عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر تجمع ماده خشک ، عملکرد دانه و ارتفاع گندم رقم سرداری (دیم) در دو سال زراعی 1370-71 و 1371-72، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی جنب ایستگاه هواشناسی کرج انجام گرفت . تاثیر پارامترهای اقلیمی اندازه‌گیری شده در ایستگاه (7 پارامتر) و داخل پوشش گیاهی (10 پارامتر) بر رشد و عملکرد دانه گندم در دو سال مورد بررسی قرار گرفت . در هر دو سال ضرایب همبستگی بین صفات گیاهی و پارامترهای اقلیمی تعیین گردیده و موثرترین پارامترها در تجمع ماده خشک و ارتفاع گیاه ...

به منظور ارزیابی اثرات کود نیتروژنه بر عملکرد اجزاء عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک در ژئوتیپ های برنج ، آزمایش مزرعه ای در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در قالب طرح اسپیلت پلات با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و چهار تکرار در سال زراعی 79-1378 انجام گرفت. بطور کلی از نظر انتقال مجدد ماده خشک، ساقه نسبت به اندامهای دیگر (برگ و برگ پرچم ) دارای نقش بیشتری بود. بین عملکرد دانه با وزن هزار دانه و تعداد پنجه های بارور همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده گردید در حالیکه همبستگی بین عملک ...

این بین 24 رقم شرکت داده شده در آزمایش مقایسه عملکرد مناطق مرتفع با توجه به یادداشت‌برداریهای انجام گرفته 5 رقم به شماره‌های 3، 22، 20 و 23 انتخاب شد. - از بین 24 رقم شرکت داده شده در آزمایش مقایسه عملکرد مناطق مدیترانه‌ای با توجه به یادداشت‌برداریهای انجام گرفته 4 رقم به شماره‌های 6، 13، 8 و 4 انتخاب شدند. - از بین 72 رقم شرکت داده شده در آزمایش مشاهده‌ای مناطق مرتفع با توجه به یادداشت‌برداریهای انجام گرفته 9 رقم به شماره‌های 16، 18، 23، 25، 28، 30، 33، 43 و 51 انتخاب شد. از ...

بمنظور بررسی اثرات تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد عدس Lens culinaris medik آزمایشی در سال زراعی 1367-68 در مزرعه پردیس دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. تیمارها عبارت از پنج سطح تراکم (40،50،67،100 و 200 بوته در متر مربع) و چهار سطح تاریخ کاشت (25 اسفند، 25 فروردین، 25 اردیبهشت و 25 خرداد) بودند که دریک طرح بلوکهای کاملا تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمایش نشان داد که تراکم 200 بوته در متر مربع حداکثر شاخص برداشت (1ˆ36 درصد) و عملکرد دانه (9ˆ1354 کیلوگرم در هکتار ...
نمایه ها:
عدس | 
گیاه | 
تراکم | 

به منظور بررسی برهمکنش تنش آبی و مصرف کود پتاسیم در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوکهای تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. در این پزوهش، تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل یا بدون تنش آبی، 25% کم آبیاری در مرحله رویشی، 25% کم آبیاری در مرحله گلدهی، 25% کم آبیاری در مرحله دانه بندی و تیمارهای کود پتاسیم شامل تیمار شاهد (کود صفر)، اضافه کردن پتاسیم در مرحله رویشی ...

به منظور بررسی تأثیر فواصل آبیاری و زمان برداشت بر عملکرد و اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) آزمایشی در سال ١٣٨٩ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فواصل آبیاری در سه سطح شامل ٧، ١٢ و ١٧ روز در کرتهای اصلی و زمان برداشت در سه سطح شامل برداشت در مرحله خمیری نرم (مومی شدن)، رسیدگی فیزیولوژیک (خمیری سفت) و رسیدگی کامل در کرتهای فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تأثیر فواصل آبی ...

چکیده تنش خشکی و تاخیر در زمان کاشت از عوامل بسیار تاثیرگذار بر تولیدات کشاورزی از لحاظ کمی و کیفی می‌باشند. پیش اندازی بذر به عنوان یک راهکار مدیریتی جهت مقابله با اثرات تنش خشکی و تاخیر در زمان کاشت در نظر گرفته می شود. اطلاعات کاملی از اثر فصل کشت (پاییزه و بهاره)، رژیم‌های آبیاری و پیش‌اندازی بذر و اثرات توام آن‌ها بر روی نخود به ویژه در نواحی سردسیر استان لرستان نظیر نورآباد وجود ندارد. این مطالعه در سال زراعی 92-1391 جهت ارزیابی اثر فصل کشت و رژیم‌های آبیاری بر روی شش ...

به منظور مطالعه تاًثیر روشهای مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و خصوصیات زراعی گندم و جو در سیستم تناوبی پایدار منطقه معتدل گرم خراسان رضوی به مدت ۲ سال زراعی (۹۲-۱۳۹۱ الی۹۳-۱۳۹۲)، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل روشهای مختلف خاکورزی در سه سطح: ۱- خاکورزی متداول (شخم، دیسک، تسطیح، کاشت با بذرکار)، ۲- کم خاکورزی (دیسک، تسطیح، کاشت با بذرکار) و ۳- بی خاکورزی، (کاشت مستقیم با بذرکار کشت مستقیم) ک ...

گسترش مواد تلقیحی بر مبنای استفاده از میکروارگانیزم‌های تحریک کننده‌ی رشد گیاه کلید آینده کشاورزی پایدار خواهد بود. مصرف نهاده‌های شیمیایی در اراضی کشاورزی باعث ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی شده که از جمله مهمترین آنها آلودگی آب و خاک می‌باشد که در نتیجه آن سلامت انسان نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. به همین منظور طرحی جهت بررسی تأثیر همزیستی قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم در شرایط تنش کم آبیاری بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی ...