عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2940

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزیابی اثرات کود نیتروژنه بر عملکرد اجزاء عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک در ژئوتیپ های برنج ، آزمایش مزرعه ای در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در قالب طرح اسپیلت پلات با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و چهار تکرار در سال زراعی 79-1378 انجام گرفت. بطور کلی از نظر انتقال مجدد ماده خشک، ساقه نسبت به اندامهای دیگر (برگ و برگ پرچم ) دارای نقش بیشتری بود. بین عملکرد دانه با وزن هزار دانه و تعداد پنجه های بارور همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید در حالیکه همبستگی بین عملک ...

بمنظور بررسی اثرات تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد عدس Lens culinaris medik آزمایشی در سال زراعی 1367-68 در مزرعه پردیس دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. تیمارها عبارت از پنج سطح تراکم (40،50،67،100 و 200 بوته در متر مربع) و چهار سطح تاریخ کاشت (25 اسفند، 25 فروردین، 25 اردیبهشت و 25 خرداد) بودند که دریک طرح بلوکهای کاملا تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمایش نشان داد که تراکم 200 بوته در متر مربع حداکثر شاخص برداشت (1ˆ36 درصد) و عملکرد دانه (9ˆ1354 کیلوگرم در هکتار ...
نمایه ها:
عدس | 
گیاه | 
تراکم | 

این آزمایش بمنظور بررسی اثرات بور، ازت و زمان برداشت بر عملکرد و سال آوری زیتون بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 18 تیمار و در سه تکرار اجرا گردید. سطوح ازت شامل ‏‎N500,No)‎‏+ 2 بار محلولپاشی با اوره 1% و ‏‎N1000‎‏ برای هر درخت( و سطوح بور شامل ( ‏‎B12.75,B80‎‏ + 2 بار محلول پاشی با محلول 5% اسیدبوریک و ‏‎B25.5‎‏ برای هر درخت) و دو زمان برداشت محصول شامل )50% در مرحله کنسروی + 50% در مرحله روغنی و 100% در مرحله روغنی) بر روی رقم زرد زیتون اجرا گردید. کلیه ع ...

به منظور انتخاب لاین های نخود با عملکرد زیاد و واجد صفات مطلوب زراعی این طرح با 2 آزمایش بین المللی CIEN-SP-2001 و CIEN-LA-2001 هر یک با 36 لاین و رقم در طرح لاتیس ساده 6*6 در 2 تکرار و هر تیمار به صورت 2 خط به طول 4 متر کشت گردیدند. پس از برداشت محصول و توزین عملکرد بذر، تجزیه واریانس حاصل از عملکرد بذر آزمایش اول نشان داد که بین عملکرد تیمارها و شاهد اختلاف آماری معنی داری وجود داشته و لاین Flip 98-210C با 1357 کیلوگرم در هکتار از بیشترین عملکرد برخوردار بوده و در کلاس B قر ...

بمنظور تعیین زمان خاکدهی و تعداد آن این بررسی در قالب طرح کرتهای نواری با دو رقم دیامانت و مورن که در آن ارقام در کرت عمودی و زمانها و تعداد دفعات خاکدهی (-1 خاکدهی قبل از روش سیب‌زمینی - قبل از رویش علفهای هرز -2 خاکدهی در دو مرحله اول قبل از رویش سیب‌زمینی و قبل از رویش علفهای هرز و دوم وقتی که ارتفاع بوته سیب‌زمینی به 10 سانتیمتر رسید -3 خاکدهی در سه مرحله اول قبل از رویش سیب‌زمینی و قبل از رویش علفهای هرز، دوم وقتی که ارتفاع بوته سیب‌زمینی به 10 سانتیمتر رسید و سوم وقتی ک ...

این بررسی با 9 لاین نخود به همراه شاهد جم در 4 تکرار در طرح RCBD در مراغه به اجرا در آمد. نتایج حاصل در مراغه نشان داد که لاین Sel 95TH 1745 با 1034 کیلوگرم در هکتار از بیشترین عملکرد برخوردار بوده و عملکرد شاهد جم 825 کیلوگرم در هکتار بوده است. لاینهای مورد نظر در برودت طبیعی 7- درجه سانتی‌گراد بدون پوشش برفی و 5/21 درجه سانتی‌گراد با پوشش برفی مورد ارزیابی قرار گرفتند و به دلیل عدم وجود شدت سرمای زیاد بدون پوشش برفی، تمامی لاینهای مورد نظر که تحمل به سرمای 1 را به خود اختصا ...

در این بررسی 18 لاین خالص به همراه دو رقم ویلیامز و کلارک بعنوان شاهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار ارزیابی شدند. کشت در تاریخ 1374/3/5 انجام شد. در مقایسه میانگین‌های عملکرد دانه با آزمون دانکن در سطح 5 درصد بیشترین عملکرد دانه مربوط به لاین حاصل از Colombus X faur با 3070 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که با رقم کلارک و لاینهای 18، 6 و 16 در یک گروه قرار گرفتند. لاین مذکور از نظر طول دوره رشد با 128 روز در بین دو رقم تجارتی قرار می‌گیرد و با ارتفاع 100 سانتی‌متر نسب ...

این مطالعه به منظور بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ارقام و لاینهای امیدبخش و پیشرفته گندم و روم دیم در قالب طرح آماری ‏‎RCBD‎‏ با 22 رقم و لاین از گندمهای دو روم به همراه 2 رقم شاهد گندم نان و بمدت 3 سال زراعی در 6 منطقه از مناطق سردسیر دیم (مراغه - کرمانشاه - ارومیه - شیروان - اردبیل و سنندج) انجام شده و نتایج نشان داد که در ایستگاههای مراغه، کرمانشاه و ارومیه ارقام شماره 2، 9و 18 و در ایستگاههای شیروان، اردبیل و سنندج ارقام شماره 9 و 18 بدلیل دارا بودن سازگاری مناسب و ...

به منظور مناسب ترین رقم و مناسب ترین سطح ازت بر روی عملکرد ، اجزا عملکرد و درصد پروتئین دانه سورگوم دانه ای آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی به چهارسطح کود ازت شامل 0 ، 50 ، 100 ، 150 کیلوگرم در هکتار ازت خالص و کرتهای فرعی به چهار رقم سورگوم دانه ای (پیام ، سپیده ، بومی اردستان و کیمیا ) اختصاص یافتند . کاشت در 5 تیر ماه در ردیف هایی ب ...