع‌آوری شده و نتیجه‌گیری می‌باشد. ...