عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با فساد اداری ( مورد مطالعه کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن ) انجام گرفت. در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش، متشکل از کلیه مدیران و کارشناسان ادارات مرکزی بانک مسکن تعداد 1335 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 171 نفر انتخاب شده اند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته عوامل فردی و سازمانی و فساد اداری می باشد .جهت بررسی روایی پرسشنام ...

هدف از این پژوهش ارزیابی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی در میان کارکنان دانشگاهها بود . همچنین در این پژوهش پیامد فرسودگی شغلی کارکنان در رابطه با رضایت شغلی آنان در نظر گرفته شد. سؤالات پژوهش عبارت بودند از : 1- فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاههادولتی تهران‌در‌ابعادخستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، کاهش عملکردشخصی چه میزان است ؟ 2- آیا بین ویژگی های جمعیت شناسی (سن، جنس ، وضعیت تآهل و میزان تحصیلات‌) با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟ 3- آیا بین تیپ شخصیتی وفرسود ...