عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف‌‌های‌هرز دو گیاه شنبلیله و انیسون در شرایط کشت مخلوط، آزمایشی در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه یاسوج در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و ده تیمار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل 1- کشت خالص شنبلیله، 2- کشت خالص انیسون، 3- کشت مخلوط تک ردیفی، 4- کشت مخلوط دو ردیفی، 5- کشت مخلوط سه ردیفی شنبلیله و انیسون بدون کنترل علف‌هرز و همان تیمارها با کنترل علف‌هرز بودند. نتایج نشان داد که صفاتی نظی ...

اکسید نیتریک NO با آنکه مولکول بسیار کوچکی است ، ولی به تازگی نقش بسیار گسترده و پیچیده‌ای را در کنترل و تنظیم عمل بافتهای مختلف بدن برای آن معرفی کرده‌اند. از جمله این بافتها می‌توان ماهیچه‌ای صاف دیواره رگها، پلاکتها، سیستم اعصاب مرکزی، ماکروفاژها، توتروفیلها و سلولهای کوپفر کبد را نام برد. با توجه به افزایش روزافزون آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و تولید گازهای سمی، از جمله NO، همچنین ارتباط نزدیک این آلودگیها با بیماریهایی همچون سرطان، سکته، بیماریهای عصبی و غیره مطالعه و برر ...

در سال زراعی 79-1378 برای تعیین همبستگی صفات و اجزاء عملکرد در اثرات مستقیم وغیر مستقیم بین عملکرد دانه با اجزاء آن درگندم، آزمایشی با استفاده از 10 ژنوتیپ گندم دیم بهاره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در کوهدشت لرستان اجراء گردید. در این بررسی ضرایب همبستگی ساده صفات با همدیگر تعیین شد. عملکرد دانه با وزن هزار دانه، شاخص برداشت،‌ عملکرد بیولوژیک،‌ عملکرد کاه، سرعت پرشدن دانه و وزن هکتولیتر همبستگی مثبت ومعنی دار و با تعداد روز تا ساقه دهی همبستگی منفی و معنی ...

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در سال زراعی 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه لورک شهرستان نجف آباد بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار اجرا گردید.. کرتهای اصلی شامل چهار رژیم آبیاری ‏‎I1 , I2 , I3 ,I4‎‏ (بترتیب آبیاری پس از 100 ، 130 ، 160، 190 میلیمتر تبخیر از طشت تبخیر کلاس ‏‎A‎‏ ) بود و تیمار فرعی را چهار رقم سورگوم دانه ای به اسام ...

دندانپزشکان وقت زیادی را صرف جایگزین کردن قسمت های از بین رفته ساختار دندان می کنند. با این وجود پژوهشگران تحقیقات زیادی در باره بهبود روش های تثبیت مواد پروتزدرون فک به منظور باز سازی کامل یک دندان کرده اند. جایگزینی دندان های از دست رفته و تهیه پروتز مناسب از لحاظ عملکرد و زیبایی و حفظ نسوج اطراف، هدف نهایی هر دندانپزشک است. نتایج یک بررسی که درسال 1990 در آمریکا انجام گرفته نشان می دهد که 4% افراد 35 تا 64 سال و 42 در صد افراد بالای 65 سال از بی دندانی کامل رنج می برند، هم ...

چکیده ندارد.