عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 374

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هویت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که از دیر باز توجه جامعه شناسان را به خود جلب کرده و تحقیقات فراوانی پیرامون شناخت هویت اجتماعی وابعاد گوناگون آن صورت گرفته است. فرایند هویت یابی هرچند امری فردی است اما در درون اجتماع و تحت تاًثیر عوامل اجتماعی روی می‌دهدو درتمام طول زندگی فرد در کنش با جامعه در حال تحول و جریان می باشد. لذا این پژوهش به دنبال کشف رابطه میان عوامل اجتماعی و هویت یابی دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور سقز می باشد. مبنای نظری این پژوهش نظریه‌ی گیدنز می باشد. ای ...

محور اساسی و تکیه‌گاه روابط اجتماعی به طور عام، اعتماد اجتماعی است. اعتماد از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. هدف اصلی پژوهش، بررسی و شناخت میزان اعتماد اجتماعی در روابط شخصی و عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن؛ مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. ابزار تحقیق در این پژوهش، پرسشنامه است. جمعیّت آماری پژوهش برابر با سرشماری سال 1390 کل کشور، 88278 نفر ...

اين پژوهش بر آن است كه عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتار زيست محيطي شهروندان ساكن در مناطق 6 و 19 شهرداري تهران را شناسايي و بررسي نمايد. بنابراين هدف كلي اين تحقيق همان معرفي و بررسي عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر رفتار زيست محيطي است و در قالب اين هدف اصلي اهداف جزئي چندي نيز مطرح مي‌شوند كه در قالب فرضيات تحقيق به آن‌ها پرداخته شده است اين فرضيه‌ها عبارتند از: 1- به نظر مي‌رسد بين جنسيت شهروندان و رفتار زيست محيطي آن‌ها رابطۀ معني‌دار وجود داشته باشد. 2- بين دروني كردن ارزش‌هاي شهرو ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر قانون‌گریزی افراد شهر ایلام انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از نظریات دورکیم، مرتن، کلمن، هیرشی و تئوری انگیزه اتکینسون می‌باشد. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی، از نمونه‌ای با حجم 400 نفر، از جمعیت آماری 133828 نفری از ساکنین 18سال و بالاتر شهرستان ایلام و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از مجم ...

این پژوهش به دنبال آن است که عوامل اجتماعی موثر برکودک زاری در دانش آموزان مدارس شهریار را با تاکید بر حمایت اجتماعی ، روابط اجتماعی ومهارت اجتماعی بررسی نماید.با توجه به اینکه عوامل اجتماعی یک از عوامل زمینه ساز ومهم در آزار کودکان محسوب می شود دراین پژوهش مورد سنجش قرار گرفته ند. ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اختلال هویت جنسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن می باشد. روش انجام پژوهش پیمایش می باشد. جامعه‌ی آماری تمام افراد دارای اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به مرکز بهزیستی استان خراسان رضوی و مرکز اورژانس اجتماعی شهید نواب صفوی تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 160 نفر انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده با استفاده از فهرست افراد مراجعه کننده به دو مرکز یاد شده بوده است. ابزار جمع آوری داده پرسش نامه است. یافته‌ها نشان می‌دهد اختلال هو ...

با توجه به توسعه دانشگاه کردستان و پیام نور مرکز سنندج و پذیرش دانشجو در رشته های جدید و تصویب رشته های جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آینده شغلی از دیدگاه دانشجویان مبهم است. ابهام در وضعیت آینده شغلی افراد تحصیل کرده و یا در حال تحصیل، تیره و تاریک بودن آینده جامعه موازی با آینده شغلی، هدفمند نبودن زندگی دانشگاهی از عوامل تشدید کننده ای است که جریان بیگانگی اجتماعی و علی الخصوص گسترش ایده بی معنایی و پوچی را در بین افراد دو چندان کرده و بسترهای بی تفاوتی را ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر برافزایش سن ازدواج در بین دختران دانشجوی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات(دانشکده علوم انسانی ) انجام شده است . چارچوب نظری پژوهش حاضر از نظریه های رابرت کی مرتون ، ویلیام گود ، آنتونی گیدنز و او پنهایم تداعی گردیده است . روش تحقیق این پژوهش توصیفی و از نوع‍‍‍‍‍‍ پیمایشی است و با تکنیک پرسشنامه که دارای اعتبار صوری و قابلیت اعتماد ( آلفای کرونباخ بالا 70 % )به گردآوری اطلاعات اقدام شد . جامعه آماری در این پژوهش شامل دانشجویان دختر کا ...

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر در اعتیاد زنان در بین مراجعه کنندگان به درمانگاه ترک اعتیاد سرزمین پاک استان البرز می‌باشد. در این تحقیق از روش اسنادی و پرسشنامه استفاده گردید. اهمیت اصلی این مسئله در این است که گرایش زنان به مصرف مواد مخدر می‌تواند به عنوان یک خطر جدی برای جامعه محسوب شود. از این رو با بررسی عوامل شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی، موضوع اعتیاد زنان مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده از چارچوب نظری نظریه انزواطلبی‌مرتن، نظریه برچسب زنی، نظریه بی‌هنجار ...