عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طراحی تغذیه برای مهندس ریخته‌گر اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش فرایند تغذیه در انجماد قطعات ریختگی با استفاده از علم شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت محل تشکیل حفره انقباضی و قابلیت مذاب رسانی تغذیه پیش بینی می‌شود. در ابتدای امر، دما در نقاط مختلف قطعه شبیه سازی شده و سپس با استفاده از مدل‌های ریاضی، محل حفرات انقباضی نیز شبیه سازی می‌شود بهدیهی است در صورت مشاهده حفره در قطعه، پارامترهای مربوط به شکل قطعه و یا تغذیه تغییر می‌یابند تا قطعه بدون حفره انقباضی حاصل ...