عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عوامل روانی بر موفقیت مادر در امر شیردهی ، تاثیر زیادی دارند. یکی از این عوامل ایجاد رابطه عاطفی بین مادر و نوزاد است که با تماس زود نوزاد با مادر پس از تولد تقویت می شود. تماس نزدیک شیرخوار با مادر ، در همان دقایق اولیه پس از زایمان و شیردادن به او باعث افزایش موفقیت و زمان شیردهی می گردد. بعلاوه مادر را برای وظایفی که با تولد نوزاد به عهده اش گذاشته می شود ، آماده می سازد. در این میان نقش پزشکان در آگاهی دادن به مادران در زمینه ارزش شیرمادر ، چگونگی شیردادن و عوامل موثر بر ...

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر مشارکت فعال اولیای دانش آموزان در فرایند های آموزشی و پرورشی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهرات از دید مدیران (سال تحصیلی 90-91)انجام گرفت.به همین منظور 250 نفر از بین مدیران از 19 منطقه آموزشی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان و گرجسی استفاده شد. پرسشنامه محقق ساخته 36 ماده ای بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت با ضریب پایانی (92%=?) بین نمونه آماری تحقیق ت ...

پروژه پژوهشی کاربرد تاثیر عوامل محیطی و روانی شهروندان در برنامه‌ریزی حمل و نقل در 1ˆ1ˆ71 آغاز گردید و خلاصه فعالیتهای انجام شده دراین گزارش که اولین گزارش پیشرفت کار دراین طرح می‌باشد و منعکس شده‌است که شامل مطالعه منابع ، طراحی پرسشنامه ، تکثیر و جمع‌آوری پرسشنامه ، وارد کردن نتایج پرسشنامه در کامپیوتر فعالیتهای باقیمانده شامل تصحیح فایل کامپیوتری ایجاد شده، آنالیز اطلاعات جمع‌آوری شده و نتیجه‌گیری می‌باشد. ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل روانی و نگرش شغلی دانشجویان بود. و اینکه بین هسته کنترل، اعتماد بنفس ، انگیزه پیشرفت و تمایلات افسردگی با نگرش شغلی رابطه معنی‌دار وجود دارد. بدین منظور 313 نفر دانشجویان شاغل و غیرشاغل از دانشکده‌های مختلف دانشگاه شیراز انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری عبارتند از مقیاسهای، هسته کنترل (راتر)، تمایلات افسردگی و اعتماد بنفس (روزنبرگ)، انگیزه پیشرفت (اسمیت) و مقیاس نگرش شغلی (وینفیلدوتیگمن) بود. اعتبار مقیاسهای مذکور برای استفاده در مورد نمون ...

این طرح بدنبال بررسی علل و انگیزه های وقوع جرم تجاوز به عنف و راهکارهای پیشگیری از آن با تاکید بر عوامل روانی-اجتماعی می باشد. ...

هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیرات تمرینات یوگا بر عوامل روانی و فیزیولوژیک زنان می باشد. عوامل روانی شامل پارامترهای استرس، اضطراب و افسردگی و عوامل فیزیولوژیک شامل فشار خون و ضربان قلب می باشد. 11 نفر از زنانی که برای اولین بار در کلاس های آموزش یوگا شهر شیراز شرکت کرده بودند در این پژوهش انتخاب و ب عنوان گروه تجربی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تاثیر تمرینات یوگا بر آنها به مدت یک ماه با گروه کنترل بدون تمرین مورد مقایسه قرار گرفت. ابزارهای تحقیق پرسشنامه چندعاملی داس، دستگاه ...

موضوع این تحقیق بررسی عوامل فشارزای روانی اجتماعی و رفتارهای مواجهه ای معلمین شهر تهران است که بر روی 600 نفر از معلمین شهر تهران در مقاطع مختلف تحصیلی در شمال و جنوب شهر انجام شده است در این تحقیق 150 استرسور و 26 رفتار مواجهه ای مورد بررسی قرار گرفته و بر حسب میزان فراونی آنها رتبه بندی شده و همچنین سه فرضیه اصلی این تحقیق که شامل رابطه بین جنسیت،‌ محل تدریس و شدت استور بوده است مورد مقایسه گرفته است که ارتباط بین محل تدریس و شدت استرسور مورد تأئید قرار گرفته و دو فرضیه دیگ ...
 
هدف: اختلالات رشد پستانها به سه شکل کاهش رشد (Breast hypoplasia) ، افزایش رشد (Breast hypertrophy or Giganto mastia)وغیر قرینگی پستانها (Breast asymmetria ) بروز می کنند امروزه با پیشرفت دانش و مهارتهای جراحی و ابداع تکنیک های نوین ، اصلاح تمامی ناهنجاری های پستانی امکانپذیر می باشد . آنچه که در بالین با آن رو به رو هستیم ، تفاوت قابل ملاحظه در معیارهای روحی و روانی و نیز اثرات شگرف جراحی پلاستیک پس از اصلاح ناهنجاریهای پستانی در زندگی شخصی و اجتماعی و نیز روحیات بیماران می ...