عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 797

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مقاسه عملکرد کمی و کیفی و صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک شش رقم جو به نامهای ریحانی، کارون x کویر، گرگان 4، کویر x بادیا، ترکمن و C-74-9 تحت رژیم‌های مختلف آبیاری آزمایشی به صورت کرتهای یک بار خرد شده با متن بلوکهای کامل تصادفی با پنج رژیم آبیاری در سطوح صفر، 100 درصد، 75 درصد، 50 درصد، 25 درصد نیاز آبی گیاه با توجه به میزان تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A از پائیز سال 76 در مزرعه پژوهشی نهال و بذر به اجرا در آمد. تیمارهای آبیاری در سال اول به علت بارندگی مکرر در مرحله ظهور ...

در این بررسی تعداد 79 لاین و رقم جو در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی و تعداد 30 لاین و رقم در آزمایش مقایسه عملکرد تکراردار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در اراضی شور ایستگاههای فوق مورد کشت و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس جمع بندی یادداشت برداری های طول دوره زراعی و با توجه به عملکرد تیمارها تعداد 9 شماره از آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی جهت شرکت در آزمایش تکراردار سال بعد انتخاب و برگزیده شدند. نتایج حاصل از عملکرد تیمارهای آزمایش تکراردار نیز منجر به انتخاب 9 شم ...

به منظور بررسی و مقایسه اثر روش های مختلف کوددهی عناصر کم مصرف بر عملکرد کمی و کیفی گندم، در سال زراعی 76-1377، طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی در 10 استان کشور اجرا گردید. در این طرح پنج روش کاربرد کود شامل کاربرد خاکی، محلولپاشی، آغشته نمودن بذر، کاربرد توام خاکی و محلولپاشی و روش توام محلولپاشی و آغشته نمودن بذر با ترکیب ثابت کودی ‏‎Mg+B+Cu+Mn+Zn+Fe‎‏ مورد مقایسه قرار گرفتند. در کلیه مزارع کودهای ازته، فسفره و پتاسیمی براساس آزمون خاک و توصیه منطقه مصرف گردید. در کاربرد ...

در این تحقیق، 15 رقم و ژنوتیپ برتر در قالب طرح آماری آلفالاتیس در 2 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند نتایج حاصله بشرح زیر می‌باشد. -1 ارقام Chandler, Seer از ارقام خارجی جزء زود برگ‌دهنده و کلونهای Z63, K67 از کلونهای زود برگ‌دهنده ایرانی بودند ضمن اینکه ارقام خارجی بطور کلی دیر برگ‌دهنده‌تر از تیپهای ایرانی می‌باشند. -2 رقم Franquet, Round de montigna از ارقام دیر برگده در مجموعه آزمایش بودند. از تیپهای ایرانی Z60, Z30 نیز دیر برگده می‌باشند. -3 بیشترین عملکرد مربوط به رقم Chand ...

در این طرح که بصورت اسپلیت پلات با 8 تیمار: -1 فاکتور اصلی آبیاری در 2 سطح (دیم - آبی)، -2 فاکتور فرعی نوع کود در 2 سطح (اوره - نیترات آمونیم)، -3 فاکتور زمان پخش (پایه - دو سوم پایه + یک سوم سرک ) انجام شد. نتایج نشان داد که آبیاری اثر معنی‌داری بر عملکرد وزن سبز و خشک محصول داشته و نوع کود هم در سطح 5 درصد معنی‌دار شده. زمان پخش کود و اثر متقابل کود با زمان پخش بر عملکرد اثر معنی‌داری نداشته است . حداکثر محصول مربوط به کود نیترات و آمونیم بفرم دو سوم پایه و یک سوم سرک حاصل ...

با توجه به تفاوتهای چشمگیر ارقام انگور ترکمنستان با ارقام محلی و مرغوبیت آنها را از نظر کمی و کیفی اجرای طرح تحقیقاتی با هدف مقایسه 8 رقم انگور وارداتی با دو رقم انگور سه منطقه کاشمر، گلمکان، بجنورد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در سه منطقه اجرا گردید. قلمه ریشه دار شده انگور ترکمنستان و ارقام محلی (کشمشی و کلاهداری) در منطقه کشت گردید و عملیات زراعی و باغی در طول سال انجام گردید، طی بررسیهای بعمل آمده در محصول انگور با مادری در ارقام بی دانه رقم پیکانی و دانه دا ...

برای درک بهتر تعدادی از خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادی و کیفیت ، شش رقم توتون از نظر ارتفاع و قطر ساقه، تعداد و سطح برگ ، وزن خشک اندامها، شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول (CGR) سرعت جذب خالص (NAR) و دیگر فاکتورهای رشد به همراه درصد پتاسیم و نیتروژن اندامهای مختلف گیاه و درصد قند، نیکوتین، خاکستر کل، سوزش و عملکرد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. ارقام از نظر ماده خشک عملکرد برگ ، درصد قند و زمان گلدهی دارای تفاوت معنی‌دار بودند ولی از نظر ...

به منظور انتخاب بهترین رقم یا ارقام تجارتی شلیل در مناطق مختلف کشور از جمله گرگان تعداد 12 رقم شلیل با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار ارزیابی می‌گردند. در هر کرت آزمایشی 9 اصله درخت در 3 ردیف 3تائی به فاصله 4×6 متر کشت گردیدند. ارقام از نظر صفات کمی و کیفی و نیز از نظر ارزش تجارتی و بازارپسندی مقایسه می‌شوند. محاسبات آماری براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی بر روی نتایج عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی انجام خواهد گرفت . مقایسه میانگینها به روش دانکن انجا ...

با توجه به اهمیت عناصر غذایی ازت و پتاسیم و آب آبیاری در تغذیه مرکبات جهت نیل به عملکرد بالا با کیفیت مطلوب این طرح بمنظور مطالعه اثرات عناصر ازت ، پتاسیم همراه با آب آبیاری روی خصوصیات کمی و کیفی میوه (عملکرد، اندازه، مقدار آب میوه، ضخامت پوست ، مواد جامد محلول TSS اسیدیته TA، ویتامین C و خاصیت انباری) درختان تامسون ناول و نیز برآورد میزان آب مورد نیاز این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در آزمایش کرتهای خرد شده شامل دو سطح رطوبت خاک در کرتهای اصلی و سه سطح ازت و سه سط ...