عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 86

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اضطراب امتحان یکی از مسائل مهمّ تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با توجه به نقش واسطه‌ای تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان آران و بیدگل سال تحصیلی 95-1394 بود. با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، 320 دانش آموز به صورت چندمرحله ای طبقه ای متناسب با جنسیت(202)دختر و(118)پسر، تعیین ش ...

پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل مفهومی، نقش میانجی گر اهداف پیشرفت و تفکر تأملی را در رابطه‌ی بین محیط کلاس و عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار داده است. برای انجام این کار تعداد 500 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه در رشته‌های ریاضی- فیزیک و علوم تجربی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به پرسش‌نامه‌هایWIHIC) ( ساخته فراسر، فیشر و مک روبی (1996)، اهداف پیشرفت (میگلی و همکارانش، 2000) و تفکر تأملی (کمبر ، 2000) پاسخ دادند. عملکرد تحصیلی دانش آموزان از ط ...

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای جرأت ورزی تحصیلی در ارتقاء عملکرد تحصیلی، تقویت تفکر انتقادی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر پیام نور اردبیل در سال تحصیلی 89-1388 صورت گرفت. بدین منظور تعداد 40 نفر که دارای خصوصیات نمونه پژوهش بودند به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه جرأت ورزی شرینک، پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا، پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر و معدل نیمسال قبل ...

معلم، محور اساسی نظام تعلیم و تربیت است که در این مسیر توانایی مدیریت و به کارگیری سبک‌های مدیریتی وی می‌تواند در انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان موثر واقع شود. هدف از اجرای این پژوهش نقش سبک‌های مدیریت کلاس در انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر شیراز بود. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل 3164 دانش-آموز دختر و پسر مقطع متوسطه (شاخه نظری) و 804 نفر از دبیران شهر شیراز است که در سال تحصیلی 90-89 در این شهر مشغول به تح ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش‌ها و باورهای معلمان در مورد کنترل کلاس و ویژگی‌های دموگرافیک مربوط به آنها (جنسیت، سابقه تدریس، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی) با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان یزد می‌باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 120 نفر از معلمان پایه پنجم ابتدایی (60 معلم زن و 60 معلم مرد) شهرستان یزد است که به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه نگرش‌ها و باور ...

اين پژوهش يه منظور بررسي رابطه سبك زندگي، كيفيت زندگي، عملكرد تحصيلي با پيشرفت تحصيلي انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان پزشكي دانشگاه اصفهان در سال 91-90 بودند و از بين آنها 150 نفر به طور تصادفي انتخاب شدند. روش تحقيق از نوع رگرسيون تحليل مسير بود و جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي سبك زندگي(BASIS-A)،كيفيت زندگي(WHOQOL-BREF)، عملكردتحصيلي(درتاج)، و معدل كل براي پيشرفت تحصيلي استفاده شد. براي تحليل آماري داده هااز آمار توصيفي(فراواني، نمودار، شاخص هاي مركزي ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر سده می باشد.جامعه آماری،کلیه دانش آموزان دوم و سوم دبیرستانی دختر و پسر شهر سده و نمونه با حجم 220 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه راهبردهای یادگیری و مطالعه کرمی، خلاقیت عابدی، عزت نفس کوپراسمیت جمع آوری و عملکرد تحصیلی نیز از معدل نی ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه دلبستگی به مدرسه، سبک های دلبستگی والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی 1392-1391 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری پژوهش حاضر 380 نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استان ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه علّی بین متغیرهای هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری در دانش‌آموزان دختر سال دوم و سوم دبیرستان‌های شهرستان ازنا است. نمونه این تحقیق متشکل از 260 دانش‌آموز بود که با روش نمونه-گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش آزمودنی‌ها پرسشنامه‌های اطلاعات شخصی، آزمون هوشی ریون، آزمون هوش سیال، فرم خلاصه شده پرسشنامه پنج عاملی و پرسشنامه فرآیند مطالعه را تکمیل کردند. عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان از روی ...