عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 823

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی، ذرت زودرس رقم سینگل کراس 108 در یک طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی تحت تاثیر تیمارهای مختلف برگزدایی و تراکم قرار گرفت . سطوح مختلف برگزدایی (حذف تاج گل نر و برگهای بالای بلال T1، حذف تاج گل نر و برگهای بالای بلال به جز دو برگ بلافاصله پس از بلال T2 و بدون حذف برگها T3) در ترکیب با سطوح مختلف تراکم کشت نشان داد که حذف بخشی از سطح فتوسنتزی گیاه در دو هفته پس از گرده‌افشانی هیچگونه تاثیر منفی بر عملکرد دانه ذرت ندارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برداشت ...

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، برخی از اجزای عملکرد و شاخص های مقاومت پنج ژنوتیپ جولخت (Hordeum vulgare L.) در سال زراعی 80-1379 در مزرعه تحقیقاتی چم خانی واقع در 15 کیلومتری جنوب غربی یاسوج آزمایشی به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. کرت های اصلی شامل تنش خشکی در چهار سطح شامل تنش خشکی بعد از مرحله پنجه زنی(مرحله 23 زادوکس)، تنش خشکی بعد از مرحله ساقه رفتن (مرحله 33 زادوکس)، تنش خشکی بعد از مرحله گرده افشانی‌ (مرح ...

به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود ایرانی تحت شرایط آبیاری و دیم، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در هنرستان شاخه های زیتون اسلام آباد غرب واقع در کیلومتر 7 جاده اسلام آباد غرب دالاهو با مشخصات جغرافیایی صورت گرفت که تیمارهای آزمایشی شامل فاکتور آبیاری با دو سطح آبیاری نرمال (آبیاری و بدون آبیاری) و فاکتور فرعی یا محلول پاشی متانول با پنج سطح (شاهد، 7%، 14%، 21%، 28%) در کرت های فرعی ...

در این بررسی تعداد 22 لاین و رقم جود در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به همراه شاهد ایذه مورد ارزیابی قرار گرفتند براساس نتایج حاصل از صفات یادداشت برداری و عملکرد دانه تعداد 7 لاین و رقم دارای برتری معنی دار عملکرد نسبت به شاهد ایذه و رقم محلی گچساران بوده که ارقام شماره 1، 11، 7 و 9 به ترتیب با 3050، 2800، 2800 و 3070 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین تعداد عملکرد دانه بودند. ...
نمایه ها:
جو | 
گیاه | 
لاین | 

برنج (.Oryza sativa L.) از محصولات استراتژیک کشور بوده و تولید سالانه آن بالغ بر 7/2 میلیون تن می‌باشد. در حال حاضر پرداخت یارانه‌های سنگین تنها به کودهای نیتروژنه و فسفاته باعث مصرف نامتعادل کودها در مزارع و درنتیجه کاهش عملکرد کمی- کیفی در محصولات کشاورزی شده است. به منظور بررسی نقش مصرف بهینه کودی در افزایش عملکرد و کاهش نسبت مولی اسیدفیتیک به روی (PA/Zn) در برنج رقم شیرودی، آزمایشی به صورت مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 6 تیمار در 4 تکرار در سال زراعی 91-139 ...

در سال 1369، اثرات 6 تاریخ کاشت ، از اول اردیبهشت تا 13 تیر به فواصل 15 روز و دو فاصله بونه در ردیف ، 7 و 14 سانتی‌متر ، بر خصوصیات زراعی ، عملکرد و اجزاء عملکرد 3 رقم ماش (پرتو ، گوهر و 1973 VC) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف‌آباد مورد بررسی قرار گرفت . بطور کلی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و کلیه خصوصیات مورد مطالعه خصوصا اجزاء عملکرد در ساقه اصلی معنی‌دار بود. تعداد روز تا رسیدن به هریک از مراحل عمده نمو در تاریخهای کاشت اولیه طولانی و ...

نتایج این بررسی نشان داد که رژیمهای مختلف آبیاری از نظر عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد دانه در خوشه، و بیموماس تقاوت معنی‌داری دارند ولی در سایر صفات زراعی شامل وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در واحد سطح و تعداد دانه در خوشه ارقام از تفاوت بسیار معنی‌داری برخوردار بودند اما از نظر عملکرد دانه، میزان بیوماس ، درصد باروری و شاخص برداشت اختلاف معنی‌داری نداشتند. واکنش ارقام در تمامی سطوح آبیاری یکسان بوده و اثرات متقابلی بین دو فاکتور در تمامی صفات مورد بررسی مشاهده نگرد ...

به منظور بررسی اثر تراکم بوته (فاصله ردیف * فاصله بوته) بر عملکرد دانه و درصد روغن گلرنگ بهاره در شرایط دیم، این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور فاصله بین ردیف در دو سطح (30 و 50 سانتیمتر) و فاصله بین بوته ها روی ردیف در چهار سطح (5، 10، 15، 20 سانتیمتر) به مدت سه سال زراعی (1382-1380) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه و در سه تکرار بر روی رقم 2811 اراک اجرا گردید. در این تحقیق صفات ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه فرعی، تعداد غوزه در بو ...

این تحقیق به منظور تعیین روابط موجود بین درصد پروتئین دانه و عملکرد، اجزای عملکرد و پاره‌ای صفات مرفولوژیکی جو طراحی شد. تعداد 25 رقم ولاین پیشرفته از جوهای شش ردیفه در کرتهایی به مساحت 10 مترمربع و با تراکم 350 بوته در مترمربع کاشته شدند. ده صفت کمی و مرفولوژیکی با انتخاب 10 نمونه تصادفی از هر رقم اندازه‌گیری شد. ابتدا هبمستگی فنوتیپی بین صفات مطالعه شده با پروتئین اندازه‌گیری شد سپس با استفاده از روش رگرسیون گام به گام مدل رگرسیونی کاهش یافته معنی‌داری از صفات تشکیل شد و نه ...