عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته، به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعا در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند. اکثر سازمان ها بر تاثیر اینترنت و بخصوص تجارت الکترونیک بر آینده سازمان آگاه بوده و سعی دارند استراتژی مناسبی را در این حوزه به اجرا بگذارند. در این میان، شناخت عوامل سازمانی تاثیر گذار بر اجرای استراتژی های تجارت الکترونیک، مقوله ای ضروری به حساب می آید. از این رو، در این پژوهش به دنبال اولو ...

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر به کانون توجه محققان رشته های بازاریابی و مدیریت بدل شده است موضوع مدیریت ارتباط با مشتری است. از آنجا که تاکنون در کمتر مدلی به تاثیر همزمان دو مفهوم با اهمیت و حیاتی همچون مدیریت دانش و عوامل سازمانی بر موفقیت های سازمان اشاره شده است، لذا در پایان نامه حاضر سعی بر این بود تا با ارائه مدلی پیش بین تاثیر متغیر مدیریت دانش برموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با نقش واسطه اي عوامل سازماني اندازه گیری شود. جامعه آماری کلیه کارکنان و مدیران شعب بان ...

هدف کلی این پژوهش کاربردی، بررسی وضعیت عوامل سازمانی و رفتاری نگهداری دانش در شرکت برق منطقه‌ای تهران بوده که به روش پیمایشی توصیفی و همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، 501 نفر از كاركنان شركت برق منطقه‌اي تهران در سطوح کارشناس، کارشناس ارشد، رئیس گروه/ اداره و مدیران در معاونت‌های شش‌گانه شرکت هستند که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان، تعداد 217 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه نگهداری دانش مارتین ...

هدف از این پژوهش ارائه مدل علی عوامل سازمانی و روان شناختی موثر بر خلاقیت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز وپیام نور شیراز با استفاده از روش تحلیل مسیر است.تعداد کارکنانبا استفاده از نمونه گیری تصادفی328 و147 نفر انتخاب و به پرسشنامه هایی که توسط کالهو، آگوستو و لاگیز (2011)و ساعتچی و همکاران (1389)پاسخ دادند.پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (86/0) بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی ( میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی) و همچنین شاخص ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل سازمانی(فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی و استراتژی و رهبری) با استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در سال 92-93 به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بوده است اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه مدیریت دانش لاسون و عوامل سازمانی با پایایی 96% و 97% از فرمول آلفای کرونباخ بدست آمد است. برای تحلیل داده ...

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت عوامل سازمانی مرتبط با تسهیم دانش در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده است. جهت نمونه گیری از بین 202 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به روش تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان 120 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بنک(2010) با پایایی (0/97) استفاده شده است. نتایج نشان داد که: بر اساس جنسیت، اساتید مرد دارای سابقه کار بیشتری می باشند. بر اساس ت ...

شرايط و روشهاي انجام كسب و كار مدام در حال تغيير و تحول بوده و هر روز گزينه هاي بيشتري در اختيار كسب و كارها قرار مي گيرند. در سالهاي اخير به واسطه رشد سريع فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اينترنت، روند اين تغييرات تسريع يافته است. يكي از اين گزينه ها، تجارت الكترونيك است كه مباحث زيادي در خصوص پياده سازي و بويژه تاثيرات آن بر كسب و كارها صورت گرفته است. پ‍‍‍ژوهش حاضر به مطالعه عوامل موثر بر توسعه و كاربرد تجارت الكترونيك در صنايع كوچك و متوسط (مطالعه مور ...

تاکنون محققان زیادی در سازمانهای مختلف و در شرایط متفاوت فرهنگ سازمانی را مورد بررسی قرار داده اند اما آنچه در این پایان نامه مد نظر واقع شده استخراج متغیرهای مرتبط با فرهنگ سازمانی و ارائه الگوی کاربردی برای آن است . با مطالعات گسترده متغیرهای رضایت‌شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار اخلاقی همکاران، عدالت سازمانی ادراک شده، حمایت سازمانی ادراک‌شده، مدیریت دانش، نوآوری، سبک رهبری و اثربخشی سازمانی شناسایی که پس از انجام مصاحبه تمامی آنها به جز اثربخشی سازمانی در ...

چکیده امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، مالی و اقتصادی ، سرمایه دیگری در سازمان ها و جوامع ، مطرح شده است با عنوان «سرمایه اجتماعی». سرمایه اجتماعی ، بستر بسیار مناسبی را برای بهره برداری و بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف فراهم می آورد . از سوی دیگر ، بهره گیری از سرمایه های دیگر سازمانی نیز در پرتو این سرمایه امکان پذیر است و همین نکته بر اهمّیت این سرمایه در سازمان اشاره دارد در پایان نامه حاضر تلاش شده تا اثر سرمایه اجتماعی سازمانی و هم چنین عوامل سازمانی موثر ...