عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر مشخص کردن عوامل درونی موثر برانگیزش کارکنان شعب تهران بانک کارآفرین می‌باشد، که به دنبال آن به شناخت وضعیت انگیزشی موجود و رتبه بندی عوامل شناسایی شده توسط کارکنان پرداخته شد. نمونه‌ای به حجم 203 نفر از کارشناسان شعب تهران بانک کارآفرین به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ استفاده شده است. این پرسشنامه پنج مولفه‌ی نیاز به خودشکوفایی ، قدرت، تعلق، موفقیت و احترام را درجامعه‌ی مذکور مورد سنجش قرار داد. بررسی تحلیل واریانس عوامل دورن ...
نمایه ها:

بهبود کیفیت در محیط کار مفهومی است که ذهن مدیران و همچنین کارکنان را به خود مشغول کرده است. کیفیت بالای زندگی کاری برای سازمان ها ضروری است تا بتوانند به جذب و حفظ کارمندان ادامه دهند. محققان و نظریه پردازان بسیاری به معنایِ مفهوم کیفیت زندگی کاری علاقه مند بوده اند و برای شناسایی عوامل گوناگونی که این چنین تجربه ی موثری را بوجود می آورند، تلاش کرده اند. مساله ای که این تحقیق به دنبال پاسخ آن است، مقایسه ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تأثیر شش متغیر کیفیت زندگی کاری، یعنی اس ...

تحقیق حاضر برای شناسایی وبررسی عوامل درونی تاثیر گذار بررفتار خریداران لبنیات انجام شده است .دراین تحقیق ازمدل رفتار مصرف کننده شیفمن استفاده شده است .روش های آماری مورد استفاده آمار توصبفی وآمار استنباطی می باشد ودر آمار استنباطی از آلفای کرونباخ برای پایایی وروایی پرسشنامه استفاده شده است.در ادامه از روش تی تک نمونه ای برای بررسی عوامل درونی استفاده شده است دراین تحقیق نتیجه گیری شده که عوامل درونی بر رفتار خریداران کالاهایی با درگیری پایین موثر است. ...
نمایه ها:

تحقیق حاضر به شناسایی و اولویت بندی شاخص های رضایت شغلی کارکنان اداره راه و شهرسازی شیراز پرداخته است. روش اجرای پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی و کتابخانه بوده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر از نظر موضوعی در قلمرو مدیریت رفتار سازمانی قرار می گیرد و چون درفاصله زمانی معینی انجام شده از نظر افق زمانی مقطعی درقلمرو زمانی،3 ماهه آخرسال 1393 واز نظر قلمرو مکانی اداره راه و شهرسازی شیراز و جامعه آماری کارکنان شرکت فوق ...

چکیده ندارد.

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی کاراته استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب‌نظران کاراته استان گیلان بود و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از روسای هیأت‌های کاراته شهرستان‌های استان، دبیر هیأت کاراته استان ، داوران استان، مربیان زن و مرد استان، ورزشکاران زن و مرد استان (70n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس ...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بربهره وری سازمان ایمیدرو در سال93- 1392 است. جامعه آماری این پژوهش یکصد نفرکه کلیه کارکنان ستادی سازمان ایمیدرو استان تهران راتشکیل می دهند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه کارآفرینی و بهره وری ومحقق ساخته بوده که بعد از تایید صوری اعتبار روایی , پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSSنیز مورد بررسی واعتبارروایی وپایایی آن مورد تاییدقرار گرفته است.فرضیات پژوهش (فرضیه اصلی :کارآفرینی سازمانی بر بهره وری درسازمان ایمیدروتاثیر دارد.و ف ...

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گلستان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجراشده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب‌نظران فوتبال استان گلستان بود و نمونه موردنظر به‌صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیئت‌ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش بر اساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن بر اساس نظر متخصصان و پا ...

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه‌ی ورزش همگانی استان خراسان شمالی بر اساس مدل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحبنظران ورزش همگانی در استان خراسان شمالی بود و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات ، اساتید تربیت بدنی دانشگاه ها، روسا و معاونین هیأت‌های ورزش همگانی ، و مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان خراسان شمالی انتخاب شدند. (n:53) ابزار پژوهش محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن براساس ...