عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نقش فرآیند مسئولیت انسانی و اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی آنها انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقه‌بندی می‌گردد. جامعه آماری کلیه کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی استان ایلام می‌باشند که تعداد آنان در این تحقیق 500 نفر می‌باشد وتعداد 102 نفر از آنان به روش داوطلبانه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ...

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت‌ها نیازمند طراحی و اتخاذ راهبردهایی در زنجیره تأمین خود هستند که بتواند آن‌ها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت‌هایی قادر به بقا هستند که از گردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ابعاد مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت ایران‌خودرو تبریز می‌باشد. که با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی انجام گرفت. ...

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی بر عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان خراسان برزگ انجام شد. با توجه به اینکه تاکنون پژوهش های معدودی در سطح کشور در این مورد انجام گرفته و اغلب این مطالعات، سازمان های غیر ورزشی را هدف قرار داده اند، محقق برآن است تا رابطه بین استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد در ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ را مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- ...

بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی: از طریق یادگیری سازمانی و ظرفیت جذب دانش در صنایع منتخب قابلیت های فناوری اطلاعات نقش مهمی در محیط پرسرعت و در حال تغییر ایفا می کند. این نکته قابل تاکید است که سازمان هایی که فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده از آن را دارند از نظر کسب، ذخیره و انتقال دانش می توانند پیشرو دیگر سازمان ها باشند چرا که فناوری در کمیت و کیفیت یادگیری بسیار موثر است و یادگیری از جمله عوامل کلیدی در بهبود عملکرد سازمان است. پژوهش حاضر به برر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی گرایانه مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شیراز) بوده است. این تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکر توصیفی- پیمایشی و از نوع مطالعات علّی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه کارکنان بانک صادرات در شهر شیراز می باشند که شامل 1000 نفر می باشند و تعداد نمونه در نظر گرفته شده که بعد از تعیین دقیق تعداد جامعه، از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه مورد نیاز ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی گرایانه مشتری گرایی (مطالعه موردی شرکت آسیا تک فارس) بوده است. این تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد توصیفی- پیمایشی و از نوع مطالعات علّی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان شرکت آسیا تک در فارس و کارکنان نمایندگی های استآن فارس بودند که طبق آمار مأخوذه تعداد آن ها برابر با 550 نفر بود. بر اساس جدول گرجسی و مورگان، 225 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش ...

بررسی عملکرد عاملی کلیدی برای بقای سازمان محسوب می‌شود، از این رو، مطالعه عوامل تاثیر گذار بر آن از جمله سرمایه فکری به عنوان یکی از مهمترین دارایی‌های نامشهود جدید سازمانی، امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف اصلی از این پژوهش، مطالعه تاثیر اجزای سرمایه‌فکری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش واسط گرایش‌کارآفرینانه و نوآوری‌سازمانی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی است. این تحقیق با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، جزء تحقیقات توصیفی- هم ...

چکیده امروزه یکی از اساسی‌ترین دغدغه سازمان‌ها، بهبود عملکرد سازمانی می‌باشد. از این رو همواره تئوری‌ها و رویکردهای مختلفی در سازمان‌ها بکار گرفته میشود؛ به این امید که عملکرد سازمان در ابعاد و حوزه‌های مختلف، بهبود یابد. یکی از جدیدترین نظریه‌های بهبود عملکرد سازمان، نظریه‌ها و تئوری‌های مدیریت استراتژیک میباشد؛ که در این بین تفکر استراتژیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف نهایی مدل‌های استراتژیک، بهبود و تبیین عملکرد سازمانی است. از این رو، تفکر استراتژیک نیز نهایتاً به ...

چکیده وجود تغییرات محیطی و لزوم همگام شدن با آن در سازمان های امروز به ویژه سازمان های دولتی، بهره گیری از رویکردهای جدید از جمله چابکی سازمانی را افزایش داده است. نکته اساسی این است که چابکی سازمانی تا چه اندازه در افزایش و بهبود عملکرد سازمانی موثر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر میزان چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در سازمان آموزش و پرورش بیرجند انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی و بر حسب هدف یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. کلیه ...