عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فعالیت‌های کشاورزی و آنتروپئوجنیک در طی زمان‌های طولانی می‌تواند اثرات مهمی بر فراوانی، توزیع، رفتار و دامنه آلودگی احتمالی عناصر کم مصرف داشته باشد. برای ارزیابی این فرضیه 12 پروفیل خاک که متعلق به 6 زیرگروه بودند. از خاکهای زراعی و خاکهای غیرزراعی همجوار تشریح و نمونه‌برداری شدند. نمونه‌های خاک آنالیز شدند و غلظت شکل‌های کل و قابل استفاده آهن، منگنز، روی، مس و کادمیوم تعیین شدند. براساس داده‌های این تحقیق در هر دوی خاکهای زراعی و غیرزراعی غلظت عناصر عصاره‌گیری شده با DTPA ب ...

به منظور بررسی اثر تلقیح کودهای بیولوژیک و محلول‌پاشی عناصر روی و آهن بر صفات کمی و کیفی کلزا رقم هایولا 401 آزمایشی در سال زراعی 1392- 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل تاثیر کود بیولوژیک با سه سطح عدم تلقیح با بذر، تلقیح با تیوباسیلوس و تلقیح با تیوباسیلوس همراه نیتروکارا و کاربرد عناصر ریز‌مغذی با شش سطح 2 و 4 در هزار آهن، 2 و 4 در هزار روی و مصرف توأم 2 ...

گل‌گاوزبان باغیگیاه دارویی یک‌ساله و علفی بومی اروپا، آفریقای شمالی و آسیای صغیر است. به‌منظور بررسی تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی، آزمایش اول به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمارها به‌صورت Fe، Zn، Mn، Fe+Zn، Fe+Mn، Zn+Mn، Fe+Zn+Mn در سه سطح شامل صفر(شاهد)، 3 و 6 در هزار و درمجموع 15 تیمار و 3 تکرار بود. محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی در دو مرحله ساقه دهی و گل‌ده ...

به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و نیتروژن بر ویژگی های رشد و محتوای عناصر دو رقم گلرنگ آزمایشی د ر سال 91-1390 در گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز انجام شد. نتایج نشان داد کودهای آلی اثر افزایشی معنی داری 0.05>p بر شاخص های رشد مانند ارتفاع، تعداد برگ و وزن خشک هر دو رقم گلرنگ (گلدشت و پدیده) داشت. نیتروژن به طور معنی داری صفات رویشی اندازه گیری شده در گیاه را افزایش داد اما بین شاهد و سطح 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوتی وجود نداشت همچنین محتوای نی ...

کمبود عناصر غذایی کم مصرف در گیاهان زراعی گسترش جهانی دارد. کشت مداوم، مصرف بیش از حد کودهای فسفاتی، آهکی بوده خاکها و عدم مصرف کودهای حاوی عناصر ریز مغذی و کودهای الی از جمله عوامل بروز کمبود عناصر ریز مغذی در خاکهای ایران می باشد. از این رو این تحقیق در دو سال زراعی 84-1383 جهت بررسی تاثیر عناصر ریز مغذی بر کمیت و کیفیت بذر چغندر قند در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل انجام شد. آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل هشت تیمار ( ...

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر آهن و روی بر خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی گیاه مرزه در تراکم های مختلف به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در بهار و تابستان سال 91 در قزوین اجرا شد محلول پاشی در چهار سطح (M1: آب خالص، M2: آهن و M3: روی و M4: آهن + روی) به عنوان کرت های اصلی و تراکم گیاهی در 4 سطح (P1: 50، P2:75P3:100 P4:125 بوته در متر مربع) در کرت های فرعی قرار گرفتند نمونه برداری ها در چهار مرحله (چین اول، چین دو، 15 روز قبل ...

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر میکرو بر تولید علوفه و دانه ذرت رقم 704 Ksc، دو آزمایش جداگانه در سال 1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، هر کدام در 3 تکرار و 17 تیمار اجرا گردید. در آزمایش اول اثر تیمارها بر عملکرد دانه، اجزا عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و زراعی و در آزمایش دوم اثر تیمارها بر عملکرد و کیفیت علوفه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل عناصر کم مصرف آهن، روی، بر، منگنز، آهن +روی ،آهن+ بُر، آهن+ منگنز، روی+ بُر، روی+ منگنز، بُر+ م ...

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر میکرو بر تولید علوفه و دانه ذرت رقم 704 Ksc، دو آزمایش جداگانه اجرا گردید. در آزمایش اول اثر تیمارها بر عملکرد دانه، اجزا عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و زراعی و در آزمایش دوم اثر تیمارها بر عملکرد و کیفیت علوفه و خصوصیات مورفولوژیک گیاه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل عناصر کم مصرف آهن، روی، بر، منگنز، آهن +روی ،آهن+ بُر، آهن+ منگنز، روی+ بُر، روی+ منگنز، بُر+ منگنز، آهن+ روی+ بُر، آهن+ روی+ منگنز، آهن+ بُر+ منگنز، روی+ بُر+ منگنز، آهن+ ...

خصوصیات خاک دارای تغییرات مکانی میباشند. مفهوم تغییرپذیری مکانی خاک این است که مقادیر برخی از ویژگی های خاک در نقاط مجاور در مقایسه با نقاط واقع در فاصله زیاد، شباهت بیشتری دارد. زمین آمار قادر به تهیه نقشه های کمی با دقت معلوم در مورد خواص خاک بوده، لذا می تواند به عنوان مبنایی برای تعیین سطح نیازهای کودی و پیش‌بینی وجود کمبود یا سمیت عناصر غدایی مورد نیاز گیاه در خاک به کار گرفته شود. در این مطالعه به منظور بررسی وضعیت عناصر آهن،منگنز،مس و روی در اراضی کشت و صنعت شریف آباد ...