عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تاثیر تنک شیمیایی درکمیت و کیفیت میوه، زردآلو این آزمایش بصورت فاکتوریل 3*2 با طرح پایه ‏‎RB‎‏ در سه تکرار انجام پذیرفت. به دلیل سرمازدگی زردآلوهای تحت آزمایش در سال 80، امکان مطالعه مورد نظر روی درختان مذبور میسر نگردید. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این طرح بصورت اسپلیت فاکتوری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا می شود که ارقام گوجه فرنگی بعنوان کرت اصلی و تیمارهای عناصر غذایی با سه سطح و بصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرار خواهند گرفت . عملکرد میوه گوجه فرنگی تحت تاثیر مصرف کلسیم و منگنز قرار نگرفت . و کیفیت میوه ها در اثر مصرف کلسیم افزایش پیدا کرد . اثرات مصرف کلسیم و منگنز بر روی ‏‎pH‎‏، بریکس و اسیدیته کل پس از تجزیه و تحلیل آماری ارائه خواهد شد . ...