عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 719

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تعیین دور آبیاری مناسب جهت بالا بردن عملکرد کمی و کیفی ارزن علوفه‌ای نوتریفید این طرح در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار برای سال دوم اجراء گردید. تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از 5 روز، 10 روز، 15 روز و 20 روز دور آبیاری که متعاقب تمامی عملیات داشت ، برداشت و توزین و استخراج نتایج نسبت به تجزیه آماری اقدام گردید که در نتیجه دور آبیاری 10 روز یکبار با تولید علوفه خشک به میزان 24 تن در کلاس A قرار گرفته و همین تیمار با تولید 100 تن علوفه تر در کلاس A ...

هدف از اجرای این طرح تعیین مناسبترین الگوی کاشت سورگوم ماشک از نظر عملکرد کمی و کیفی در منطقه کرج بوده که در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کاملا تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمده که در آن الگوی کاشت سورگوم و ماشک بصورت خالص و مخلوط در دو تراکم در 16 تیمار مورد مقایسه قرار گرفتند در نتایج بدست آمده از اجرای طرح در سال 1374 حاکی از آن است که در مورد علوفه خشک سورگوم چین‌برداری اول بین سطوح تیماری اختلاف معنی‌داری وجود نداشته لیکن در مورد علوفه تر در سطح 1 درصد اختلاف معنی‌دار بوده و ...

در این طرح اثر قطع آب در مراحل مختلف رشد بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم بررسی می‌شود و نتیجتا حساس‌ترین مراحل قطع آب مشخص می‌گردد. از بررسی تعیین حساسیت ارقام گندم به تنشهای رطوبتی و پیدا کردن حساسترین مرحله آبیاری گندم حداکثر عملکرد محصول گندم از رقم چمران با قطع آبیاری در مرحله ساقه به میزان حدود 6 تن در هکتار عاید گردیده است . ...

به منظور تعیین اثرات مصرف کود ازته در مراحل مختلف رشد گیاه بر روی عملکرد کمی و کیفی دو رقم جدید گندم به نام‌های الموت (C-70-3) و mv17 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در چهار تکرار اجرا گردید و عملکرد دانه سومین سال اجرای آزمایش موازین آماری تجزیه و مقایسه میانگین‌ها به روش (DMRT) انجام و نتایج ذیل حاصل شده است : -میانگین عملکرد دانه ارقام گندم در سطح 1 درصد معنی‌دار بوده و بیشترین عملکرد مربوط به رقم MV17 برابر با 5/068 تن در هکتار بوده است . -اختلاف میانگین ...

این طرح به منظرو تعیین اثر عناصر ریزمغذی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد کمی و کیی ارقام پیشرفته گندم دورم با استفاده از طرح آمای بلوکهای کامل تصادفی شامل 10 تیمار کودی (‏‎B-1‎‏؛ ‏‎NPK-2‎‏؛ ‏‎Mg-3؛ ‏‎Zn-Cu-Mn-4‎‏؛ ‏‎Cu-Mn-Fe-B-Zn-5‎‏؛ ‏‎n-6‎‏؛ ‏‎Fe-7‎‏؛ ‏‎Cu-8‎‏؛ ‏‎Zn-Mn-Cu-Mg-9‎‏؛ ‏‎Zn-10‎‏) در سه تکرار روی دو رقم پیشرفته گندم دروم (‏‎Ofenkill-2; Stork-1‎‏) انجام گردیده است. به کلیه کرتهایی که عناصر ریزمغذی اعمال شده است مقدار 200 کیلوگ گرم فسفات آمونیوم +100 کیلوگرم سولفات پت ...

سیب زمینی گیاهی است غده ای با سیستم ریشه ای ضعیف که ریشه آن حداکثر یک متر در خاک فرو می رود (اگر لایه های متراکم و غیر قابل نفوذ در پروفیل خاک وجود نداشته باشد) در صورت وجود لایه های متراکم در قسمتهای زیرین خاک، قابلیت نفوذ آب، هوا و ریشه محدود شده و نهایتاً کاهش عملکرد کمی و کیفی محصول را بر جای می گذارد. در خاک هایی که دارای چنین لایه هایی هستند تعداد دفعات آبیاری افزایش می یابد. دیگر عیب فشردگی خاک و لایه های متراکم ممکن است آن باشد که پس از آبیاری باران سنگین، خاک به مدت ...

به منظور بررسی و مقایسه اثر روش های مختلف کوددهی عناصر کم مصرف بر عملکرد کمی و کیفی گندم، در سال زراعی 76-1377، طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی در 10 استان کشور اجرا گردید. در این طرح پنج روش کاربرد کود شامل کاربرد خاکی، محلولپاشی، آغشته نمودن بذر، کاربرد توام خاکی و محلولپاشی و روش توام محلولپاشی و آغشته نمودن بذر با ترکیب ثابت کودی ‏‎Mg+B+Cu+Mn+Zn+Fe‎‏ مورد مقایسه قرار گرفتند. در کلیه مزارع کودهای ازته، فسفره و پتاسیمی براساس آزمون خاک و توصیه منطقه مصرف گردید. در کاربرد ...

قطع آبیاری با هدف تغییر در فیزیولوژی رشد و افزایش تجمع ساکاروز و کاهش قندهای انورت (6 کربنه) در ساقه از طریق ایجاد محدودیت رشد رویشی و تغییر در روابط منبع- مخزن از جمله مدیریت های زراعی برای تسریع در رسیدن تکنولوژیک نیشکر محسوب می شود. این تحقیق به منظور بررسی آثار زمان قطع آبیاری و تاریخ برداشت بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر واریته زودرس CP-57 و بهینه سازی زمان قطع آبیاری و برداشت محصول، در سال زراعی 75-1374 در مزارع کشت و صنعت کارون در خوزستان اجرا گردید. بیست و یک تیمار حاصل ت ...

بمنظور سنجش تراکم مورد نیاز ارقام گندم دوروم، این بررسی در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شده. در این بررسی از 5 رقم گندم دوروم (stn/3/...-efex/kill-Gentil-6-Chex/Altar-Yavaros.) در چهار سطح میزان بذر (400-450-500-550) دانه در مترمربع استفاده شد. نتایج عملکرد دانه دومین سال اجرای آزمایش براساس موازین آماری طرح انجام و مقایسه میانگین‌ها نیز بروش آزمون چند متغیره دانکن DMRT صورت گرفت که نتایج آن بشرح ذیل می‌باشد: - اختلاف میانگین عملکرد ...