عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علیت یکی از اصول اساسی در نظام فکری ارسطو است که به موجب آن هرگونه تغییر، حرکت و شناخت امکان پذیر می شود. او اگرچه به طور مستقل به توضیح این اصل و احکام آن نمی پردارزد، اما در قالب علل اربعه که در تحقق شیء(صورت) در خارج دخیلند و یا اصول اولیه اشیاء، از این اصل استفاده می کند و علل را اموری می داند که مسوول هرگونه وضعیتی در شیء هستند، خواه این وضعیت مربوط به تحقق شیء در خارج باشد و یا مربوط به شناخت ما از آن شیء باشد. بنابراین علل پاسخهایی هستند که به انواع «چرا؟» در مورد شیء ...
نمایه ها:
علیت | 
علت | 
معلول | 
سبب | 

چکیده مسأله علیت از کهن ترین مسائلی است که ذهن انسان در طول تاریخ بدان مشغول بوده است، اهمیت این اصل بدان جاست که آن را به عنوان فطرت عقل در برابر فطرت دل به کار می برند. می توان ادعا کرد که شالوده اصلی یافته های بشر، در طول تاریخ، مدیون اصل علیت است. این مسأله در فلسفه و حکمت اسلامی همواره مورد بحث بوده و چالش هایی بین حکما و متکلمان، ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها اشکالاتی است که غزالی پیرامون علیت مطرح کرده است. غزالی از متفکران اشعری بود. در نگاه اول به نظر می ...
نمایه ها:
علیت | 
ضرورت | 
غزالی | 

به علت اهمیت موضوع علیت، در این پژوهش ابتدا نگاهی تاریخی و مختصر به آراء ونظرات فیلسوفان غرب در یونان باستان شده است و سپس سیر پیشرفت ویا پسرفت تایید و یا انکار علیت و همچنین مقایسه رویکرد فیلسوفان دین مدار قرون وسطی ، تجربه گرایان ، وعقل گرایان، مورد بررسی قرار گرفته است. که مسلماً در این مرحله ، هر فیلسوف با استفاده از نظرات فیلسوفان پیش از خود یا در مقام تایید و یا نفی نظرات برآمده ، ودر نهایت به فیلسوفان تحلیلی پرداخته می شود که با برداشتی علم گونه از علیت و موضوعات مرتب ...

اهمیت بخش کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران ونقش مهم آن در جریان توسعه اقتصادی ضرورت توجه به رشد این بخش را ایجاب می کند . در این مطالعه توجه به دو راهبرد اساسی رشد و توسعه اقتصادی یعنی توسعه صادرات و جایگزینی واردات مدنظر است و بر این اساس بررسی می شود که آیا رشد بخش کشاورزی در ایران متکی بر تولیدات داخلی این بخش است و یا صادرات بخش کمک موثر و اساسی را به رشد این بخش می نماید و یا شاید بتوان از ترکیب دو راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات در ...
نمایه ها:
علیت | 
ایران | 

بحث درباره‌ي اصل عليت، معنا و جايگاه آن در جهان بحثي است که کمتر فيلسوف برجسته‌اي از آن غافل مانده باشد و به بررسي آن از منظر اصول و مباني فلسفي خود نپرداخته باشد. در اين رساله درباره‌ي اصل عليت در فلسفه‌ي ابن سينا و دکارت بحث شده است. محور بحث همانا علل چهارگانه‌ي ارسطويي است، يعني علت فاعلي، مادي، صوري و غايي. به طور کلي اساس بحث بر اين پايه بنا شده است که قانون عليت بر پديده‌هاي عالم هستي حاکم است. اين رساله، در چهار بخش تنظيم شده است: بخش اول کليات، بخش دوم، بحث عليت را ...

((اصل علیت)) به عنوان یکی از مبادی مهم در تفکر فلسفی، همواره مورد بحث فلاسفه و دیگر متفکران بوده است. برخی حاکمیت این اصل را در کل نظام هستی، و یا در عالم مادی انکار نموده اند. لکن اکثر فلاسفه اهمیت آن را گوشزد کرده و به استدلال پیرامون آن پرداخته اند. امانوئل کانت-فیلسوف عقل گرای آلمان-و ابن سینا-فیلسوف مشائی در جهان اسلام-به نحوی قائل به ((علیت)) بوده اند. در تحقیق حاضر، نخست نظریه علیت از دیدگاه کانت و ابن سینا تقریر شده، آنگاه به مقایسه آرای آنان پرداخته می شود. این تحقیق ...

هدف این مقاله بررسی رابطه ی علی ایستا و پویا بین متغیرهای رشد اقتصادی، نشر دی اکسید کربن و مصرف انرژی الکتریسیته در اقتصاد ایران طی دوره 1971-2010 می باشد. بمنظور بررسی علیت ایستا از روش هم انباشتگی یوهانسن و جوسیلیوس و آزمون علیت دولادو ولوتکپول (1996)،استفاده شده است. همچنین بمنظور بررسی علیت پویا توابع کنش و واکنش و تجزیه ی واریانس بکار گرفته شده است.آزمون علیت یوهانسن و جوسیلیوس نشان می دهد که یک رابطه ی علی یکطرفه از مصرف انرژی الکتریسیته به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. ...

ما در این رساله ابتدا به تشریح انواع قتل پرداخته و سپس نظر علمای حقوق و فقها را در رابطه با علیت بیان کردیم و سپس رابطه علیت در قتل عمد، شبه عمد و در حکم شبه عمد، خطای محض و قتل غیرعمد را در قوانین و رویه قضائی را تبیین نمودیم، اینک به یک جمع‌بندی کلی می‌پردازیم تا هدف از این تحقیق که رسیدن به یک نتیجه منطقی و منسجم و عادلانه در رابطه با علیت در قتل است برسیم. برای رسیدن به این منظور ناگزیر از بیان مقدماتی در این زمینه هستیم تا بتوانیم بهتر و گویاتر منظور خود را بیان نمائیم. ...
نمایه ها:
جرم | 
قتل | 
علیت | 
قانون | 

در این مقاله که موضوع آن، مشخص کردن نظر ابن عربی در خصوص قبول و یا رد علیت است، به همین شیوه عمل شده و به این منظور به مهم ترین کتب او و نوشته های شارحان کتاب او مراجعه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ابن عربی در عالم شهادت هیچ گونه علیت و تأثیری را قبول ندارد، ولی بین حق و خلق علیت را می پذیرد، هر چند از آن با تعبیراتی از قبیل تجلی، ظهور و تعیین یاد می کند. ...