عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ایدز از جمله بیماری‌های است که در اکثر فرهنگ‌ها یک تابو تلقی شده و معمولاً با هاله‌ای از شرم، منع-های اخلاقی و بالاترین میزان استیگما همراه بوده و در نتیجه برآیندهای روانی-اجتماعی و فرهنگی بی‌شماری برای فرد مبتلا به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عوامل روانی-اجتماعی با استیگمای ادراک‌شده در بیماران با علائم HIV انجام شد. این پژوهش در قالب یک طرح همبستگی و به صورت مقطعی و بر روی 63 بیمار مبتلا به HIV/AIDS که به صورت در دسترس از جمعیت 80 نفری بیماران مبتلا به HIV ان ...

پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن ارتباط بین استرسورهای روانی اجتماعی و آسیب پذیری در برابر اعتیاد در بین دانش آموزان انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد و برای پژوهش نمونه ای به حجم تقریباً 483 نفربه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. در پژوهش حاضر پرسشنامه های ادراک حوادث استرس آور بختیارپور و بنی جمالی و پرسشنامه آسیب پذیری در برابر اعتیاد انیسی اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون‏ چندگانه موردتحلیل قرار گ ...

بیماری های عروق کرونر قلب تا سال2020 اصلی ترین علت مرگ و میرخواهند بود. عوامل سنتی خطرساز(سن بالا، سابقه خانوادگي، چاقی و رژیم غذایی) تنها نيمي از واريانس بیماری قلبی را تبيين می كنند. ازاین رو، امروزه پژوهشگران به عوامل اجتماعی و روانی خطرساز از قبیل: اضطراب، افسردگی، حمايت اجتماعي- اقتصادی و ادراک بیماری علاقمند شده اند. پژوهش حاضربا هدف تبیین رابطه بين عوامل روانی- اجتماعی با کیفیت زندگی بیماران قلبی عروق کرونر پس از عمل جراحی قلب باز در شهر شیراز انجام شد. برای رسیدن به ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ویژگی‌های بالینی، روانی- اجتماعی و روان‌شناختی با کیفیت زندگی و خود کارآمدی در بیماران مصروع بود. طرح پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-‌همبستگی می‌باشد. آزمودنی‌های پژوهش، 60 نفر از بیماران بستری‌شده‌ در بخش نورولوژی بیمارستان علوی شهر اردبیل بود. روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت هدفمند می‌باشد. هم‌چنین برای سنجش ویژگی‌های بالینی از مصاحبه و پرونده-ی پزشکی بیماران استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون مانوا، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ر ...

پژوهش حاضر به بررسی مکانیسم های اجتماعی، روانی موثر بر اقدام به خودکشی جوانان (34-15) سال شهرستان ایوان غرب از شهرستان های استان ایلام پرداخته است. در این پژوهش از سه دسته نظریه های جامعه شناسی، روانشناسی و مسائل اجتماعی در زمینه خودکشی استفاده شده است. برای چارجوب نظری از دیدگاه‌های امیل دورکیم، هالبواکس، مرتن، هنری و شورت، آدلر، نظریه فروید، استفاده شده است. روش تحقیق ما کمی بوده و به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری بنابرلسیتی که از شبکه به ...

اگر چه در قرون گذشته شاخص یک زن سالم، جذاب و نرمال، داشتن بدنی فربه و درشت بود، امّا ارزش‌های شایع در زمان حال بنا به عوامل ترویج‌دهنده آن‌ها الگوی دیگری را ارائه می‌دهند. داشتن بدن لاغر، ظریف وکشیده ارزشی است که زنان برای داشتن آن بنا به نسبت ممارست‌شان در پی آن هستند. طلب این شکل خاص از بدن بر اساس ارزش‌های اجتماعی منسوب به بدن نرمال و متوازن، باعث بروز نارضایتی از بدن و همچنین نرخ شیوع بی‌اشتهایی عصبی را برای نوجوانان که جزء آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند، افزایش می‌دهد. این ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین کننده‌های روانی – اجتماعی پیامد درمانی در کودکان مبتلا به سرطان انجام شده است. بدین منظور نمونه‌ای 144 نفری از کودکان مبتلا به سرطان (73 پسر و 71 دختر)، توسط روش نمونه‌گیری در دسترس از چندین بیمارستان در شهرهای تهران، کرمانشاه و تبریز، انتخاب شدند. متغیرهایراهبردهای مقابله، حمایت اجتماعی ادراک شده، کانون کنترل سلامت، کیفیت رابطه ی والد – کودک، کارکرد خانوادگی، اضطراب و افسردگی، به عنوان متغیرهای پیش‌بین و پیامد درمان در کودکان مبتلا به سرطان به ع ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان با جو روانی کلاس آنها در تعمل با جنسیت می باشد. با توجه به این که هدف عمده فرایند آموزش و پرورش، اعتلای همه جانبه شخصیت فراگیران به ویژه در ابعاد اخلاقی، اجتماعی و روانی است برای بهبود این فرایند باید که جو کلاس ها شایسته و بایسته باشد. به نظر می رسد توانایی هدایت و اداره کلاس باعث تسهیل امر آموزش و کاهش رفتارهای نامطلوب در دانش آموزان می شود. تأثیرگذاری مطلوب از معلم به شاگرد و شکل گیری یادگیری مستلزم توانایی برقراری رابطه عاطف ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عوامل فردی- اجتماعی با بروز رفتارهای تخریب‌گرانه (وندالیستی) در دانش‌آموزان دبیرستانی مناطق جنوب شهر تهران در سال تحصیلی 89-1388انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش را دانش آموزان دبیرستانی مناطق 19 و 20 شهر تهران تشکیل می‌دادند که از آن میان400 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، عبارت بودند از چک‌لیست اطلاعات ‌زمینه‌ای (سن، جنسیت، وضعیت ارتباطی والدین، مشکلات والدین و روشهای تربی ...