عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 142

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محور اساسی و تکیه‌گاه روابط اجتماعی به طور عام، اعتماد اجتماعی است. اعتماد از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. هدف اصلی پژوهش، بررسی و شناخت میزان اعتماد اجتماعی در روابط شخصی و عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن؛ مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. ابزار تحقیق در این پژوهش، پرسشنامه است. جمعیّت آماری پژوهش برابر با سرشماری سال 1390 کل کشور، 88278 نفر ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي آشفتگی‌های ذهنی دختران دانشجو و مولفه های عمده آنها، همچنين بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر این موارد با متغیرهای؛ انتظارات محقق نشده، استفاده از ابزارهای تکنولوژیک و رسانه‌ای ، عوامل فیزیولوژیک، محیط اجتماعی، تبعیض در حقوق و قوانین زنان و چالش ارزش‌های سنتی و مدرن با استفاده از نظريات جوليت ميچل، دوبوار، پارسونز و كلوارد در چارچوب نظري پژوهش صورت گرفته است. روش اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي است و با تكنيك پرسشنامه كه داراي اعتبار صوري و ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر قانون‌گریزی افراد شهر ایلام انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از نظریات دورکیم، مرتن، کلمن، هیرشی و تئوری انگیزه اتکینسون می‌باشد. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی، از نمونه‌ای با حجم 400 نفر، از جمعیت آماری 133828 نفری از ساکنین 18سال و بالاتر شهرستان ایلام و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از مجم ...

این پژوهش به دنبال آن است که عوامل اجتماعی موثر برکودک زاری در دانش آموزان مدارس شهریار را با تاکید بر حمایت اجتماعی ، روابط اجتماعی ومهارت اجتماعی بررسی نماید.با توجه به اینکه عوامل اجتماعی یک از عوامل زمینه ساز ومهم در آزار کودکان محسوب می شود دراین پژوهش مورد سنجش قرار گرفته ند. ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر کیفیت زندگی سالمندان شهرستان سردشت تهیه شده است. از میان عوامل متعددی که ممکن است کیفیت زندگی از آن متاثر باشد در این پژوهش تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر این پدیده مد نظر بوده است.در این پژوهش از 4 فرضیه تاثیر وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، روانی و جسمی بر کیفیت زندگی سالمند استفاده شده است و بر همین اساس چارچوب نظری بیان شده که از نظریه های مازلو ، کیفیت زندگی لی، کیفیت زندگی زان ، رویکرد مبتنی بر سالمندی پویا ، نظریه ا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بین کننده تمایل به ازدواج در پسران شهر اصفهان و تعیین سهم هر یک از عوامل، صورت گرفت. پژوهش به دو شیوه کیفی و کمی انجام شد. ابتدا، به منظور شناسایی عوامل موثر بر تمایل به ازدواج پسران، اقدام به بررسی منابع و متون نظری و پژوهشی گردید. سپس مصاحبه نیمه ساختاریافته ای با پسران، والدین و کارشناسان ازدواج انجام شد. بعد از مقوله بندی نتایج مصاحبه و متون، عوامل موثر بر تمایل به ازدواج، مشخص و مطابق با آن عوامل، پرسشنامه های مرتبط انتخاب گردیدند. با اس ...

وقتی افراد در یک موقعیت خاص قرار می‌گیرند متناسب با آن موقعیت انواع مشخصی از رفتار را انجام می‌دهند، در صورتی که این رفتارها از سوی دیگر اعضای گروه(جامعه) صحیح تلقی گردد ما می‌گوئیم یک تعهد شکل گرفته است . به عبارتی دیگر تعهد میزان برآورده نمودن انتظارات دیگران توسط افرادی است که در موقعیتهای اجتماعی مختلف قرار گرفته‌اند. بطور خلاصه می‌توان تعهد اجتماعی را میزان پایبندی افراد به نقشهای اجتماعیشان نامید. در این تحقیق ما به بررسی تعهد اجتماعی جوانان پرداخته و میزان پایبندی آنان ...

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر برقراری ارتباط با جنس مخالف در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان و تعیین نوع و میزان روابط با جنس مخالف در دانشجویان بوده است. پژوهش به روش توصیفی (علی- مقایسه ای) و با نمونه 384 نفری (172 مرد و 212 زن) انجام شده است که روش نمونه گیری، تصادفی- طبقه ای بوده است. عمده ترین نتایج حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از دانشجویان با جنس مخالف ارتباط نداشته و ندارند و سطح ارتباط بیش از نیمی از دانشجویان در حد سلام و احوال پرسی است. همچنین یافته ها نش ...

به منظور بررسی عوامل اجتماعی و جمعیتی مرتبط و تاثیر گذار بر میزان مرگ و میر کودکان محدوده سنی 59-1 ماهه در مناطق روستایی شهرستان اردبیل این تحقیق در سال 1388 پیشنهاد و اجرا گردید . این بررسی به کمک روش اسنادی و ترکیب آن با روش پیمایشی و پرسشنامه ای که بر مبنای پرونده های دارای فوت کودک در خانه های بهداشت مناطق روستایی شهرستان اردبیل بعنوان مرکز استان اردبیل، تکمیل شده و به محاسبه سطح و علل مرگ ومیر کودکان 59-1 ماهه در منطقه جغرافیایی مورد نظر پرداخته است.در این بررسی کل ...