عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش، به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد بازاریابی در بانک ملت خراسان جنوبی می‌پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی- همبستگی است. مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد بازاریابی بانک‌ از طریق پرسشنامه‌ اندازه گیری شد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، دو گروه مدیران/کارکنان و مشتریان شعب بانک ملت (18 شعبه) درسطح استان خراسان جنوبی می‌باشد و نمونه آماری این پژوهش، دو گروه مدیران/کارکنان و مشتریان تعداد 12 شعبه منتخب بانک ملت در سطح این استان می‌باش ...

عملکرد بانک‌ها به ویژه در بخش دولتی مبنای توسعه کمی و کیفی هر کشور محسوب می گردد و مادامی که بانک‌ها در زمینه ارزیابی دارایی های دانشی خود و فعالیت های بازاریابی پیمایشی انجام ندهند، عملکردشان بهبود نمی‌یابد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- استنباطی است. جامعه آماری تحقیق شعب منتخب بانک ملی مشهد می باشد که 183 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیات از پرسشنامه‌ای به منظور توصیف داده‌های مذکور از نرم افزار SPSS بهره ب ...

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. هدف از اجرای این تحقیق شناسائی و بررسی نقش و تاثیر مهندسی فروش بر بهبود عملکرد بازاریابی در شرکت ایران خودرو بود. نوع تحقیق، تحقیق کاربردی با روش پیمایشی و ابزار تحقیق، از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه نخست مربوط مهندسی فروش است و پرسشنامه دوم مربوط به عملکرد بازاریابی سازمان است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملک ...

در محیط پیچیده و پویای امروز، شرکت‌ها نیازمند اتخاذ استراتژی‌هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود مستمر عملکردشان یاری رساند و با شرایط پویای بازار رقابتی همگام نماید؛ این امر زمانی پیچیده‌تر خواهد شد که رکود اقتصادی نیز بر شرایط اقتصادی کشور حاکم و بخش‌های تولیدی و خدماتی را فرا گرفته باشد. در حال حاضر، دو صنعت پوشاک و ساختمانِ کشور دارای چنین وضعیت پیچیده‌ای هستند؛ به طوری که با کاهش تقاضا مواجه‌اند و نیازمند اتخاذ استراتژی‌های بازاریابی مناسبی هستند. لذا اهداف پژوهش بررس ...

ارزیابی عملکرد بازاریابی مدت طولانی است که نگرانی اصلی در بازاریابی و یک مسئله حیاتی ‏برای بسیاری از شرکت‌ها می‌باشد از سویی دیگر ایجاد ارتباط قوی با مشتری به‌عنوان وسیله‌ای برای به ‏دست آوردن مزیت رقابتی پیشنهادشده است. امروزه ظهور و گسترش رسانه‌ها منجر به کاهش مخاطبان ‏کتاب شده است و نگرانی از کم شدن تمایل به مطالعه کتاب، به‌عنوان بهترین شیوه یادگیری و ‏قوی‌ترین رسانه در ارتباط با مخاطب، سبب شده است که فعالین این حوزه به فکر ایجاد نوآوری و ‏بازنگری در صنعت نشر کتاب باشند. پ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد بازاریابی با نقش میانجی گری تصویر شرکت است. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت کاله است. همچنین از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای تعیین نمونه استفاده شد. با توجه به جامعه ، حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان،97 نفر انتخاب شد. این پژوهش ازلحاظ جهت‌گیری‌های پژوهش کاربردی، ازلحاظ هدف پژوهش، توصیفی، ازلحاظ استراتژی‌های پژوهش، پیمایشی، ازلحاظ ماهیت، علی و ازلحاظ شیوه‌های گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ استاندارد ا ...

سیستمهای هوش تجاری می تواند مزایای بسیار زیادی برای سازمان داشته باشد اما پیاده سازی این سیستمها و استفاده از مزایای آن غالبا با مشکلاتی همراه است. پیاده سازی نادرست سیستمهای هوش تجاری نه تنها مشکلات سازمان را برطرف نخواهد کرد بلکه منجر به مشکلات جدی و افزایش هزینه های سازمان نیز خواهد گردید. این پژوهش، بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازایابی در صنعت بانکداری را مورد ارزیابی قرارداده است. دراین پژوهش چهار متغیر مستقل؛ فناوری اطلاعات، کارکنان(منابع انسانی)، مشتریان و رقبا و ب ...

در عرصه ی تجارت امروز، بسیاری از برندهای پیر و جوان برای کسب و حفظ مشتریان خود دست و پا میزنند. واحدهای بازاریابی، همه ساله میلیاردها دلار هزینه می کنند تا تنها دریچه ای به زندگی مردم گشوده و تأثیری ماندگار بر ذهن و سبد خرید آن ها بر جای گذارند. مطالعات و تحقیقات پی در پی در طول 20 سال گذشته ثابت کرده که نقش برندها در ارزش آفرینی، کاهش ریسک و افزایش عمر کسب و کار غیرقابل انکار است. برندها مزیت های مهم و ارزشمندی را برای مشتریان و شرکت ها فراهم می آورند. هر زمان و در هر کجا که ...

با پیشرفت مدل های پیش بینی کننده عملکرد محصولات جدید ، کاربرد زمینه ها و مفاهیم مختلف چرخه عمر محصول نیز توسعه یافته اند. تی سنگ (2003) مدلی اصلاحی را در مورد چرخه عمر محصول ارایه کرده و در آن از علم فیزیک نیز بهره برده است. اصول اساسی ترمودینامیک با فرض در پیش گرفتن فعالیت های بازاریابی متنوع در پیش بینی چرخه عمر محصول به کار گرفته شده اند. اما تابحال مطالعه ای تجربی بر مبنای یافته های وی صورت نپذیرفته است. اولین هدف این تحقیق به کارگیری مدل بازاریابی مربوطه و توسعه مدل سلس ...