عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از موضوعات بسیار مهمی که سازمانهای امروزی با آن رو به رو هستند مسأله انطباق شغل با شاغل است. از آنجا که این امر مستقیماً بر نحوه ی عملکرد، رضایت شغلی، میزان مشارکت و... کارکنان اثر می گذارد، بخش قابل توجهی از موفقیت ها یا عدم توفیق سازمانها در گرو آن می باشد. در فرآیند جذب کارکنان، می توان با استفاده از شرح شغل و شرایط احراز شغل (حاصل از تجزیه و تحلیل شغل) سعی در ایجاد تطبیق هرچه بیشتر میان شغل و شاغل نمود. این پژوهش درصدد آسیب شناسی وضعیت انطباق شغل با شاغل در ستاد ساز ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ابعاد ادراک مدیریت پدرانه و احساس خودی بودن با عملکرد شغلی معلمان دبیرستان های دخترانه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی معلمان دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 بود که تعداد آنها 9657 نفر می باشد. از میان آنان 350 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی به ‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ادراک مدیریت پدرانه چنگ و همکاران (2000) با 26 گویه ، پرسشنامه احساس ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فرهنگ سازمانی ومدیریت مشارکتی با عملکرد شغلی دبیران انجام شد. جامعه آماریشامل کلیه دبیران اعم از زن و مرد دوره متوسطه اولناحیه 2 شیراز بود. نمونه مورد پژوهش 180 نفر (100 نفر مرد، 80 نفر زن) بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات پرسشنامه فرهنگ سازمانی، مدیریت مشارکتی و عملکردسازمانی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در آمارتوصیفی ازمیانگین، انحراف استانداردو ضریب همبستگی و در آمار استنباطی از ت ...

در پژوهش حاضر به بررسی تناسب بین شغل و شخصیت و رابطه آن با عملکرد کارکنان بر اساس نظریه هالند در شبکه بهداشت و درمان دامغان پرداخته شده است. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل شبکه بهداشت و درمان دامغان است که شامل 4 واحد بیمارستان ولایت، مرکز بهداشت، دانشکده بهداشت،اورژانس115به تعـداد 320 نفر می باشد براساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 137نفر تعیین گردیده است.ابزار گردآوری داده ها شامل 4 پرسشنامه(3 پرسشنامه جهت تعیین نوع شخصیت و یک پرسشنامه جهت تعیین نو ...

در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین کیفیت زندگی کاری،حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی در کارکنان بیمارستان شهدای سروستان و خانه های بهداشت توابع شهر پرداخته شده است.جامعه آماری این پژوهش شامل 172 نفر کارکنان بود که به روش سرشماری گزینش شدند .ابزار تحقیق نیز پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری با تفکیک مولفه ها توسط قاسم زاده (1384)،عملکرد کاری ترنیک،و حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر استفاده شده است.روش تحقیق از نوع همبستگی است نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/. ...

آموزش و پرورش به عنوان اساس و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه است که امروزه در اغلب کشورها به عنوان صنعت رشد قلمداد می‌شود. در این میان درس تربیت بدنی بخاطر ماهیت فعال آن و نقشی که در توسعه جسمانی، روانی و ذهنی دانش‌آموزان دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش تحقیق پژوهش توصیفی - همبستگی بوده و نوع تحقیق کاربردی می‌باشد. این تحقیق به شکل میدانی صورت گرفته و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان ملارد می‌باشد که تعداد آنها 150 نفر ب ...

چکیده هر سازمانی دارای یک سیستم مدیریت عملکرد است که اهداف مهمی در زمینه مدیریت منابع انسانی را برآورده می سازد. این اهداف شامل بر انگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب است .نظام مدیریت عملکرد کارکنان می تواند وضعیت موجود عملکرد نیروی انسانی و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کند و هدف آن بهبود و پرورش افراد و افزایش انگیزه شغلی و کاهش هزینه های اضافی مانند( هزینه های پرسنلی مربوط به ترک سازمان، غیبت و.. ) است .از این رو در این تحقیق سعی بر آن شده که به بررسی رابطه بین نظام مدیری ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس با سلامت روان و عملکرد شغلی انجام پذیرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع مقایسه‌ای است. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس در میان کادر پرستاری بیمارستان قائم و بیمارستان‌ روانی ابن‌سینای مشهد پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران، راهبردهای مقابله‌ای بلینگز و موس، سلامت‌ روان گلدبرگ و عملکرد شغلی پاترسون توزیع شدند. نمونه مورد پژوهش 181 نفر از بیمارستان قائم و 108 نفر از بیمارستان ابن سی ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک‌های تفکر( نوع اول) و سازگاری اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان ستادی اداره آموزش و پرورش شهرستان مهاباد، با مطالعه‌ی جامعه‌ای به تعداد70 نفر با روش سرشماری، پرداخته است. جهت اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس سبک‌های تفکر استرنبرگ، سازگاری اجتماعی بل(فرم بزرگسالان) و عملکرد شغلی استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از روش چند متغیری( پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین سبک‌های تفکر قانونی و قضایی با سازگاری اجتماعی کارکنان ...