عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 456

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی کارایی سویه های مختلف باکتری سودموناس فلورسنت به عنوان یک کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در زمینی به مساحت 1600 متر مربع واقع در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند روی قم IL111 گلرنگ انجام شد. در ایم آزمایش اثر 9 سویه باکتری سودوموناس فلورسنت به همراه یک تیمار شاهد بدون تلقیح باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور عدم تداخل باکتریها، آبیاری هر کرت به طور جداگانه انجام شد و پس از برداشت، گیاه ...

به منظور بررسى اثر سطوح مختلف تنش خشکى و ماده شیمیایی پیریدوکسین برروى عملکرد و اجزاى عملکرد گندم رقم بک کراس روشن آزمایشى به صورت کرت‌هاى خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌هاى کامل تصادفى در چهار تکرار در سال زراعى 1388 انجام گرفت. کرت‌هاى اصلى سطوح مختلف تنش خشکى در سه سطح: 1- بدون اعمال تنش خشکى (شاهد)، 2- اعمال تنش خشکى در مرحله طویل شدن ساقه (کد 39 زادوکس) و 3- تنش خشکى پس از گلدهى (کد 65 زادوکس) و کرت‌هاى فرعى مقادیر مختلف پیریدوکسین در سه سطح : 1- عدم اعمال ماده پیریدوکسین ...

به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی گندم و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.آزمایش در سال زراعی 1386 در مزرعه آزمایشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. تیمار مدیریت بقایای گیاهی به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح شامل1=R اضافه کردن 5 تن کاه در هکتار به عنوان تیمار کاه کامل، 2=R اضافه کردن 3 تن کاه در هکتار به عنوان تیمار ک ...

به منظور ارزیابی اثر میزان بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص بهره‌وری آب برنج رقم هاشمی در انواع روش‌های کشت مستقیم، آزمایشی در سال 1389 به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و سه روش کشت به عنوان کرت‌های اصلی و سه میزان بذر، 60، 80 و 100 کیلوگرم در هکتار به عنوان کرت‌های فرعی در محل موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) اجرا شد. روش‌های کشت شامل کشت ردیفی بذور جوانه‌دار شده در بستر گِلخراب، کشت کپه‌ای بذور جوانه‌دار شده در بستر گِلخراب، کشت بذور جوان ...

چکیده گنـدم یکـی از مهمتریـن غلات جهـان مـی باشـد، بـه طـوری کـه غـذای اصلـی بیشتر مـردم جهـان را تشـکیل مـی دهـد. باتوجه به فقیر بودن اغلب خاک‌ها از نظر مواد غذایی، برای افزایش عملکرد نیاز بیشتری به کود و فرآورده های کودی احساس می شود. از طرف دیگر، مصـرف بـی رویـه کودهـای شـیمیایی صدمـات شـدیدی بـه چرخـه زیسـتی در مـزارع وارد کـرده اسـت، و موجـب تخریــب ســازوکار کشــاورزی پایــدار گردیــده اســت. ایــن اثــرات مخــرب موجــب شــده اســت کــه مصــرف کودهــای زیســتی توصیــه ...

تنش گرما با تاثیر منفی بر مراحل فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم منجر به کاهش عملکرد دانه می‌گردد. شناسایی مکان‌های ژنی درگیر در تحمل به تنش گرما امکان اصلاح گندم برای تحمل به تنش گرما را آسانتر و بهتر می‌سازد. بدین منظور آزمایشی برای تعیین کیو.تی.ال‌های کنترل کننده صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد روی جمعیت اینبردلاین نوترکیب گندم (شامل 144لاین به همراه دو والد و 10 رقم تجاری) درقالب طرح مستطیل لاتیس با دو تکرار در دو تاریخ کاشت طبیعی(15آبان) ...
نمایه ها:
qtl | 
گندم | 

خصوصي سازي فرآيندي است كه طي آن بنگاههاي اقتصادي تحت نظارت دولت به بخش خصوصي واگذار مي شوند. طبق تجارب ساير كشورها و همچنين نظريات اقتصادي مطرح طي چند دهه گذشته، خصوصي سازي باعث بهبود عملكرد شركتها و بنگاههاي اقتصادي شده است. اين پژوهش به بررسي عملكرد شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي در ايران قبل از واگذاري به بخش خصوصي و پس از آن می پردازد. در اين پژوهش از نسبتهاي مالي شركتها به عنوان شاخص هاي عملكرد آنها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد كه در شركتهاي واگذار شده به بخ ...

به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف آبیاری سطحی بر کارائی مصرف آب، مقدار آب مصرفی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار و به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک زابل اجرا گردید. کرتهای اصلی عبارت بودند از دو سطح آبیاری، شامل آبیاری بعد از 80 و 160میلیمتر تبخیر از تشت تبخیرکلاس A و کرتهای فرعی شامل سه روش مختلف کشت مسطح، جوی و پشته ای با فواصل پشته 60 سانتیمتر با سه خط کاشت روی هر پشته و فاروئی با یک خط کاش ...

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر فنولوژی، ریخت شناسی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای، آزمایشی در سال زراعی 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس واقع در غرب تهران به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش تاریخ کاشت در سه سطح (18 خرداد، 7 و 27 تیرماه) به عنوان عامل اصلی و رقم سورگوم دانه ای در سه سطح (پیام، سپیده و کیمیا) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. در طول فصل رشد از میان صفا ...