عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 329

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این بررسی بصورت طرح کرتهای خرد شده در 6 تیمار و سه تکرار در خاکی با بافت سنگین در دو منطقه جداگانه یعنی سال آیش و سال کاشت اجراء گردیده است در قطعه اول بعد از اتمام عملیات زراعی خاک‌ورزی در سال 1373-1374 مزرعه در پائیز سال جاری تحت کشت گندم سرداری قرار گرفته است در قطعه دوم عملیات زراعی پائیزه برابر تیمارهای پیش‌بینی شده در طرح انجام پذیرفته و باقیمانده عملیات زراعی در بهار سال 1375 انجام خواد یافت . ...

با توجه به اینکه در سال اول اجرای طرح تراکم دارد سوسک سیاه گندم در قطعات طرح پایین بود و خسارت چشمگیری را به تیمارهای مورد نظر وارد نمود، لذا نتایج حاصل از داده‌های طرح مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت و تکرار طرح در سال زراعی بعدی پیشنهاد گردید. ...

بطورکلی هدف ازاجرای این طرح تعیین بهترین ترکیب عملیات زراعی دردوره آیش جهت بالابردن ذخیره وحفظ رطوبت خاک دراراضی شیب دار دیم بوده تابدین وسیله بتوان عملکرد محصول را درواحد سطح افزایش داد.این طرح بصورت کرتهای خردشده Split plot در 26 تیمارو سه تکراراجرامی گردد. ...

بطورکلی هدف ازاجرای این طرح،تعیین بهترین ترکیب عملیات زراعی در دوره آیش جهت بالا بردن ذخیره و حفظ رطوبت خاک دراراضی شیب دار دیم بوده ،تا بدینوسیله بتوان عملکرد محصول رادرواحد سطح افزایش داد.این طرح،بصورت کرت های خردشده Split-Plot در 36 تیمار و سه تکرار اجرا می گردد. ...

بمنظور تعیین عکس‌العمل ارقام گندم دو روم نسبت به بیماریهای مهم غلات این تحقیق بشرح زیر اجرا میشود د راین تحقیق تعداد 157 رقم از گندمهای دو روم که تعداد دیگر از کراسینک بلوک دریافتی از ایکاردا انتخاب گردیده اند در یک آزمایش بدون تکرار در سه منطقه اجرا میگردد هر رقم یا لاین رو دو خط بطول یک متر کشت میشوند در طول مدت رشد و نمو عملیات زراعی بطریق معمولی انجام شده و در مرحله ساقه رفتن کلیه ارقام با اسپر زنگها تلقیح مصنوعی خواهند شد یادداشت برداری از زنگها و سایر بیماریهای مهم مانن ...

حشره بالغ از اوایل نیمه دوم خرداد ماه در طبیعت ظاهر شده و تا اوایل مهرماه ظهور آن مشاهده شده است . حداکثر زمان ظهور آن در طبیعت از تاریخ 1372/4/12 لغایت 1372/4/26 است . مدت عمر حشرات بالغ ماده در قفس‌های توری‌دار هشت روز است . مدت زمان لازم برای تفریخ تخم زنجره مو 27-42 روز است . دروه زندگی یک نسل آفت چهار سال است . پوره‌های سن یک پس از تفریخ بر روی خاک افتاده و از محل شکافهای موجود در خاک به داخل زمین نفوذ نموده و به محض یافتن ریشه بر روی آن مستقر شده و در تمام طول دوران تغذ ...

چکیده ندارد.

در این بررسی اثرات مالچ در حفظ و ذخیره رطوبت و بالمال عملکرد محصول در آزمایشی به صورت طرح اسپیلیت پلات که قطعه قطعه زمینی از لحاظ شیب و بافت خاک در مزرعه تحقیقات کشاورزی حیدرلو انتخاب و در پائیز سال 1373 عملیات زراعی پائیزه و متعاقبا در سال 1374 عملیات زراعی بهاره و همچنین عملیات زراعی آیش تابستانه و ایجاد مالچ خاکی و باقی گذاشتن کلش در سطح مزرعه با استفاده از علف‌کش بروال تیمارها در زمان آیش به مورد اجرا گذاشته خواهد. بعد از اتمام عملیات زراعی فوق‌الذکر مزرعه تحت کشت یکنواخت ...

اثرعملیات زراعی (آماده کردن زمین ) دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکراربرروی خاک وآب ازدست رفته براثرعلمیات زراعی مختلف دراراضی شیبدارموردبررسی قرارمیگیرد. کرتهای اصلی عبارتنداز: - شخم درجهت شیب وکاشت گندم درپائیزبروال منطقه ورعایت تناوب گندم - آیش - شخم درجهت عموردبرشیب وکاشت گندم درپائیزبروال منطقه ورعایت تناوب گندم ،آیش - بدون اجرای عملیات زراعی . ...