عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق حاضر ‏‎،‎‏ نقش شکل دهنده های موج ، ویژگی های ضروری و عوامل موثر بر عملکرد آنها تحلیل شده و تعدادی از مدل های موجود بررسی گردیده است . بر اساس ثابت بودن سرعت پیشروی موج انفجار در خرج منفجره ، از مدل ترسیمی برای طراحی شکل دهنده موج گود 120 میلی متری استفاده شده و زاویه برخورد موج انفجار به آستری در دو حالت با شکل دهنده ترسیم و با هم مقایسه گردید . نتایج مقایسه نشان می دهد که حالت استفاده از شکل دهنده موج زاویه برخورد موج با آستری کوچکتر است . بر مبنای نتایج این مدل ، ...

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عملکرد بهینه، محدودیت‌های مالی و جریان‌های نقدی استاندارد شده بر میزان نوسانات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (612 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افز ...

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عملکرد بهینه، محدودیت‌های مالی و رشد مالی استاندارد شده بر میزان نوسانات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (624 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتا ...

امنیت شغلی دارای دو بعد عینی و ذهنی است. بعد عینی به عدم وجود عوامل تهدید کننده در سازمان و بعد ذهنی به احساس و ادراک از نبودن موانعی در جهت اشتغال در حال و آینده اشاره می کند. عوامل فردی، سازمانی و محیطی در تعیین سطح امنیت شغلی بسیار موثرند. امنیت شغلی بسیار زیاد و بسیار کم منجر به عملکرد ضعیف و غیر مولد است و حدی از امنیت شغلی مولد و مناسب خواهد بود که به افزایش عملکرد کمک نماید. در این مقاله انواع راهبردها، برنامه هاو راهکارهایی ارائه می شود که بر کنترل، کاهش و حذف عوامل ت ...