عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پدیده طلاق، در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی مطرح می شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی ، اجتماعی، زیستی و... دارد که با پیچیده تر شدن زندگی امروز، سطح آن نیز شدت یافته است. سوال اصلی پژوهش این است که عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین در 5 سال اول زندگی مشترک کدام است؟ با عنایت به این موضوع هدف این تحقیق بررسی وشناخت عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین (در 5 سال اول زندگی مشترک) بوده است. در چارچوب نظریه تحقیق از نظریه ه ...

تحقیق حاضر درصدد تبیین تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر میزان باروری در منطقه دو شهر شیراز بین زنان 49-15 ساله همسردار، با تعداد جمعیت 34515 نفر که براساس جدول مورگان تعداد جمعیت نمونه 380 نفر تعیین گردید و نمونه ها با روش تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نظر با استفاده از تکنیک پرسشنامه از افراد نمونه جمع آوری شده است. در این تحقیق براساس نظریات اندیشمندانی که در زمینه باروری و عوامل مؤثر بر آن مطالعه و نظریه پردازی کرده اند، 4 فرضیه تدوین گردید. نتایج به دست ...

اوقات فراغت، فعالیتی است که اعضای جامعه فارغ از اجبارهای محیط کار و الزامات زندگی، از طریق آن استعدادهای خود را توسعه بخشیده، شخصیت خود را گسترش می دهند. چگونگی گذران اوقات فراغت، بازتابی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است که استفاده مطلوب از این اوقات می تواند تاثیر در خور توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر نحوه گذران اوقات فراغت در بین جوانان 18 تا 30 سال شهر اصفهان ( مطالعه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم غرور ملی و برخی از عوامل اجتماعی و فرهنگی موٌثر بر آن ، در بین شهروندان اصفهانی انجام پذیرفته است. غرور ملی احساس مثبتی است که فرد در ارزیابی خود از کشورش بروز می دهد. اما این مفهوم خود با دو ظرفیت متفاوت نشان می دهد : ناسیونالیسم و میهن دوستی . غرور ملی ناسیونالیستی دلبستگی ملی افراد همراه با ارزیابی های صرفاً احساسی و غیر عاقلانه و غیر انتقادی به همراه قضاوت های پیشداورانه را نشان می دهد اما در مقابل غرور ملی میهن دوستانه نوعی از دلبستگی ملی ...

عوامل متعددی در تصمیمگیری سرمایهگذاران دخیل هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران در صنایع مناطق محروم بوده که در قالب سه فرضیه انجام گرفته است. از روش کتابخانهای برای تدوینمباحث تئوریک و روش میدانی جهت جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای اثبات فرضیهها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیهی سرمایهگذاران صنایع استان کهگیلویه و بویراحمد میباشد. ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامهبا 22 سئوال است که 20 سئوال آن به صورت سئوالات بسته و بر اساس مقیاس ...

زنان، به عنوان نیمی از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری، که خود یکی از مهمترین منابع توسعه اند می توانند نقشی بسزا در توسعه جوامع انسانی ایفا کنند. بنابراین مشارکت زنان در همه فعالیتهای اجتماعی، از جمله سیاست، ضروری است، به نحوی که می توان گفت اقلیت بودن زنان در امور سیاسی موجب ناتمامی دموکراسی در جامعه می شود. ای تحقیق به منظور بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در نگرش زنان نسبت به دموکراسی در شهر کرمانشاه انجام گرفته است. ...