عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محل تلاقی رودخانه‌ها از اجزاء مهم مورفولوژیکی در سیستم‌های رودخانه‌ای می‌باشد. این مکان به عنوان ناحیه‌ای با الگوهای پیچیده از جریان شناخته شده است. به دلیل تغییر در مقدار و جهت سرعت، مقدار دبی جریان و دبی رسوب، پدیده‌هایی چون فرسایش عمیق در بستر، فرسایش سواحل و رسوبگذاری در پائین دست محل تلاقی اتفاق می‌افتد. این امر باعث ایجاد خسارت به ابنیه مجاور و از همه مهمتر تغییر مورفولوژی رودخانه می‌شود. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در الگوی رسوب در تلاقی رودخانه‌ها، بار زنده یا آورد ر ...

با افزایش روزافزون جمعیت نیاز به ارتباطات هر روز ملموس تر حس می‌شود. یکی از مهم ترین راه های ارتباطی پل ها بوده و از این رو ساخت آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.آبشستگی از مهم ترین عوامل تخریب پایه پل ها است. راه های زیادی برای پیشگیری از آبشستگی وجود دارد. در این پژوهش آزمایشگاهی سعی بر آن شده تا روش نوینی جهت کاهش آبشستگی مورد بررسی قرار گیرد.به این منظور از نوعی ماده نانو ساختار ساختار از جنس رس که خاصیت کاهش نفوذپذیری در آن وجود دارد در بستر کانال استفاده شد تا شرایطی ...

عبور خط لوله از عرض رودخانه‌ها، برای انتقال آب، گاز و نفت، باعث ایجاد آبشستگی موضعی در محدوده استقرار خط لوله می‌گردد. توسعه آبشستگی ممکن است باعث ایجاد خسارات ناشی از شکست لوله، اختلال در بهره‌برداری، هزینه‌های بازسازی و همچنین خسارات زیست محیطی ‌شود. بررسی مکانیزم رخداد این پدیده و پیش بینی عمق حداکثر آبشستگی اطراف خطوط لوله؛ و پیشنهاد روش‌هایی برای کنترل آبشستگی، اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق، به مطالعه آزمایشگاهی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خط لوله متقاطع با یک آبراهه ...

مطالعات آماری چند دهه‌ی اخیر نشان می دهد که آبشستگی از جمله مهمترین علل هیدرولیکی تخریب پلهاست. اما مهمترین مشکل در حل این مسئله بررسی مکانیک سیالات و شناخت پروسه آبشستگی در اطراف پایه پل است. همچنین بسیاری از جریان ها با سطح آزاد در تعامل با‌پوشش گیاهی می باشند. برای مثال انتقال آب در مجاری طبیعی با‌پوشش گیاهی در حاشیه و در داخل کانال، الگوی کاملاً خاص جریان از نظر توزیع سرعت و توزیع تنش رینولدز را نشان می‌دهند که ضرورت توجه ویژه‌ای را در مطالعه‌ی تعامل آب، مواد رسوبی و پوشش ...

شکست پل ناشی از آبشستگی بستر (شامل پایه و تکیه گاه)، ضرورت مطالعه در مورد پیش‌بینی عمق آبشستگی و راه‌های محافظت در برابر آن را کاملاً روشن می‌سازد. یکی ازراه‌های کاهش قدرت عوامل فرسایش استفاده از یک صفحه گسترده در اطراف تکیه‌گاه می‌باشد که طوقه نام دارد. در تحقیق حاضر در کانالی مرکب (شامل کانال اصلی و سیلاب دشت)، طوقه‌هایی معمولی ومشبک با درصد بازشدگی 20 ، 33 و 50 درصد با عرض 2 برابر عرض تکیه‌گاه درمعرض دو دبی 20 و 25 لیتر بر ثانیه قرار داده شد تا تأثیر مشبک بودن طوق بر عمق آ ...

اجرای پل‌ها بر روی آبراهه‌ها مستلزم استفاده از ستون‌هایی بر روی بستر رودخانه است. این بخش از پل عموماً در معرض پدیده آبشستگی موضعی قرار می‌گیرد. تعیین میزان عمق این نوع آبشستگی از مسائل حائز اهمیت در مهندسی هیدرولیک است. مکانیسم جریان اطراف پایه پل‌ها پیچیده بوده و ایجاد یک مدل تجربی کلی برای تعیین میزان دقیق آبشستگی هزینه بر است. از این‌رو بکارگیری روش‌های جدید مبتنی بر علم انفورماتیک به منظور پیش بینی این عمق گسترش یافته است. در این رساله پدیده آبشستگی در تکیه‌گاه کناری پل ...

هر ذره رسوبی دارای حد آستانه حرکتی است که اگر شرایط جریان به گونه‌ای باشد که ذره را به این حد یا بالاتر از آن برساند، در این صورت ذره شروع به حرکت و انتقال از یک ناحیه به ناحیه دیگر می‌کند .این پدیده مبنای فرآیندی است که منجر به فرسایش بستر یا وقوع پدیده آب‌شستگی می‌گردد که تاکنون خسارات بسیاری را به پل‌های واقع بر روی رودخانه‌ها وارد کرده است. آب-شستگی به انواع مختلف؛ عمومی، آب‌شستگی در اثر کاهش مقطع، طبیعی و موضعی تقسیم می‌شود. روش‌های مختلفی برای کنترل وکاهش عمق آب‌شستگی و ...

مساله آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل در سال های اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه آن ارائه روش های مختلفی برای کنترل آبشستگی بوده است، محققین زیادی روش های مقابله با آبشستگی در اطراف پایه ها را در یک مسیر مستقیم مورد مطالعه قرار دادند در حالی که ممکن است به دلیل محدودیت ناچار به احداث پل در قوس رودخانه ها شوند، با توجه به تفاوتی که میان الگوی جریان در مسیر مستقیم و قوس ها وجود دارد مطالعه الگوی آبشستگی در اطراف پایه های پل در قوس ها ضروری ...

آبشستگی موضعی یکی از مهم‌ترین پارامترهای کلیدی در ایجاد ناپایداری و گسیختگی در سازه‌هایی نظیر پل‌ها، اسکله‌‌ها و دیگر سازه‌های مشابه بشمار می‌رود. به دلیل پیچیدگی مکانیزم آبشستگی پایه پل‌ها، این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقی در میان پژوهشگران شناخته شده است که بیشتر این تحقیقات بصورت تجربی و در آزمایشگاه انجام یافته است. کثرت این پژوهش‌ها اهمیت بسیار زیاد این موضوع را نشان می‌دهد. نظر به اهمیت پدیده آبشستگی در پایداری پل‌ها، روش‌های متعددی جهت کنترل این پدید ...