عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 918

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی برهمکنش تنش آبی و مصرف کود پتاسیم در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوکهای تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. در این پزوهش، تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل یا بدون تنش آبی، 25% کم آبیاری در مرحله رویشی، 25% کم آبیاری در مرحله گلدهی، 25% کم آبیاری در مرحله دانه بندی و تیمارهای کود پتاسیم شامل تیمار شاهد (کود صفر)، اضافه کردن پتاسیم در مرحله رویشی ...

به منظور بررسی تأثیر فواصل آبیاری و زمان برداشت بر عملکرد و اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) آزمایشی در سال ١٣٨٩ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فواصل آبیاری در سه سطح شامل ٧، ١٢ و ١٧ روز در کرتهای اصلی و زمان برداشت در سه سطح شامل برداشت در مرحله خمیری نرم (مومی شدن)، رسیدگی فیزیولوژیک (خمیری سفت) و رسیدگی کامل در کرتهای فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تأثیر فواصل آبی ...

گسترش مواد تلقیحی بر مبنای استفاده از میکروارگانیزم‌های تحریک کننده‌ی رشد گیاه کلید آینده کشاورزی پایدار خواهد بود. مصرف نهاده‌های شیمیایی در اراضی کشاورزی باعث ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی شده که از جمله مهمترین آنها آلودگی آب و خاک می‌باشد که در نتیجه آن سلامت انسان نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. به همین منظور طرحی جهت بررسی تأثیر همزیستی قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم در شرایط تنش کم آبیاری بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی ...

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. عوامل مورد آزمایش شامل کود گوگرد در سه سطح : A1، A2 وA3 به ترتیب 0 ، 300 و 600 کیلوگرم در هکتار، باکتری تیوباسیلوس شامل دو سطح : (عدم مصرفB1 و مصرف 14 کیلوگرم درهکتار ( B2 و ورمی‌کمپوست شامل دو سطح : 0 C1 و مصرف 5 تن در هکتار C2 بودند. نت ...

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج، آزمایشی مزرعه‌ای در سال 1389 در شهر یاسوج اجرا شد. آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی شامل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری پس از 70 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A، آبیاری پس از 140 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و آبیاری پس از 210 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و عامل فرعی شامل چهار رقم گلرنگ بهاره شامل اصفه ...

عملكرد محصولات كشاورزي در سال‌هاي مختلف تغيير مي‌كند. يكي از عوامل مؤثر بر عملکرد محصولات كشاورزي عوامل آب‌وهوايي هستند. در اين تحقيق تأثير عوامل آب‌وهوايي بر عملكرد محصول گندم در شرايط ديم و آبي و در سه منطقه مهم از نظر توليد گندم مورد بررسي قرار گرفته است. پارامترهاي آب‌وهوايي شامل‌: بارندگي، درجه حرارت، رطوبت نسبي، ساعات آفتابي، تعداد روزهاي باراني و تعداد روزهاي ابري مي‌باشند. عملكرد گندم در سه منطقه مشهد، گرگان و شيراز به تفكيك ديم و آبي مورد تجزیه‌‌ و تحلیل قرار گرفت. ب ...

این پژوهش به منظور شبیه سازی عملکرد گندم در شرایط آب و نیتروژن محدود در منطقه شیروان با استفاده از مدل CERES-Wheat و AquaCrop انجام گرفت. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی این دو مدل در شبیه سازی پارامترهای مختلف رشد و نمو، از طریق مقایسه پارامترهای شبیه سازی شده با نتایج مزرعه‌ای و ارزیابی توانایی مدل در پیش بینی زمان وقوع مراحل فنولوژیک و عملکرد گیاه؛ و همچنین تعیین عوامل موثر در کاهش عملکرد پتانسیل گندم (شکاف عملکرد) در منطقه بود. بدین منظور برای کسب داده‌های مورد نیاز برای و ...

یولاف یکی از غلات علوفه ای مهم در مناطق معتدله است و از نظر اقتصادی یکی از هشت محصول مهم دنیاست. اهمیت یولاف به دلیل درصد بالای پروتئین و نیز کیفیت مطلوب آن در دانه وعلوفه است. تنش خشکی معمولا به عنوان شایع ترین تنش غیرزنده که گیاهان آن را تجربه می کنند، شناخته می شود وخسارت سنگینی را به محصولات عمده کشاورزی در بسیاری ازکشورهای مختلف جهان از جمله ایران وارد می کند. این پژوهش با هدف بررسی تحمل به خشکی 21 ژنوتیپ یولاف زراعی تحت سه شرایط آبیاری (دیم ،یکبارآبیاری ودوبارآبیاری ...

جهت بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد در شرایط تنش خشکی، پژوهشی در قالب دو طرح کرت های خرد شده با سه تکرار در سال زراعی 1391 در مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد. طرح ها به صورت مرکب تجزیه شد. عامل های مورد مطالعه شامل تنش خشکی(100 و50 درصد ظرفیت مزرعه)، کود گاوی (30 تن در هکتار)، مرغی(10 تن در هکتار)، شیمیایی N)، P و K) به ‌ترتیب به میزان 100، 80 و80 کیلوگرم در هکتار و شاهد (عدم مصرف کود) و توده کنجد( محلی جیرفت، محلی بردسیر و محلی کهنوج) بود. ...