عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می‌نمایند. از آنجا که محصول تحویلی در بخش خدمات، ناملموس و ناهمگون است، لذا قضاوت مشتریان و بالتبع رضایت آنها وابسته به عملکرد کارکنان خط مقدم و ویژگی‌های شخصیتی آنها از جمله خوداتکایی شغلی و مشتری‌گرایی بستگی دارد. اما مشتری‌گرایی دارای سه پیش‌بین می‌باشد که عبارتند از: استانداردهای مدیریت برای ارائه خدمات (فرهنگ سازمانی)، حمایت سرپرست و حمایت همکاران. تحقیقات نشان داده است کارکنانی که حمای ...

چکیده: پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رهبری اخلاقی در شرکت ملی حفاری ایران انجام گرفت که هویت اخلاقی و فرهنگ سازمانی به‌عنوان متغیرهای پیشایند و اشتیاق شغلی، اعتماد سازمانی، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی به‌عنوان پیامدهای رهبری اخلاقی در نظر گرفته شدند. نمونه‌ پژوهش شامل ۳۶۴ نفر از کارکنان این شرکت بود که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌های رهبری اخلاقی (براون و همکاران، ۲۰۰۵)، هویت اخلاقی (آکونیو و همکارا ...

این مطالعه با هدف تعیین نقش ویژگی های شخصیتی، باورهای غیر منطقی و مهارتهای ارتباطی در پیش بینی عملکرد شغلی مشاوران انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش، تمام مشاوران مشغول به خدمت مدارس شهر تهران، در سال تحصیلی 95-94 بودند. از میان جامعه آماری نمونه ای به حجم 283 نفر، به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های عملکرد شغلی پاترسون(1990)، پرسشنامه شخصیتی نئو کاستا و مک کری (1985)، آزمون چهارعاملی باورهای غیر منطقی اهواز عبادی و معتمدی ...

ظهور فناوری‌های جدید به طور مداوم موجبات تحول در جوامع امروزی را پدید می‌آورد و در این میان فناوری اطلاعات از موثرترین آن‌ها می‌باشد. سازمان امروزی، کسب و کار را در گستره جهان و در محیطی غنی با اطلاعات انجام می‌دهد. وجود شبکه‌هایی نظیر اینترنت، دسترسی به اطلاعات و تسهیل ارتباطات را به همراه دارد. وجود ارتباطات موثر، همواره یکی از عوامل مهم موفقیت سازمان‌ها بوده است. گسترش استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای ارتباط و تبادل اطلاعات، تمام ابعاد زندگی افرا ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه امنیت شغلی و عملکرد مشاوران مدارس با میانجیگری باورهای خودکارآمدی انجام شده است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشاوران شاغل در مدارس استان کرمان در سال تحصیلی 1395-1394 بود. با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر نمونه با روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شد. در این مطالعه از پرسشنامه‌های سنجش عملکرد (اسکاربرو، 2005)، خودکارآمدی مشاوران مدرسه(بودنهورن و اسکیج،2005) و امنیت شغلی(کمالی،1379) استفاده شد. داد ...

مدیریت و بهبود عملکرد، ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه مدیران غالب شرکت ها و سازمان ها هست، بی گمان نیروی انسانی ماهر وکارامد یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به هدف های سازمان است، یعنی اگر سازمان از بیشترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد، اما فاقد نیروی انسانی مولد و باانگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید. نظر به اینکه کارکنان سازمان ها در ارتقای کیفیت اجرای برنامه های سازمانی و نیل به اهداف سازمان ها نقش مهمی را بر عهده دارند، لازم است که از مهارت ها، توان ...

در محیط متغیر و متحول سازمانی امروز، تنها سازمان‌هایی خواهند توانست به بقا و پایداری خود امیدوار باشند که عملکرد شغلی کارکنان و در مجموع عملکرد سازمانی بالایی داشته باشند. عوامل و عناصر گوناگون و متنوعی به‌طور انفرادی یا توأمان در عملکرد شغلی کارکنان موثر هستند که بررسی و شناسایی آن‌ها حائز اهمیت هست. در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر یکی از این عوامل یعنی تأمین نیازهای بنیادی روان‌شناختی (خودمختاری، ارتباط، شایستگی) بر روی عملکرد شغلی کارکنان موردبررسی قرار گیرد. طرح تحقیق ح ...

در دنیای کنونی، سازمان‌ها و شرکت‌ها، با هر رسالت، هدف و چشم‌اندازی، ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند و بدین ترتیب، شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است، با انجام درست وظایف خود به آنچه که خواستار آن است، دست می‌یابد. بنابراین، بررسی عملکرد شغلی و شناسایی عوامل موثر بر آن یک فرآیند مهم راهبردی تلقی می‌شود. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر عملکرد شغلی مدیران فروش و تعیین شدت تعاملات به صورت کمّی و ساختن نگاشت روابط شبکه است. با مرو ...

ارتقاء عملکرد شغلی، یکی از مهم ترین اهدافی است که مدیران سازمان ها دنبال می کنند چراکه ارتقاء بهره وری را در سازمان فراهم می‌سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعلل ورزی بر عملکرد شغلی با میانجی‌گری فرسودگی شغلی در بین آموزگاران می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی معلمان مقطع ابتدایی شهر قاین که در سال تحصیلی 95-1394 اشتغال به خدمت داشتند ...