عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همراستایی راهبردها، ابزاری اساسی برای سازماندهی و استانداردکردن فعالیت‌ها و عملیات بخش‌های مختلف سازمان به منظور ایجاد یک کلیت واحد و منسجم است. چنانچه میان استراتژیهای سازمان، و استراتژی های مدیریت منابع انسانی ارتباط و پیوستگی نزدیکی وجود داشته باشد می توان انتظار داشت تا اقدامات به کار گرفته شده توسط مدیریت منابع انسانی اهداف سازمان را پشتیبانی نماید و در نتیجه سازمان عملکرد بهتری را نشان دهد. در این پژوهش، هم راستایی راهبردهای منابع انسانی با راهبردهای سازمان و تأثیر آ ...

چالش ناشی از رقابت جهانی باعث افزایش فشار بر سازمان ها برای بهبود مهارتها و قابلیتها و کیفیت محصولات و خدمات شده است. اصول مدیریت کیفیت فراگیر، به صورت گسترده در سطح جهان به عنوان ابزار بهبود عملکرد سازمانی، بهبود ماهیت سازمان ها و چگونگی رویارویی با چالشهای ویژه بازارها مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرف دیگر دانش به منبعی جهانی در رقابت پذیری مبدل شده و مدیریت دانش در همه سازمان ها به مهمترین و ممتازترین اولویت سازمان تبدیل شده است. مدیریت دانش یک موضوع سازمانی است که در تلا ...

در جهان رقابتی امروز، مهمترین و حیاتی‌ترین دارایی هر سازمان سرمایه انسانی آن می‌باشد. نیروی انسانی در هر سازمان مشتمل بر افرادی است با نیازهای بی‌شمار که در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان به‌کار خواهند برد. با توجه به اهمیت و نقش برجسته‌ای که نیروی انسانی در هر سازمان دارد، پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد کارکنان شود، مورد توجه محققین بوده است. یکی از عوامل مهمی که بر عملکرد افراد در سازمان‌ها موثر بوده و رابطه‌ ...

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی و عملکرد در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های استان کرمان می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه مورد مطالعه شامل 300 نفر ازکارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان می‌باشد. حجم نمونه 168 نفر بود که تعداد 175 پرسشنامه توزیع و 161 تای آن عودت داده شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد شده توانمندسازی روانشناختی با 15سوال و پرسش‌نامه استاندارد شده مدل ت ...

سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود، و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تامین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است. استفاده از تجارت الکترونیک و فناوری های اطلاعات و ارتباطات سازمان ها را در مقابل نیازهای متغیر بازار قادر به پاسخگویی و انعظاف پذیری نموده است. تجارت الکترونیک و اینترنت ساختار زنجیره های تامین را اساسا تغییر داده و چگونگی آگاهی مصرف کننده از محصولات، انتخاب، خر ...

این پژوهش با عنوان "بررسی رابطه محتوای استراتژی و عملکرد سازمانی" یک آزمون میدانی در مورد این فرضیه ارائه می دهد که محتوای استراتژی در بهبود عملکرد سازمانی نقشی تعیین کننده دارد. محتوای استراتژی از دو بعد تشکیل شده است. بعد اول موضع استراتژیک نامیده می شود یعنی میزان و درجه ای که یک شرکت آینده نگر، مدافع و یا واکنشگر است. بعد دوم محتوای استراتژی را اقدامات استراتژیک تشکیل می دهند یعنی تاکید شرکت بر تمایز محصولات و خدمات، کاهش هزینه تولید و توزیع، تمرکز بر یک بخش از بازار و ی ...

در تحقیق حاضر تغییر ساختار مالکیت و اثر آن بر ارزش و عملکرد شرکت هایی که چنین تغییری در ساختار آنها بوجود می آید، مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی شامل تحقیق در ارتباط با تغییر ارزش و عملکرد شرکت ها بواسطه حضور شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی به عنوان شرکت های متخصص مالی و سرمایه گذاری، در ترکیب هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 45 شرکت غیر مالی غربال شده در طی دوره زمانی 1384 لغایت 1388 بوده است. نتایج مربوط به آزم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و ارایه الگوی ساختاری عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن از طریق سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و همبستگی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بوده و حجم جامعه‌ي آماري 257 نفر از اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه ارومیه است که با روش نمونه گیری احتمالی ساده و با استفاده از روش منظم و سیستماتیک 57 به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسش نامه محقق ساخته، پرسش نامه سرمایه فکر ...

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود، بالأخص در محیط های پیچیده ی پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. ازسوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می گردد که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. در این پژوهش با توجه به مرور ادبیات تحقیق و مقایسه انواع روش های ارزیابی عملکرد سازمان ها، به دلیل تکامل روش کارت امتیازی متوازن و در نظر گرفتن چهار جنبه مختلف سازمان، این روش انت ...