عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 75

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر نگرش دانشجویان به ازدواج انجام پذیرفته است. ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در حوزه عوامل فرهنگی و ازدواج و سپس به تدوین چارچوب نظری با تلفیق نظریه‌های مناسب و منطبق با هدف تحقیق پرداخته شده است. در حوزه عوامل فرهنگی از نظریات بوردیو، گیدنز و نوسازی در حوزه ازدواج از نظریات همسان همسری و مدرنیزاسیون استفاده جسته است. سپس با استفاده از تکنیک‌های آماری و چارچوب نظری تحقیق درصدد برآمده تا تأثیرپذیری نگرش افراد به ازدواج را با مؤلفه‌های ...

به طور حتم جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که عاری از مسائل و مشکلات اجتماعی باشد. یکی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های امروز جامعه ما که دامنگیر زن‌های ما است مزاحمت‌های خیابانی است. مزاحمت‌های خیابانی به طرق مختلفی رخ می‌دهد. تیکه پرانی، کاربرد الفاظ رکیک، پیاده روی به دنبال سوژه مورد نظر و ..... که به هر شکل و صورتی که باشد نوعی محرومیت اجتماعی برای زنان ما ایجاد می‌کند. چنانچه وقتی زنان ما شاهد این مزاحمت‌ها در کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌شوند ترس از این مسئله موجب می‌شود که کمتر در جا ...

گردشگری سلامت یکی از شاخه‌های جدید توریسم بین‌المللی می‌باشد که در سال‌های اخیر رشدی بیش از رشد سایر بخش‌های توریسم تجربه نموده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران خارجی سفر کرده به بیمارستان‌های تهران که به تعداد400 نفر بوده اند، تشکیل می‌دهد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95% استفاده شد و نمونه ای به حجم 196 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده-ها پرسشنامه می‌باشد که برای متغیر ...

پژوهش حاضر با عنوان "بررسی نظرات مدیران و دانش آموزان در مورد نقش مدارس شبانه روزی در ارتقاء عوامل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در میان دانش آموزان دختر متوسطه استان کردستان در سال 1391"هدف تعیین پیشرفت عوامل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در میان دانش آموزان دختر در جمعیت مورد مطالعه است. روشها: این مطالعه توصیفی و بر روی 200 نفر که 100 نفر دانش آموز و 100 نفر از مسئولین مدرسه انجام شد. در اجرا از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن محاسبه و میزان پایایی آن بر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل فردی، فرهنگی، سازمانی با پذیرش فناوری اطلاعات در میان دانشجویان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 200 نفر از دانشجویان دانشکده های ادبیات، فنی مهندسی، تربیت بدنی و هنر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای تک مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه فناوری اطلاعات دیویس(1989)، پرسشنامه عوامل فرهنگی اسرایت و کاراهانا(2006)، پرسشنامه عوامل سازمانی ونکاتش و همکاران(2003) که روایی ...

توانمند سازی به معنای تفویض و یا اعطای قدرت به کسی است. در دهه های اخیر توانمندسازی به عنوان مکانیزمی برای افزایش کیفیت زندگی کاری و شخصی زنان مطرح شده است. تحصیلات و اشتغال از ابزارهای موثر تحقق توانمندسازی زنان است اما نمی توان نقش فرهنگ را در این زمینه نادیده انگاشت. هنجارهای اجتماعی می توانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، میزان توانمندسازی زنان را محدود نمایند. در این پژوهش نقش عوامل فردی، سازمانی و فرهنگی در توانمندسازی روانشناختی زنان عضو هیأت علمی در دانشگاه های مازن ...

تحقیق حاضر درصدد تبیین تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر میزان باروری در منطقه دو شهر شیراز بین زنان 49-15 ساله همسردار، با تعداد جمعیت 34515 نفر که براساس جدول مورگان تعداد جمعیت نمونه 380 نفر تعیین گردید و نمونه ها با روش تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نظر با استفاده از تکنیک پرسشنامه از افراد نمونه جمع آوری شده است. در این تحقیق براساس نظریات اندیشمندانی که در زمینه باروری و عوامل مؤثر بر آن مطالعه و نظریه پردازی کرده اند، 4 فرضیه تدوین گردید. نتایج به دست ...

عوامل فرهنگی یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر بافت کالبدی سکونتگاه‌های روستایی به شمار می‌رود به گونه-ای که بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر بافت کالبدی سکونتگاه‌های روستایی تاثیر داشته و با تغییر آن بافت کالبدی روستاها را دگرگون می‌سازد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات عوامل فرهنگی بر بافت کالبدی سکونتگاه‌های روستایی منطقه سیستان می‌باشد. پژوهش حاضر با ترکیبی از روش‌های توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مناطق روستا ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر قانون‌گریزی افراد شهر ایلام انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از نظریات دورکیم، مرتن، کلمن، هیرشی و تئوری انگیزه اتکینسون می‌باشد. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی، از نمونه‌ای با حجم 400 نفر، از جمعیت آماری 133828 نفری از ساکنین 18سال و بالاتر شهرستان ایلام و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از مجم ...