عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی- جمعیتی موثر بر تمایل به طلاق بین زنان و مردان خواهان طلاقِشهر بندر ترکمن است. روش مورد استفاده در این تحقیق از لحاظ ماهیت عمدتاً پیمایشی است. جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه کننده به دفاتر طلاق شهر بندر ترکمن در سال 1392 به منظور جدایی از همسر بود. حجم نمونه تحقیق 100 زوج(200 نفر) در نظر گرفته شد. داده ها بوسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و بوسیله آزمون های تحلیل رگرسیون، تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون t گروه های مستقل تجزیه و تحلیل ...

هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی،فرهنگی و جمعیتی موثر بر باروری می باشد .در این پژوهش باروری زنان از جنبه های مختلف هم چون جنبه های اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی بررسی شده است . تدوین فرضیات از مطالعات نظری در حوزه های جامعه شناسی و جمعیت شناسی از جمله نظریه های جمعیتی باروری و طرفداران و مخالفان آن، نظریه روانی – اجتماعی تبیین باروری،‌‌نظریه‌ی مبادله، نظریه نوسازی همچون تئوری های نابرابری جنسیتی بازار کار و تبیین دیدگاهها با توجه به مدلهای لیبنشتاین ،گری بکر ، درآمد نسبی ا ...

بررسی روند‌های مهاجرت بین‌المللی نشان می‌دهد، تعداد مهاجران بین‌المللی در جهان طی چند دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یکی از مهمترین مولفه‌های اثر گذار بر سطح و روند مهاجرت‌های بین-المللی مشخصه‌های جمعیتی کشورها می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل سطوح و روند مهاجرت بین المللی می باشد و سطح و روند الگوهای مهاجر‌فرستی و مهاجر‌پذیری در کشورهای آسیا و اقیانوسیه با تاکید بر ایران طی دوره 1990-2010 و نقش عوامل جمعیتی (از جمله میزان باروری کل، مرگ و میر عمومی، امید زندگی د ...

در سال های اخیر با وجود کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، در حال حاضر این میزان در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بالاست . شاخص مرگ ومیر کودکان نشان دهنده احتمال مرگ یک فرزند زنده بدنیا آمده در یک سال مشخص، قبل از رسیدن به سن 5 سالگی می‌باشد به بیان واضحتر، این شاخص از تقسیم تعداد مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال یک جامعه در طول یکسال به تعداد جمعیت زیر پنج سال آن جامعه در همان سال بدست می آید و حاصل آن در 1000 ضرب می شود. در ایران مرگ و ...

تحقیق حاضر درصدد تبیین تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر میزان باروری در منطقه دو شهر شیراز بین زنان 49-15 ساله همسردار، با تعداد جمعیت 34515 نفر که براساس جدول مورگان تعداد جمعیت نمونه 380 نفر تعیین گردید و نمونه ها با روش تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نظر با استفاده از تکنیک پرسشنامه از افراد نمونه جمع آوری شده است. در این تحقیق براساس نظریات اندیشمندانی که در زمینه باروری و عوامل مؤثر بر آن مطالعه و نظریه پردازی کرده اند، 4 فرضیه تدوین گردید. نتایج به دست ...

در حدود یک پنجم از کل تقاضای انرژی جهان مربوط به بخش مسکونی- نیاز به گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان مسکونی می‌باشد. از این رو بهره‌وری انرژی در بازار مسکن به یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران تبدیل شده است. اما قبل از تدوین و اجرای هر سیاستی، درک عوامل موثر بر مصرف انرژی مسکونی مهم و تعیین‌کننده است و عدم شناخت و عدم اجرای یک سیاست همه‌جانبه می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر ذخایر انرژی و منابع طبیعی کشور وارد نماید . هدف این مطالعه بررسی اثر عوامل فیزیکی و جمعیتی بر مصرف ا ...

پایان‌نامه‌ی حاضر، پژوهشی در زمینه‌ی عوامل موثر بر تغییرات فاصله‌ی سنی زوجین است که با استفاده از نمونه‌ی 20 درصدی داده‌های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 به روش تحلیل ثانویه‌ی داده‌های موجود انجام شده است. جمعیت آماری این پژوهش را زنان ازدواج کرده‌ی کمتر از 50 سال و مردان ازدواج کرده‌ی کمتر از 55 سالِ ساکن در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل تشکیل داده است. هدف اصلی پژوهش، شناخت عوامل اجتماعی و جمعیتی موثر بر تغییرات فاصله‌ی سنی زوجین بود. به‌منظور نیل به این هدف، پرسش‌ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر استفاده از وسایل و روش‎های جلوگیری از بارداری و کاهش باروری در منطقه می‎باشد. که 250 نفر از زنان همسردار که با روش نمونه‎گیری تصادفی قشربندی شده برای مطالعه انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع‎آوری گردید.داده‎های جمع‎آوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق بدین شرح حاصل گردید: حدود 84 درصد از زنان مورد مطالعه، از وسایل و روش‎های جلوگیری از بارداری استفاده می‎کنند و از این ...

اسکان بشر نقشی تمدن ساز درفرآیند تاریخی توسعه جوامع داشته است در این فرآیند شهرها به مثابه برترین سطح اسکان کانون ایفای این نقش بوده اند یکی از پدیده های مهم اجتماعی و جمعیتی که کشور(ایران) از زمان های بسیار دور تا به حال با آن مواجه بوده مهاجرت و به دنبال آن حاشیه نشینی بوده است این پدیده از عمده پدیده های ناپایدار کننده شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد از جمله پیامدهای حاشیه نشینی و مهاجرت افزایش بی رویه ی شهرها و در نتیجه ی آن بیکاری شدید افزایش مشاغل کاذب رشد ...