عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1029

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علیت یکی از اصول اساسی در نظام فکری ارسطو است که به موجب آن هرگونه تغییر، حرکت و شناخت امکان پذیر می شود. او اگرچه به طور مستقل به توضیح این اصل و احکام آن نمی پردارزد، اما در قالب علل اربعه که در تحقق شیء(صورت) در خارج دخیلند و یا اصول اولیه اشیاء، از این اصل استفاده می کند و علل را اموری می داند که مسوول هرگونه وضعیتی در شیء هستند، خواه این وضعیت مربوط به تحقق شیء در خارج باشد و یا مربوط به شناخت ما از آن شیء باشد. بنابراین علل پاسخهایی هستند که به انواع «چرا؟» در مورد شیء ...
نمایه ها:
علیت | 
علت | 
معلول | 
سبب | 

هدف از این مطالعه بررسی تجزیه علیت و تشریح روابط بین اجزای عملکرد با عملکرد بود . تجزیه همبستگی های فنوتیپی صفات با استفاده از مواد ژنتیکی نسلهای والدی ‏‎‎‏‏‎P2,P1‎‏ و نتایج ‏‎BC1,F2,F1‎‏ و ‏‎BC2‎‏ دو اینبرد لاین بر گزیده ‏‎MO17‎‏ و ‏‎B73‎‏ نشان داد که صفت عملکرد دانه در بوته همبستگی معنی دار و مثبتی را با اغلب صفاتی که بعنوان اجزا عملکرد شناخته می شوند بخصوص با وزن بلال ، محیط و قطر بلال ، وزن 300 دانه و تعداد دانه در ردیف داشت . تجزیه علیت ضرایب همبستگی ژنوتیپی نشان داد که ...

چکیده مسأله علیت از کهن ترین مسائلی است که ذهن انسان در طول تاریخ بدان مشغول بوده است، اهمیت این اصل بدان جاست که آن را به عنوان فطرت عقل در برابر فطرت دل به کار می برند. می توان ادعا کرد که شالوده اصلی یافته های بشر، در طول تاریخ، مدیون اصل علیت است. این مسأله در فلسفه و حکمت اسلامی همواره مورد بحث بوده و چالش هایی بین حکما و متکلمان، ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها اشکالاتی است که غزالی پیرامون علیت مطرح کرده است. غزالی از متفکران اشعری بود. در نگاه اول به نظر می ...
نمایه ها:
علیت | 
ضرورت | 
غزالی | 

علیت گرانگر یک معیار مهم تعیین اثر یک سری زمانی روی سری زمانی دیگر است و ایده اولیه آن توسط نوبرت وینر مطرح شد سپس توسط کلیو گرانگر به شکل یک مدل رگرسیون خطی بیان شد. در علوم مختلف مهندسی، اقتصاد، پزشکی، یادگیری ماشین، بیوانفورماتیک و شبکه‌های دینامیکی که یافتن تاثیر علی متقابل شبکه‌ها امری متداول است، بطور گسترده بکار می‌رود. در واقع هدف یافتن ارتباطات و وابستگی‌ها و در صورت امکان جهت دادن به آنها می‌باشد. در سالهای اخیر علاقه زیادی به یافتن فعل و انفعالات علی بین ...

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود یا عدم وجود یک رابطه به شکل U برعکس میان سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود آن است که رابطه میان درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یک‌طرفه از درآمد به تغییرات محیط‌زیستی است و عکس آن صادق نیست. در سالهای اخیر اعتبار و صحت این پیش‌فرض مورد سوال قرار گرفته است. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که ماهیت و جهت علیت میان رش ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده از شتاب بی سابقه ای به ویژه از دهه 1980 به بعد، برخوردار بوده است به گونه ای که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان مانند تجارت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر رفته است. سرمایه گذاری خارجی معمولا به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و محرک رشد اقتصادی و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل کشورهای مختلف سعی نمودهاند با استفاده از مشوقهای گوناگون زمین ...

یک سوال مهم در مورد تورم این است که آیا منشا و علیت تورمی ناشی از تاثیر جاذبه تقاضا و انتظارات تورمی است یا اینکه تحت تاثیر فشار هزینه های تولید است. بسته به غلبه هر یک از دو اثر جاذبه یا فشار، رابطه علیت بین شاخص قیمت طرف تقاضا (CPI) و شاخص قیمت طرف عرضه (PPI) قابل آزمون است. مطالعه پویایی های علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد. روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چن ...

اشعری با نظریه کسب به اثبات قدرت مطلقه خداوند می‌پردازد و خدا را تنها علت حقیقی همه حوادث جهان می‌داند.وی هیچگونه فاعلیتی برای غیرخدا قائل نمی‌شود،در نتیجه علیت طبیعی را انکار می‌کند.هرچند در مکتب اشعری ظاهرا" با انکار علیت طبیعی، علیت انسان نسبت به افعالش نیز انکار می‌شود،وی برای انسان قائل به اختیار است و او را کاسب افعالش می‌داند.اشاعره در توجیه نظم حاکم بر جهان نظریه عادت‌الله را مطرح می‌کنند ولی اراده الهی را در تداوم این نظم مقید به هیچ قید و شرطی نمی‌دانند.از سوی دیگر ...

به علت اهمیت موضوع علیت، در این پژوهش ابتدا نگاهی تاریخی و مختصر به آراء ونظرات فیلسوفان غرب در یونان باستان شده است و سپس سیر پیشرفت ویا پسرفت تایید و یا انکار علیت و همچنین مقایسه رویکرد فیلسوفان دین مدار قرون وسطی ، تجربه گرایان ، وعقل گرایان، مورد بررسی قرار گرفته است. که مسلماً در این مرحله ، هر فیلسوف با استفاده از نظرات فیلسوفان پیش از خود یا در مقام تایید و یا نفی نظرات برآمده ، ودر نهایت به فیلسوفان تحلیلی پرداخته می شود که با برداشتی علم گونه از علیت و موضوعات مرتب ...