عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبک هاي رهبري با هوش سازماني و مقاومت در برابر تغيير بود. به همين منظور درطرحي توصيفي از نوع همبستگي اين پژوهش انجام گرديد. جامعه آماري در اين پژوهش شامل کارکنان شرکت گاز استان فارس بودند و نمونه آماري شامل 360 نفر از اين کارکنان که بر اساس تناسب حجم نمونه و به شيوه طبقه‌اي نسبتي از جامعه فوق انتخاب گرديد و با استفاده از ابزارهاي پژوهشي شامل چهار مقياس هوش هيجاني، سبک هاي رهبري، هوش سازماني و مقاومت نسبت به تغيير سازماني اطلاعا ...

در طول دهه اخیر بخش سلامت بیشتر کشورها با افزایش قابل توجه هزینه های خدمات بهداشتی درمانی درکل و خصوصا رشد هزینه های بیمارستان روبرو بوده اند. این مسأله به خاطر اثر ترکیبی عوامل مرتبط با تقاضا از قبیل تغییرات جمعیتی، تحولات اپیدمیولوژیکی، انتظارات اجتماعی و عوامل مرتبط با عرضه که شامل تکنولوژی پیشرفته و ناکافی بودن اطلاعات در دسترس برای مشتریان و مصرف کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، می باشد. در کنار این عوامل، مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد این افزایش هزینه می تواند ...

جوامع گیاهی پویا و در حال تغییر و تحول هستند. یکی از مهمترین ویژگی های جوامع گیاهی همین تغییر و تحول آنها است. رخدادهای چرخه ای بطور مکرر در جوامع گیاهی اتفاق می افتند. مطالعه عوامل موثر بر دینامیک فواصل بین لکه ایی امری تعیین کننده در فهم فرآیندهای کلی تغییرات جوامع گیاهی است. بهره برداری پایدار از مراتع زمانی امکان پذیر است که وضعیت پویایی و تغییر در اکوسیستم مرتع شناخته شده و مورد توجه قرار گیرد. از اینرو برای مطالعه دینامیک لکه های گیاهی، مطالعه عوامل موثر در ایجاد و تغیی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایند بازنگری برنامه‌های درسی و عوامل تأثیرگذار بر آن در دانشگاه شهید چمران طی برنامه چهارم توسعه (1388-1384) انجام گردیده است. روش انجام این پژوهش آمیخته بهم تنیده (کیفی و کمی) بود که داده‌ها با بهره-گیری از روش‌های کیفی (مصاحبه) و کمی (پرسشنامه) جمع آوری گردید. از اعضای هیأت علمی دانشگاه، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده،210 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید، که 160 نفر آن‌ها در تکمیل پرسشنامه‌های تحقیق همکاری داشتند و با 50 نفر مصاحبه به عمل آمد. پایایی ...

پژوهش حاضر بر آنست تحولات مجالس چهارم و پنجم مشروطه را با تکیه بر زمینه های تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این بررسی نشان می دهدبدنبال کودتای 1299 وظهور رضاخان ،نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی از اقدامات موثر رضا خان در سرکوبی شورشها و پایان دادن به هرج ومرجهای داخلی استقبال کردند و همکاریهای نزدیکی بین احزاب سیاسی مجلس چهارم و رضاخان صورت گرفت که این همکاریها باعث صعود رضا خان به ریاست وزرایی گردید.پس از اتمام عمر مجلس چهارم رضاخان با دستکاری و تق ...

جهانی شدن به عنوان پدیده‌ای نوظهور و مهم که دارای ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، همۀ ساختارهای اصلی جامعه را تحت تأثیر و تحول قرار داده و به صورت اجتناب‌ناپذیری، فرهنگ، باور، تفکرات و ارزش‌های جوامع را دچار چالش نموده است. رسالۀ حاضر پس از بحث پیرامون جهانی‌شدن و ارزشها، به بررسی تأثیر جهانی شدن بر تغییر ارزشهای فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پرداخته و تغییرات حاصله را از منظر ابزارهای جهانی شدن یعنی تکنولوژی، ایدئولوژی و نخبگان، به تماشا می‌نشی ...

هماهنگی استراتژیک، ابزاری اساسی برای سازماندهی و استانداردکردن فعالیت‌ها و عملیات بخش‌های مختلف سازمان به منظور ایجاد یک کلیت واحد و منسجم است. در این پژوهش، مفهوم هماهنگی استراتژیک در حوزه تغییر و متغیرهای رفتاری مرتبط با آن (ارتباطات، رهبری، تعارض و تصمیم‌گیری) با توجه به اندازه و سابقه فعالیت شرکت مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر بر اساس نتیجه، توسعه‌ای؛ بر اساس هدف، تبیینی- توصیفی و بر اساس نوع داده، کمی- کیفی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت‌های تولیدی فعال در صنعت ...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): ( EFQM) برای ارائه و تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و نیل به این مهم ایجاد شده است . برای اجرای این مهم اصول هشت گانه ارزشی برای سازمان متعالی تعریف شده است . 1- نتیجه گرایی 2- مشتری مداری 3- رهبری و ثبات در هدف 4- مدیریت واقع گرا و فرایند مدار 5- مشارکت و توسعه ی منابع انسانی 6- نوع آوری و بهبود مستمر7- توسعه ی شراکت ها 8- مسئولیت اجتماعی از اصول مهم تعالی محسوب میگردد. فرماندهی مرزبانی ی ...

در این پایان نامه به بررسی اثر تغییرات مدیریتی روی عملکرد سازمان ها پرداخته شده است. به این منظور از مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. تحلیل پوششی داده ها مورد علاقه بسیاری از محققان قرار گرفته است که از آن برای ارزیابی عملکرد انواع مختلف سازمان ها و فرایندها و محصولات استفاده کرده اند. این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی های خطی است. روش تحلیل پوششی داده ها، دارای مزایای متعددی است که می توان به قابل اعتماد بودن نتایج، حداقل اریبی به دلیل عدم استفاده از سلیقه‌ها، تسهی ...