عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل سهیم در اثربخشی مسابقات ملی مهارت مرتبط با صنایع چوب در یازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت (مرداد 1389 )می باشد. تحقیق از نوع توصیفی (پیمایشی)بوده و از روش نمونه گیری سرشماری استفاده گردید. جامعه و نمونه آماری شامل 511 نفر برگزیده استانی ( 37 نفر رشته صنایع چوب)،424 نفر کارشناس همراه (38 نفر رشته صنایع چوب) و 26 نفرکارشناس مسئول می باشد. ابزار تحقیق مورد استفاده، سوالات طرح شده به صورت پرسشنامه‌های کمی وکیفی و مصاحبه مستقیم با مسئولین برگزاری مساب ...

تحقیق حاضر به شناسایی و اولویت بندی شاخص های رضایت شغلی کارکنان اداره راه و شهرسازی شیراز پرداخته است. روش اجرای پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی و کتابخانه بوده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر از نظر موضوعی در قلمرو مدیریت رفتار سازمانی قرار می گیرد و چون درفاصله زمانی معینی انجام شده از نظر افق زمانی مقطعی درقلمرو زمانی،3 ماهه آخرسال 1393 واز نظر قلمرو مکانی اداره راه و شهرسازی شیراز و جامعه آماری کارکنان شرکت فوق ...

چکیده ندارد.

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه‌ی ورزش همگانی استان خراسان شمالی بر اساس مدل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحبنظران ورزش همگانی در استان خراسان شمالی بود و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات ، اساتید تربیت بدنی دانشگاه ها، روسا و معاونین هیأت‌های ورزش همگانی ، و مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان خراسان شمالی انتخاب شدند. (n:53) ابزار پژوهش محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن براساس ...