عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 209

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-90 بود. بدین منظور170 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه پایه دوم رشته تجربی به روش نمونه‌‌گیری تصادفی خوشه‌ایی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های انگیزش تحصیلی، تاب‌آوری تحصیلی و سرسختی تحصیلی پاسخ دادند که در پاسخنامه‌ها معدلشان نیز به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی قید گردید. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌ها و روشهای آماری ش ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت به تعداد(2180) نفر بود که از این تعداد 237 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با جو عاطفی خانواده رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین ابعاد تأیید کردن، تشویق کردن، هدیه دادن، تجارب مشترک، اعتمادکردن و احساس امنیت ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب، امتحان، افزایش خودپنداره تحصیلی، نمره درس علوم تجربی و عملکرد تحصیلی کلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اهواز در سال 83-1382 می‌باشد. در این پژوهش، راهبردهای شناختی و فراشناختی بعنوان متغیرهای مستقل و اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی، نمره‌های درس علوم تجربی و عملکرد کلی تحصیلی به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده‌اند. نمونه‌ تحقیق، دو گروه شناختی و فراشناختی و یک گروه کنترل بودند که همگی از معل ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی مولفه‌های هوش هیجانی (تنظیم هیجان، بهره‌برداری ار هیجان، ارزیابی و ابراز هیجان) با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی بود. در این مطالعه‌، جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان‌های شهرستان ممسنی بودند، که به روش تصادفی چند مرحله‌ای، تعداد 250 دانش-آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با معدّل نیم سال تحصیلی آن‌ها سنجیده شد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه‌ ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه برخی پیشایندهای مهم با مولفه‌های هدفگرایی اجتماعی و رابطه متغیر اخیر با کارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اهواز صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر سال چهارم دبیرستانی اهواز که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه این پژوهش شامل 300 دانش‌آموز دختر بود که به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها در این پژوهش مقیاس‌های هدفگرایی پیشرفت اجتماعی(SAGOS)، هدف مسئو ...

اين پژوهش يه منظور بررسي رابطه سبك زندگي، كيفيت زندگي، عملكرد تحصيلي با پيشرفت تحصيلي انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان پزشكي دانشگاه اصفهان در سال 91-90 بودند و از بين آنها 150 نفر به طور تصادفي انتخاب شدند. روش تحقيق از نوع رگرسيون تحليل مسير بود و جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي سبك زندگي(BASIS-A)،كيفيت زندگي(WHOQOL-BREF)، عملكردتحصيلي(درتاج)، و معدل كل براي پيشرفت تحصيلي استفاده شد. براي تحليل آماري داده هااز آمار توصيفي(فراواني، نمودار، شاخص هاي مركزي ...

هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه سلسله مراتب نیازهای مزلو با اضطراب آموزشگاهی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پایه دوم دبیرستانهای شهرستان ایذه است . در این مطالعه ، 311 دانش آموز ( 156 پسر و 155 دختر ) که با روش نمونه گیری تصادفی ساده از جا‏‎معه‎‏ آماری مورد نظر برگزیده شدند . به عنوان گروه نمونه تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند . فرضیه های تحقیق به طور کلی عبارت از این بودند که بین سلسله مراتب نیازهای مزلو و اضطراب آموزشگاهی و عملکرد تحصیلی رابطه ساده و چند گانه وجود دارد . ب ...

هدف اصلی این پژوهش مقایسه وضعیت سلامت روانی، سلامت جسمانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان واجد و فاقد پدر پایه اول دبیرستانهای اهواز می باشد. حجم نمونه در این پژوهش شامل 200 دانش آموز پسر (100 دانش آموز فاقد پدر و 100 دانش آموز واجد پدر) پایه اول دبیرستان است که به طور تصادفی از بین دبیرستانهای نواحی 4 گانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی (SSI)، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، ماتریس پیش رونده ریون، فهرست تجدید نظ ...

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه‌ی اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی منفی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1392-1391 تشکیل داده است. از این جامعه‌ی آماری، نمونه‌ای به تعداد 250 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس هدف‌های پیشرفت، مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی و پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مسیره ...