عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش ادراک دیداری و ادراک شنیداری بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی‌ شهرستان خمینی‌شهر بود. طرح پژوهش به صورت آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بوده، جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی که در سال 89-88 در مدارس ابتدایی شهرستان خمینی‌شهر مشغول به تحصیل و دارای اختلال یادگیری خواندن بودند، تشکیل داد. نمونه مورد نظر پژوهش، 30 نفر از دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خواندن د ...

هدف از پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش دیویس بر عملکرد خواندن و خودپنداره کودکان نارساخوان بود. روش پژوهش آزمایشی بود. نمونه های این پژوهش شامل 35 دانش آموز نارساخوان بود که از میان پنج ناحیه آموزش و پرورش اصفهان دو ناحیه به طور تصادفی انتخاب و سپس از میان این دو ناحیه پنج مدرسه پسرانه به طور تصادفی انتخاب شدند. بدین ترتیب از بین این تعداد، 20 نفر دانش آموز نارساخوان پسر پایه تحصیلی سوم دبستان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. ابزار پژوهش ...