عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3608

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیرات کود پتاس و روی بر عملکرد و اجزای جو در اراضی دیم و شور شمال آق قلا آزمایشی در قابل طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تیمار پتاس ، سولفات روی کیلوگرم در هکتار با سه تکرار به صورت مصرف خاکی قبل از کاشت در سه سطح شوری خاک دسی زیمنس بر متر د اراضی شور مرکز تحقیقات کشاورزی و مزرعه نمونه ارتش اجرا شده است . نتایج آزمایش نشان داد عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در سه سطح شوری تحت تاثیر تیمارهای کود پتاس و روی قرار نگرفته است و نتایج معنی دار نشده است . همچنین از نظر بعضی ...

به منظور بررسی اثر کود نیتروژنه و هورمون سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه فیروزآباد استان فارس، در سال 1391 انجام شد. فاکتور اول شامل کود نیتروژنه در چهار سطح ( 0 ، 50 ، 100 ، 150 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم هورمون سایکوسل در سه سطح ( 0 ، 500 ، 1000 میلی گرم در لیتر) بودند. نتایج نشان داد که اثر سطوح متفاوت کود نیتروژنه بر کلیه‌ی صفات مورد بررسی معنی‌دار گردید. بیشترین تعداد کپسول در بوته ...

خیار یکی از مهم ترین گیاهان تیره کدوئیان است و از نظر اقتصادی در بین سبزی ها در جهان مقام چهارم را بعد از گوجه فرنگی، کلم پیچ و پیاز خوراکی دارا است. توسعه تکنولوژی و همچنین دوره رشد کوتاه این محصول امکان کشت آن را در اکثر مناطق آب و هوایی فراهم کرده است. یکی از فنونی که در گلخانه ها جهت افزایش عملکرد خیار و تسهیل عملیات داشت اعمال می شود هرس است. جهت بررسی تأثیر هرس بر روی صفات کمی و کیفی خیار گلخانه ای آزمایشی به صورت گلدانی در بستر خاک، در قالب طرح اسپلیت پلات که رقم خیار ...

گندم یکی از مهمترین محصولات استراتژیک کشاورزی است که در تأمین غذای انسان‌ها اهمیت زیادی دارد. با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون برای تولید گندم در سطح کشور، آگاهی از میزان عملکرد محصول تحت شرایط آب‌و‌هوایی مشخص که‌ به‌نوعی قابلیت اراضی را برای کشت این محصول نیز نشان ‌دهد،می‌تواند راهگشای بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها باشد.هدف از این تحقیق ارزیابی کارایی مدل شبیه‌سازی گیاهی آکواکراپ در تعیین میزان عملکرد و تاریخ شروع کاشت گندم دیم و آبی در استان کرمانشاه تحت شرایط آب‌و‌هوایی مش ...

به منظور بررسی اثرات فاصله ردیف و تراکم بوته بر مراحل فنولوژیکی شاخص های فیزیولوژیکی رشد ویژگیهای مورفولوژیکی و اگرونومیکی صفات کمی و کیفی اجزاء عملکرد و عملکرد ذرت دانه ای رقم متوسط رس طرح آزمایشی در قالب کرتهای خرد شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی تدوین و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه واقع در شهرک دانشگاهی نازلو در سال 1381 به مورد اجراء درآمد. عامل اصلی آزمایش سه فاصله ردیف 37، 56 و 75 سانتی متر و عامل فرعی آن تراکم بوته در سه سطح 65000، 75000 و 85000 بوته در هکتار بوده ...

رازیانه ، زینان ، اینسون، سیاه دانه، زوف در تاریخ کاشت پائیز و بهار و در شرایط دیم و آبیاری کشت شد نتایج نشان داد که کشت رازیانه ، سیاه دانه و زوفا در پائیز بهتر از کشت بهاره آنهاست عملکرد گیاهان فوق در شرایط آبیاری بیش از 3 برابر عملکرد در شرایط دیم است . ...

شرکتهای هولدینگ و عملکرد شرکتهای تابعه در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می کنند. در چند سال اخیر سیاست دولت بر توسعه و گسترش شرکتهای هولدینگ (مادر تخصصی یا فراگیر) استوار بوده است. ولی تا کنون پژوهشی در مورد ویژگیهای آنها و عملکرد این شرکتها صورت نگرفته است لذا این تحقیق تازگی دارد. اهم سوالهای پژوهشی عبارتند از: 1) خصوصیات شرکتهای هولدینگ از نظر نوع صنعت، مالکیت سرمایه، تعداد پرسنل و مدیران چیست؟ 2) ویژگیهای شرکتهای تابعه از نظر صنعت، پرسنل، سود آوری و مالکیت چگونه است؟ 3) ست ...

به منظور مطالعه مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در منطقه سیستان آزمایشی در سال 91-1390 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک اجرا شد. عوامل مورد آزمون شامل نتیروژن از منبع اوره در چهار سطح ( 0، 80، 160، 240 کیلوگرم در هکتار ) و فسفر در سه سطح به ترتیب ( 0، 75، 150 کیلوگرم در هکتار) بود. این ازمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و بر روی گلرنگ رقم پدیده با 4 تکرار انجام شد. بر اساس نتایج جدول تجزیه واری ...
نمایه ها:
گلرنگ | 
فسفر | 

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی خصوصیات مورفولوژیک بررسی روابط صفات مختلف با یکدیگر و با عملکرد دانه ، شناخت مبانی مورفولوژیکی اختلاف عملکرد و عوامل پنهانی موثر بر آن درگندم دوروم ، آزمایش در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی رضوان کرمان اجر گردید. تفاوتهای بسیار معنی داری بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات مورد بررسی مشاهده شد . بیشترین ضریب تنوع فنوتیپی مربوط به صفات عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک ، طول اکستراژن ، عملکرد کاه و کلشن و تعداد بوته در متر مربع بود.طبق نتایج تجزی ...